Saltar al contingut principal

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i divisió econòmica

Afiliacions a la Seguretat Social per compte d'altri segons residència padronal de l'afiliat. Per tipus de jornada i divisió econòmica. A últim dia del mes Catalunya. Març del 2021 (p)
Completa Parcial Fix discontinu No classificable Total
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 19.926 1.955 2.097 3.130 27.108
02 Silvicultura i explotació forestal 1.722 249 76 17 2.064
03 Pesca i aqüicultura 407 .. 1.145 .. 1.591
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit .. .. .. .. ..
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 37 0 0 0 37
07 Extracció de minerals metàl·lics 0 .. 0 0 ..
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 2.021 112 5 17 2.155
09 Activitats de suport a les indústries extractives 32 5 0 0 37
10 Indústries de productes alimentaris 64.674 6.095 549 436 71.754
11 Fabricació de begudes 7.102 797 43 60 8.002
12 Indústries del tabac .. .. .. .. ..
13 Indústries tèxtils 14.961 989 80 69 16.099
14 Confecció de peces de vestir 6.403 1.473 93 43 8.012
15 Indústria del cuir i del calçat 2.932 110 5 18 3.065
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 5.455 578 28 30 6.091
17 Indústries del paper 10.830 569 32 59 11.490
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 13.628 1.390 22 148 15.188
19 Coqueries i refinació del petroli 890 53 .. .. 947
20 Indústries químiques 32.523 1.380 60 645 34.608
21 Fabricació de productes farmacèutics 24.047 925 0 371 25.343
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 22.305 1.024 45 94 23.468
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 9.521 737 36 50 10.344
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 7.465 341 8 44 7.858
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 40.517 3.014 146 296 43.973
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 6.079 424 .. .. 6.597
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 11.701 566 .. .. 12.492
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 25.470 1.534 8 380 27.392
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 36.756 854 98 339 38.047
30 Fabricació d'altres materials de transport 3.506 177 38 33 3.754
31 Fabricació de mobles 5.411 521 11 22 5.965
32 Indústries manufactureres diverses 6.233 672 97 42 7.044
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 14.299 1.223 104 138 15.764
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 4.493 334 0 24 4.851
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 5.758 403 55 55 6.271
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 910 84 .. .. 1.000
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 16.100 1.657 437 67 18.261
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 299 18 .. .. 321
41 Construcció d'immobles 46.620 5.078 245 225 52.168
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 6.825 387 24 15 7.251
43 Activitats especialitzades de la construcció 71.760 8.559 337 376 81.032
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 34.624 4.442 40 401 39.507
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 150.796 17.551 1.506 1.421 171.274
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 164.030 76.454 1.093 4.105 245.682
49 Transport terrestre; transport per canonades 54.524 9.039 1.207 115 64.885
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 524 75 44 26 669
51 Transport aeri 7.765 500 213 9 8.487
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 38.588 4.337 108 270 43.303
53 Activitats postals i de correus 11.055 2.827 39 17 13.938
55 Serveis d'allotjament 22.922 5.527 3.840 76 32.365
56 Serveis de menjar i begudes 58.773 64.133 12.962 173 136.041
58 Edició 8.270 1.188 58 283 9.799
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 4.546 1.289 111 125 6.071
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 4.316 217 44 21 4.598
61 Telecomunicacions 8.486 1.004 .. .. 9.575
62 Serveis de tecnologies de la informació 64.380 3.651 108 1.570 69.709
63 Serveis d'informació 5.722 1.355 52 137 7.266
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 31.729 647 .. .. 32.634
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 9.820 834 0 99 10.753
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 8.900 1.959 .. .. 11.012
68 Activitats immobiliàries 19.130 4.594 66 240 24.030
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 39.325 8.356 29 1.294 49.004
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 17.570 2.432 54 440 20.496
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 31.604 3.600 55 1.185 36.444
72 Recerca i desenvolupament 18.057 2.345 26 1.264 21.692
73 Publicitat i estudis de mercat 15.473 2.703 106 825 19.107
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 13.927 3.464 90 344 17.825
75 Activitats veterinàries 2.114 1.322 0 27 3.463
77 Activitats de lloguer 10.238 2.033 426 197 12.894
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 41.132 8.188 13 174 49.507
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 6.355 833 64 39 7.291
80 Activitats de seguretat i investigació 18.190 3.022 47 12 21.271
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 41.204 53.746 3.910 169 99.029
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 43.738 16.526 1.462 521 62.247
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 114.579 21.394 217 89.220 225.410
85 Educació 77.773 57.659 14.935 8.015 158.382
86 Activitats sanitàries 122.149 45.027 140 17.024 184.340
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 31.297 17.030 227 203 48.757
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 23.475 19.949 3.175 7.003 53.602
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 2.950 1.614 312 271 5.147
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 1.880 1.530 128 198 3.736
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 3.046 979 19 5 4.049
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 12.218 19.642 5.294 447 37.601
94 Activitats associatives 10.185 7.562 1.619 1.136 20.502
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 3.498 680 15 24 4.217
96 Altres activitats de serveis personals 18.773 11.487 487 122 30.869
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 26.214 51.546 7 0 77.767
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi .. .. .. .. ..
99 Organismes extraterritorials 377 103 .. .. 489
Total 2.005.859 610.719 60.289 147.314 2.824.181
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.