Saltar al contingut principal

EFDE Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat

L'Enquesta del finançament i la despesa de l'ensenyament privat permet conèixer les característiques bàsiques dels centres que imparteixen ensenyament privat reglat a Catalunya i comparar-les amb les de la resta d'Espanya.

L'operació es basa en una enquesta de disseny mostral estratificat per a les llars d'infants i els centres no universitaris privats, i una enquesta censal per als centres universitaris privats.

L'Idescat publica els resultats en tres grans grups (a partir del 2004/2005):

  • ensenyament infantil (llars d'infants)
  • ensenyament primari i secundari (no universitari)
  • ensenyament superior (universitari)

Atès el gran volum de l'ensenyament no universitari, aquest bloc és el que està més detallat i més desagregat conceptualment.

Aquesta Enquesta es realitza cada 5 anys. No obstant això, degut a la crisi sanitària provocada per la covid-19 i les dificultats associades a la recollida de dades en pandèmia, aquesta última edició es va endarrerir en un curs.

S'hi presenten taules sobre resultats bàsics, despesa, finançament, l'estructura del sector i, finalment, un conjunt d'indicadors diversos.

Per al curs 2004/2005 i anteriors els resultats estan disponibles en format PDF. Per al curs 1999/2000 també hi ha taules de resultats en Excel.

En altres seccions