Saltar al contingut principal

EFDE Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat

L'Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat permet conèixer les característiques bàsiques de l'ensenyament privat a Catalunya i comparar-les amb les de la resta d'Espanya.

L'operació es basa en una enquesta de disseny mostral estratificat per a les llars d'infants i els centres no universitaris privats, i una enquesta censal per als centres universitaris privats.

L'Idescat publica els resultats en tres grans grups (a partir del 2004/2005):

  • ensenyament infantil (llars d'infants)
  • ensenyament primari i secundari (no universitari)
  • ensenyament superior (universitari)

Atès el gran volum de l'ensenyament no universitari, aquest bloc és el que està més detallat i més desagregat conceptualment.

Aquesta estadística es realitza cada 5 anys. S'hi presenten taules sobre resultats bàsics, despesa, finançament, l'estructura del sector i, finalment, un conjunt d'indicadors diversos.

Per al curs 2004/2005 i anteriors els resultats estan disponibles en format PDF. Per al curs 1999/2000 també hi ha taules de resultats en Excel.

En altres seccions