Saltar al contingut principal

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i divisió econòmica

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i divisió econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Setembre del 2021 (p)
Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 6.410 18.209 15.391 14.530 54.540
02 Silvicultura i explotació forestal 366 1.252 841 403 2.862
03 Pesca i aqüicultura 166 748 1.000 579 2.493
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit .. .. .. 10 13
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 0 8 12 10 30
07 Extracció de minerals metàl·lics .. .. .. .. 7
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 176 899 860 500 2.435
09 Activitats de suport a les indústries extractives 12 31 11 15 69
10 Indústries de productes alimentaris 12.266 29.298 22.323 13.433 77.320
11 Fabricació de begudes 1.186 3.588 2.799 1.727 9.300
12 Indústries del tabac 0 .. 0 .. ..
13 Indústries tèxtils 1.519 5.180 5.884 4.909 17.492
14 Confecció de peces de vestir 869 3.198 3.760 3.201 11.028
15 Indústria del cuir i del calçat 298 1.207 1.172 685 3.362
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 806 2.757 2.684 2.448 8.695
17 Indústries del paper 1.257 4.082 4.152 2.585 12.076
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 2.023 6.623 6.351 3.915 18.912
19 Coqueries i refinació del petroli 45 567 222 109 943
20 Indústries químiques 4.137 13.758 11.626 6.573 36.094
21 Fabricació de productes farmacèutics 2.998 11.284 7.859 3.494 25.635
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 2.113 8.520 8.987 4.979 24.599
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 897 3.753 4.230 2.810 11.690
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 765 3.243 3.144 2.001 9.153
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 5.775 18.451 17.299 10.293 51.818
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 957 2.490 2.439 1.302 7.188
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 1.330 4.758 4.460 2.519 13.067
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 3.646 11.043 9.597 5.592 29.878
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 2.903 13.154 15.586 5.894 37.537
30 Fabricació d'altres materials de transport 517 1.491 1.179 822 4.009
31 Fabricació de mobles 753 2.469 2.596 2.035 7.853
32 Indústries manufactureres diverses 1.084 3.356 2.814 1.659 8.913
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 2.718 8.117 6.258 4.046 21.139
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 440 2.146 1.415 948 4.949
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 339 2.382 2.479 1.536 6.736
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 57 392 411 201 1.061
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 1.564 6.157 6.405 5.011 19.137
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 24 145 135 68 372
41 Construcció d'immobles 5.915 26.464 25.436 15.744 73.559
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 577 3.212 3.339 1.776 8.904
43 Activitats especialitzades de la construcció 12.178 49.904 43.176 24.723 129.981
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 8.055 19.497 14.632 10.190 52.374
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 25.306 76.934 66.616 40.314 209.170
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 71.204 118.864 84.712 55.918 330.698
49 Transport terrestre; transport per canonades 8.210 34.653 36.217 26.439 105.519
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 195 451 342 214 1.202
51 Transport aeri 1.000 3.510 1.474 585 6.569
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 7.953 18.234 13.184 7.626 46.997
53 Activitats postals i de correus 3.344 5.896 4.857 3.235 17.332
55 Serveis d'allotjament 7.188 17.761 12.766 9.290 47.005
56 Serveis de menjar i begudes 55.348 73.392 47.291 31.424 207.455
58 Edició 1.850 4.509 3.256 2.155 11.770
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 2.405 4.137 1.843 890 9.275
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 502 1.368 1.462 1.408 4.740
61 Telecomunicacions 1.553 3.991 4.116 1.051 10.711
62 Serveis de tecnologies de la informació 20.360 41.347 17.023 5.025 83.755
63 Serveis d'informació 1.925 4.342 2.207 1.068 9.542
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 2.746 15.356 12.562 3.352 34.016
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 890 4.026 3.966 2.490 11.372
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 1.950 6.261 5.876 4.632 18.719
68 Activitats immobiliàries 3.183 10.165 10.738 9.454 33.540
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 10.922 20.924 18.643 12.693 63.182
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 5.411 11.879 7.065 3.452 27.807
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 9.084 21.879 12.681 5.823 49.467
72 Recerca i desenvolupament 6.297 11.754 4.945 2.510 25.506
73 Publicitat i estudis de mercat 6.635 12.657 6.100 2.820 28.212
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 5.766 14.980 9.166 4.814 34.726
75 Activitats veterinàries 1.204 2.006 1.191 674 5.075
77 Activitats de lloguer 2.156 6.022 4.928 3.190 16.296
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 23.343 25.141 11.525 2.960 62.969
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 1.316 4.609 3.074 1.615 10.614
80 Activitats de seguretat i investigació 2.424 7.364 7.124 5.654 22.566
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 8.816 32.937 38.086 32.431 112.270
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 17.258 30.066 17.721 9.766 74.811
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 17.234 85.266 71.348 47.474 221.322
85 Educació 30.540 57.775 44.662 31.188 164.165
86 Activitats sanitàries 37.848 77.946 50.462 40.998 207.254
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 9.663 16.469 13.559 10.776 50.467
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 8.325 17.333 15.694 12.998 54.350
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 1.959 5.295 3.567 2.955 13.776
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 866 1.524 1.130 822 4.342
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 676 1.568 1.403 1.165 4.812
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 13.905 14.949 8.545 4.995 42.394
94 Activitats associatives 3.493 6.685 5.988 4.737 20.903
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 693 2.845 3.109 4.208 10.855
96 Altres activitats de serveis personals 10.345 25.490 16.529 10.241 62.605
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 2.894 22.091 24.781 27.132 76.898
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi 0 0 0 .. ..
99 Organismes extraterritorials 55 206 156 107 524
Total 543.382 1.276.695 996.658 658.046 3.474.781
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.