Saltar al contingut principal

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i divisió econòmica

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per grups d'edat i divisió econòmica. A últim dia del mes Catalunya. 09/2020 (p)
Menys de 30 anys De 30 a 44 anys De 45 a 54 anys De 55 anys i més Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 5.819 17.919 14.362 13.733 51.833
02 Silvicultura i explotació forestal 342 1.270 769 389 2.770
03 Pesca i aqüicultura 157 808 1.024 579 2.568
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit .. .. .. 13 16
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 0 11 17 10 38
07 Extracció de minerals metàl·lics .. .. .. .. 5
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 158 941 860 483 2.442
09 Activitats de suport a les indústries extractives 6 27 8 11 52
10 Indústries de productes alimentaris 11.507 29.962 21.697 12.761 75.927
11 Fabricació de begudes 1.107 3.706 2.710 1.728 9.251
12 Indústries del tabac 0 .. 0 .. 0
13 Indústries tèxtils 1.379 5.294 5.843 4.910 17.426
14 Confecció de peces de vestir 813 3.443 3.918 3.287 11.461
15 Indústria del cuir i del calçat 274 1.262 1.145 675 3.356
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 727 2.821 2.631 2.493 8.672
17 Indústries del paper 1.077 4.146 3.923 2.507 11.653
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 1.899 6.883 6.248 3.773 18.803
19 Coqueries i refinació del petroli 54 582 192 130 958
20 Indústries químiques 3.508 13.712 11.117 6.312 34.649
21 Fabricació de productes farmacèutics 2.919 11.543 7.454 3.370 25.286
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 1.902 8.881 8.695 4.681 24.159
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 846 3.889 4.151 2.586 11.472
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 628 3.237 2.975 1.913 8.753
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 5.070 19.001 16.490 9.976 50.537
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 795 2.586 2.275 1.230 6.886
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 1.082 4.949 4.385 2.448 12.864
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 3.280 11.250 9.091 5.450 29.071
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 2.986 14.789 15.690 5.326 38.791
30 Fabricació d'altres materials de transport 432 1.465 1.145 795 3.837
31 Fabricació de mobles 687 2.599 2.519 1.979 7.784
32 Indústries manufactureres diverses 978 3.319 2.669 1.583 8.549
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 2.472 8.128 5.885 3.825 20.310
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 350 2.121 1.305 1.084 4.860
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 282 2.324 2.313 1.464 6.383
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 52 420 400 200 1.072
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 1.547 6.500 6.416 4.742 19.205
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 31 150 115 64 360
41 Construcció d'immobles 5.235 26.969 24.065 14.398 70.667
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 583 3.618 3.433 1.712 9.346
43 Activitats especialitzades de la construcció 10.756 51.555 41.075 23.278 126.664
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 7.903 20.320 14.435 10.247 52.905
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 23.346 78.511 64.304 38.149 204.310
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 67.436 119.492 82.624 53.314 322.866
49 Transport terrestre; transport per canonades 7.873 35.395 35.379 25.302 103.949
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 166 439 320 191 1.116
51 Transport aeri 1.987 5.020 1.705 589 9.301
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 7.107 18.179 12.728 7.288 45.302
53 Activitats postals i de correus 3.393 6.099 4.858 2.983 17.333
55 Serveis d'allotjament 6.452 15.860 10.146 6.981 39.439
56 Serveis de menjar i begudes 51.777 73.478 46.054 30.030 201.339
58 Edició 1.742 4.618 3.353 2.043 11.756
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 2.247 4.022 1.715 840 8.824
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 492 1.461 1.443 1.348 4.744
61 Telecomunicacions 1.486 3.982 3.860 877 10.205
62 Serveis de tecnologies de la informació 17.539 37.878 15.340 4.363 75.120
63 Serveis d'informació 2.039 4.028 1.990 1.021 9.078
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 2.906 16.183 11.902 3.778 34.769
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 844 4.272 3.945 2.541 11.602
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 1.851 6.275 5.752 4.434 18.312
68 Activitats immobiliàries 3.165 10.427 10.315 8.960 32.867
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 9.908 21.127 18.039 11.927 61.001
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 4.485 10.686 6.341 3.187 24.699
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 8.332 21.617 11.738 5.349 47.036
72 Recerca i desenvolupament 5.373 11.043 4.516 2.247 23.179
73 Publicitat i estudis de mercat 5.878 12.187 5.751 2.723 26.539
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 4.826 14.444 8.258 4.406 31.934
75 Activitats veterinàries 1.052 1.913 1.164 609 4.738
77 Activitats de lloguer 2.151 6.469 4.935 3.092 16.647
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 18.251 21.641 9.417 2.319 51.628
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 1.609 5.202 3.170 1.454 11.435
80 Activitats de seguretat i investigació 2.371 7.406 6.933 5.195 21.905
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 8.163 32.914 37.760 31.218 110.055
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 15.656 29.019 16.687 9.021 70.383
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 13.570 81.392 66.828 44.675 206.465
85 Educació 29.253 58.752 44.002 29.845 161.852
86 Activitats sanitàries 32.851 75.724 48.168 40.046 196.789
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 9.766 16.624 13.239 10.276 49.905
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 7.871 17.430 15.544 12.327 53.172
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 1.714 5.159 3.354 2.785 13.012
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 956 1.538 1.073 715 4.282
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 821 1.686 1.401 1.160 5.068
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 12.706 15.024 8.135 4.697 40.562
94 Activitats associatives 3.187 6.979 6.071 4.640 20.877
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 699 3.047 3.274 4.336 11.356
96 Altres activitats de serveis personals 9.784 25.283 15.730 9.635 60.432
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 2.786 22.839 24.782 26.885 77.292
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi 0 .. 0 .. 0
99 Organismes extraterritorials 60 230 157 102 549
Total 497.571 1.275.394 957.649 626.051 3.356.665
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.