Saltar al contingut principal
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i divisió d'activitat econòmica. A últim dia del mes
Catalunya
03/2024 (p)
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i divisió d'activitat econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Març del 2024 (p)
Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys o més Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 5.000 14.215 13.590 14.380 47.190
02 Silvicultura i explotació forestal 525 1.315 955 535 3.325
03 Pesca i aqüicultura 170 580 780 580 2.110
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit 0 0 5 10 10
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 0 5 15 10 35
07 Extracció de minerals metàl·lics 0 5 0 0 5
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 205 835 905 575 2.520
09 Activitats de suport a les indústries extractives 0 15 5 10 30
10 Indústries de productes alimentaris 14.250 29.955 24.360 15.155 83.725
11 Fabricació de begudes 1.145 3.225 3.030 1.885 9.280
12 Indústries del tabac 0 0 0 0 5
13 Indústries tèxtils 1.655 4.610 5.745 5.020 17.030
14 Confecció de peces de vestir 990 2.810 3.530 3.340 10.670
15 Indústria del cuir i del calçat 380 1.175 1.275 780 3.615
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 890 2.585 2.865 2.525 8.865
17 Indústries del paper 1.430 4.015 4.415 2.910 12.765
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 2.280 6.020 6.525 4.400 19.225
19 Coqueries i refinació del petroli 35 455 330 90 910
20 Indústries químiques 5.040 13.370 12.930 7.500 38.840
21 Fabricació de productes farmacèutics 3.645 11.195 9.050 4.015 27.905
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 2.335 7.550 9.185 5.720 24.790
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 1.090 3.270 4.325 3.055 11.740
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 820 2.715 3.300 2.170 9.005
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 6.360 16.855 18.405 11.550 53.170
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 1.120 2.565 2.780 1.450 7.915
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 1.580 4.680 4.920 2.770 13.955
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 4.245 10.365 10.685 6.155 31.445
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 2.820 9.810 14.510 6.720 33.860
30 Fabricació d'altres materials de transport 775 1.830 1.670 985 5.260
31 Fabricació de mobles 790 2.210 2.635 2.080 7.720
32 Indústries manufactureres diverses 1.435 3.485 3.155 1.950 10.025
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 3.330 7.800 6.940 4.490 22.555
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 435 2.080 1.820 940 5.270
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 560 2.125 2.735 1.735 7.160
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 90 350 490 255 1.185
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 1.895 6.035 7.235 5.820 20.985
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 35 145 160 95 435
41 Construcció d'immobles 7.930 26.190 28.745 19.545 82.415
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 840 2.885 3.605 2.105 9.435
43 Activitats especialitzades de la construcció 15.495 45.630 47.185 28.575 136.885
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 9.970 19.145 15.350 10.715 55.180
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 29.545 74.780 70.835 47.010 222.170
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 79.730 111.590 86.070 61.695 339.085
49 Transport terrestre; transport per canonades 9.935 35.170 39.520 30.460 115.090
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 165 425 320 200 1.115
51 Transport aeri 1.740 3.620 1.735 805 7.900
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 9.440 19.295 15.405 9.475 53.610
53 Activitats postals i de correus 2.955 6.075 4.865 3.880 17.775
55 Serveis d'allotjament 12.310 20.845 15.410 10.620 59.190
56 Serveis de menjar i begudes 68.630 76.260 51.380 34.885 231.155
58 Edició 2.125 4.485 3.155 2.375 12.140
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 3.075 4.545 2.280 1.045 10.945
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 730 1.300 1.535 1.550 5.120
61 Telecomunicacions 1.590 3.775 3.600 1.245 10.210
62 Serveis de tecnologies de la informació 25.285 50.935 21.285 7.090 104.600
63 Serveis d'informació 2.100 4.760 2.415 1.125 10.405
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 3.170 13.015 13.715 4.075 33.975
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 970 3.640 3.960 2.595 11.165
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 2.095 5.805 6.015 5.105 19.025
68 Activitats immobiliàries 3.620 9.915 11.350 11.150 36.035
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 13.610 21.125 19.755 14.830 69.315
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 6.760 14.160 8.410 4.465 33.800
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 11.920 23.065 15.005 7.480 57.470
72 Recerca i desenvolupament 8.905 13.445 6.240 3.205 31.795
73 Publicitat i estudis de mercat 7.700 14.015 6.670 3.520 31.905
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 6.050 15.030 10.145 5.915 37.140
75 Activitats veterinàries 1.340 2.155 1.210 865 5.575
77 Activitats de lloguer 2.735 5.735 5.070 3.500 17.035
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 18.360 17.955 8.985 2.495 47.795
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 2.320 5.455 3.675 2.115 13.565
80 Activitats de seguretat i investigació 3.405 7.465 7.320 6.635 24.825
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 9.315 32.380 38.785 36.940 117.420
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 19.575 32.170 20.630 12.755 85.135
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 13.230 53.305 65.740 49.065 181.340
85 Educació 52.680 98.135 65.490 44.185 260.495
86 Activitats sanitàries 44.255 84.785 56.885 44.585 230.510
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 10.985 17.495 14.970 12.645 56.095
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 11.020 18.690 17.555 16.095 63.360
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 3.085 5.905 4.205 3.270 16.465
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 1.390 1.570 1.225 920 5.105
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 955 1.495 1.455 1.285 5.185
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 22.195 16.595 10.105 6.295 55.185
94 Activitats associatives 4.770 6.785 6.360 5.430 23.345
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 725 2.300 2.875 3.910 9.815
96 Altres activitats de serveis personals 11.790 25.685 17.680 11.585 66.740
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 3.070 20.125 23.555 28.425 75.175
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi 0 0 0 0 0
99 Organismes extraterritorials 60 175 155 125 515
Total 653.000 1.281.560 1.075.150 751.535 3.761.245
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
Nota: A partir del gener del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(p) Dada provisional.