Saltar al contingut principal

Estadística del grau d'urbanització. 2018-2021

D’acord amb la població a 1 de gener de 2021, la majoria de la població de Catalunya (60,6%) viu en cel·les classificades com a centres urbans, d'alta densitat; el 28,5% resideix en cel·les classificades com a aglomeracions urbanes, de densitat moderada, i el 10,8% en cel·les rurals, de densitat majoritàriament baixa.

L'Idescat publica la distribució de la població de Catalunya a 1 de gener de 2021 en una malla que divideix el territori en cel·les d’1 km2 (quadrícula estàndard europea) i que descriu el contínuum urbà-rural del territori, segons el grau d’urbanització tenint en compte criteris de grandària poblacional, densitat i contigüitat.

També es publiquen els resultats del grau d’urbanització per municipis i, per primera vegada, per agrupacions censals i seccions censals.

L’any 2021, el 72,5% dels municipis de Catalunya es classifiquen com a àrees rurals (o àrees escassament poblades), el 21,7% com a localitats i àrees semidenses (o àrees de densitat intermèdia ) i el 5,8% com a ciutats (o àrees densament poblades).

Pel que fa la densitat de població, les agrupacions censals amb les densitats més elevades es localitzen a la ciutat de Barcelona i conurbació. Així, 5 de les 10 agrupacions censals amb més de 70.000 h./km2 es localitzen a l’Hospitalet de Llobregat, 4 a Barcelona i 1 a Santa Coloma de Gramenet.

Al municipi de l’Hospitalet de Llobregat, l’agrupació censal 7 (la Pubilla Cases - Can Vidalet) registra el màxim de densitat (93.476 h./km2), seguida de l’Hospitalet de Llobregat 11 (la Florida - Parc dels Ocellets), l’Hospitalet de Llobregat 8 (la Pubilla Cases - la Bòbila), l'Hospitalet de Llobregat 10 (la Florida - Plaça de la Llibertat) i l'Hospitalet de Llobregat 19 (la Torrassa - Plaça del Vidre).

Al municipi de Barcelona el màxim de densitat es registra al Raval, a l’agrupació censal Barcelona 5 (Ponent), amb 109.052 h./km2, seguit per les agrupacions censals de Barcelona 3 (la Riereta), Barcelona 4 (el Pedró) i Barcelona 159 (la Sagrera Alta).

Al municipi de Santa Coloma de Gramenet, l’agrupació censal 3 (Can Mariner) és la de més alta densitat, amb 79.642 h./km2.

Entre els municipis que tenen agrupacions censals amb densitats entre 60.000 i 70.000 h./km2, a més dels anteriors, hi ha Badalona, a l’agrupació censal 16 (la Salut Centre), Sant Feliu de Llobregat, a l’agrupació censal 2 (la Salut) i Salt, a l’agrupació censal 3 (Nucli Urbà Nord-oest).

Per a cadascuna de les unitats administratives territorials (municipis, agrupacions censals i seccions censals) l’estadística DEGURBA facilita la informació de la població, la superfície i la densitat, així com els percentatges de població que resideix en quadrícules classificades com a centres urbans, aglomeracions urbanes i cel·les rurals. Aquest resultats es poden consultar en mapes interactius.

L’Idescat proporciona la quadrícula d’1 km2 amb format shapefile amb la població i la classificació de cada cel·la segons el grau d’urbanització (centres urbans, aglomeracions urbanes i cel·les rurals). La classificació dels municipis, les agrupacions censals i les seccions censals per grau d’urbanització (ciutats, localitats i àrees semidenses i àrees rurals) es publica en format CSV i shapefile. Els resultats municipals de la classificació DEGURBA dels anys 2018, 2019 i 2020 s’han revisat.

Es presenten els resultats de l’any 2021 i la sèrie revisada dels valors DEGURBA dels municipis dels anys 2018, 2019 i 2020.