Saltar al contingut principal

Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat . Curs 2020-2021

Els centres privats que imparteixen ensenyaments reglats a Catalunya van generar uns ingressos corrents per valor de 3.429 milions d’euros durant el curs 2020-2021, xifra que representa un augment del 20,2% respecte al curs 2014-2015. Pel que fa a les despeses corrents van ser de 3.190 milions d'euros, que suposa un increment del 18,8%. Cal tenir en compte que els valors econòmics recollits en aquesta enquesta són nominals, sense descomptar els efectes de la inflació, és a dir, l’efecte dels preus.

Les principals partides d'ingressos corrents van tenir comportaments similars: les quotes satisfetes pels alumnes (1.890 milions d’euros) van augmentar un 20,6% en relació amb el curs 2014-2015, i els ingressos procedents de concertació i transferències públiques (1.388 milions d’euros), un 17,5% més en el mateix període. L'aportació de l’Administració pública va representar el 40% dels recursos dels centres (el 50% en el cas dels no universitaris, el 9% a les llars d'infants i el 8% als universitaris).

Respecte a les despeses corrents, la principal partida correspon a la destinada a personal (2.334 milions d’euros, inclòs el personal autònom docent) amb un augment del 22,0% en relació amb el curs 2014-2015, seguit de la despesa en béns i serveis (854 milions d’euros), que va créixer un 10,7%.

Al curs 2020-2021, els centres d'ensenyament privat reglat de Catalunya van donar servei a 606.121 alumnes, un 72,2% eren alumnes d’estudis no universitaris, un 24,5% alumnes universitaris i un 3,3% alumnes de llars d’infants.

Les quotes cobrades als alumnes per serveis educatius i complementaris de centres no universitaris (excloses les llars d'infants), mostren diferències segons el concert i la titularitat: Als centres sense concert, aquestes quotes van ser de 7.263 euros per alumne, en els centres concertats van ser de 2.257 euros per alumne. D'aquests, els centres religiosos amb concerts és on la quota total per alumne és més baixa (1.963 euros), mentre que els centres laics que depenen d’entitats no lucratives són els que van presentar un nivell més elevat de quotes (3.686 euros per alumne).

Els serveis complementaris (menjador, transport, ...) van generar uns ingressos per quotes de 283 milions d’euros per als centres d’ensenyament privat no universitari i de 16 milions d’euros per a les llars d’infants. Aquestes xifres van representar el 23% i el 22%, respectivament, del total de les quotes d’aquests centres.

Pel que fa al personal docent és força feminitzat, excepte en l’ensenyament universitari. A les llars d'infants privades el 98,5% del personal docent (inclosos autònoms) són dones. En el cas dels centres no universitaris aquest percentatge total és del 69,2%, mentre que a l’ensenyament universitari és on s’observa la major paritat, amb una proporció del personal docent que són dones del 43,2%.