Saltar al contingut principal

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe i divisió econòmica. A últim dia del mes

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per sexe i divisió econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Desembre del 2022 (p)
Homes Dones Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 38.219 9.439 47.658
02 Silvicultura i explotació forestal 2.804 295 3.099
03 Pesca i aqüicultura 1.811 149 1.960
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12
06 Extracció de petroli brut i de gas natural .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 25
07 Extracció de minerals metàl·lics .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 2.188 310 2.498
09 Activitats de suport a les indústries extractives 37 37 74
10 Indústries de productes alimentaris 48.299 32.056 80.355
11 Fabricació de begudes 6.512 2.736 9.248
12 Indústries del tabac .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
13 Indústries tèxtils 9.666 7.754 17.420
14 Confecció de peces de vestir 3.496 7.745 11.241
15 Indústria del cuir i del calçat 1.456 1.995 3.451
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 7.331 1.490 8.821
17 Indústries del paper 9.189 3.552 12.741
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 12.868 6.421 19.289
19 Coqueries i refinació del petroli 741 173 914
20 Indústries químiques 23.904 13.334 37.238
21 Fabricació de productes farmacèutics 13.467 13.319 26.786
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 16.557 8.182 24.739
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 9.318 2.004 11.322
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 7.747 1.382 9.129
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 42.651 9.265 51.916
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 4.922 2.670 7.592
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 9.696 4.123 13.819
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 25.007 5.679 30.686
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 24.686 8.273 32.959
30 Fabricació d'altres materials de transport 3.774 772 4.546
31 Fabricació de mobles 6.324 1.518 7.842
32 Indústries manufactureres diverses 4.691 4.803 9.494
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 19.070 2.842 21.912
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 3.704 1.521 5.225
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 4.883 2.012 6.895
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 837 222 1.059
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 15.637 5.066 20.703
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 330 76 406
41 Construcció d'immobles 65.235 12.395 77.630
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 8.437 933 9.370
43 Activitats especialitzades de la construcció 119.638 13.777 133.415
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 44.063 9.059 53.122
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 135.026 81.581 216.607
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 129.200 209.560 338.760
49 Transport terrestre; transport per canonades 92.978 15.742 108.720
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 729 156 885
51 Transport aeri 4.449 3.160 7.609
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 33.283 16.975 50.258
53 Activitats postals i de correus 11.445 6.817 18.262
55 Serveis d'allotjament 19.929 22.795 42.724
56 Serveis de menjar i begudes 109.608 102.801 212.409
58 Edició 6.743 5.862 12.605
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 5.924 3.704 9.628
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 2.918 2.093 5.011
61 Telecomunicacions 7.506 3.203 10.709
62 Serveis de tecnologies de la informació 67.987 29.383 97.370
63 Serveis d'informació 5.416 4.611 10.027
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 15.557 17.180 32.737
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 4.570 6.612 11.182
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 8.537 10.329 18.866
68 Activitats immobiliàries 14.822 19.880 34.702
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 25.413 40.381 65.794
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 15.189 16.983 32.172
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 35.365 18.169 53.534
72 Recerca i desenvolupament 13.084 15.437 28.521
73 Publicitat i estudis de mercat 14.334 16.444 30.778
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 17.183 19.874 37.057
75 Activitats veterinàries 1.356 4.014 5.370
77 Activitats de lloguer 10.397 5.996 16.393
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 25.689 18.345 44.034
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 4.579 7.222 11.801
80 Activitats de seguretat i investigació 19.670 4.420 24.090
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 36.809 76.010 112.819
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 43.747 40.312 84.059
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 97.614 136.804 234.418
85 Educació 60.339 119.248 179.587
86 Activitats sanitàries 57.854 164.361 222.215
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 8.300 45.161 53.461
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 15.187 43.974 59.161
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 8.850 7.102 15.952
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 1.934 2.984 4.918
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 2.692 2.400 5.092
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 29.167 22.230 51.397
94 Activitats associatives 8.132 14.729 22.861
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 7.689 2.573 10.262
96 Altres activitats de serveis personals 19.518 45.556 65.074
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 6.982 70.020 77.002
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
99 Organismes extraterritorials 195 306 501
Total 1.883.127 1.720.887 3.604.014
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.