Saltar al contingut principal

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per divisió econòmica i règim de cotització

Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per divisió econòmica i règim de cotització. A últim dia del mes Santa Coloma de Gramenet. Desembre del 2019
Règim general de la Seguretat Social i especial de la mineria del carbó Règim especial de treballadors autònoms
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 13 ..
02 Silvicultura i explotació forestal 0 0
03 Pesca i aqüicultura 0 0
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit 0 0
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 0 0
07 Extracció de minerals metàl·lics 0 0
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics .. 0
09 Activitats de suport a les indústries extractives 0 0
10 Indústries de productes alimentaris 504 18
11 Fabricació de begudes 56 0
12 Indústries del tabac 0 0
13 Indústries tèxtils 101 11
14 Confecció de peces de vestir 339 118
15 Indústria del cuir i del calçat 31 ..
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 60 9
17 Indústries del paper 162 ..
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 246 20
19 Coqueries i refinació del petroli 0 0
20 Indústries químiques 319 ..
21 Fabricació de productes farmacèutics 243 0
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 249 7
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 72 5
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 71 7
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 592 54
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 59 0
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 144 0
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 240 10
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 561 0
30 Fabricació d'altres materials de transport 78 0
31 Fabricació de mobles 57 21
32 Indústries manufactureres diverses 71 14
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 176 24
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 38 ..
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 28 0
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 8 0
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 404 ..
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus .. ..
41 Construcció d'immobles 1.098 234
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 155 20
43 Activitats especialitzades de la construcció 1.997 710
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 486 102
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 2.090 186
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 5.509 1.137
49 Transport terrestre; transport per canonades 1.335 786
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 0 0
51 Transport aeri 48 0
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 585 17
53 Activitats postals i de correus 286 50
55 Serveis d'allotjament 636 5
56 Serveis de menjar i begudes 3.209 833
58 Edició 87 8
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 55 17
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 27 0
61 Telecomunicacions 121 24
62 Serveis de tecnologies de la informació 675 38
63 Serveis d'informació 95 9
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 214 ..
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 145 ..
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 139 39
68 Activitats immobiliàries 286 41
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 511 57
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 183 13
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 332 37
72 Recerca i desenvolupament 157 11
73 Publicitat i estudis de mercat 175 33
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 252 67
75 Activitats veterinàries 33 8
77 Activitats de lloguer 168 11
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 518 ..
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 107 28
80 Activitats de seguretat i investigació 455 ..
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 3.126 95
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 1.027 33
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 2.121 ..
85 Educació 1.462 83
86 Activitats sanitàries 2.420 101
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 948 ..
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 1.294 ..
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 72 32
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 40 ..
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 88 7
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 434 28
94 Activitats associatives 204 ..
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 103 80
96 Altres activitats de serveis personals 765 384
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 123 0
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi 0 0
99 Organismes extraterritorials .. 0
Total 41.324 5.713
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Àmbit geogràfic: Santa Coloma de Gramenet

Opcions

Taules disponibles [+]