Saltar al contingut principal
Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Per divisió econòmica. A últim dia del mes Catalunya
03/2021 (p) 02/2021 01/2021 12/2020 11/2020 10/2020 09/2020 08/2020 07/2020 06/2020 05/2020
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen 48.318 49.072 48.709 48.857 49.140 49.208 51.833 56.905 56.011 55.230 55.022
02 Silvicultura i explotació forestal 2.829 2.805 2.779 2.815 2.840 2.821 2.770 2.818 2.910 2.973 2.910
03 Pesca i aqüicultura 2.484 2.198 2.028 2.007 2.598 2.606 2.568 2.437 2.465 2.393 2.582
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17 18
06 Extracció de petroli brut i de gas natural 37 37 37 38 37 38 38 40 40 40 40
07 Extracció de minerals metàl·lics 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 2.368 2.397 2.380 2.366 2.405 2.421 2.442 2.448 2.589 2.571 2.550
09 Activitats de suport a les indústries extractives 54 51 51 54 55 52 52 51 42 42 41
10 Indústries de productes alimentaris 75.479 75.510 75.642 75.983 76.124 76.331 75.927 76.267 76.682 76.268 75.719
11 Fabricació de begudes 8.502 8.585 8.648 8.700 8.861 8.978 9.251 9.469 9.055 8.967 8.813
12 Indústries del tabac .. .. .. .. .. 0 0 0 0 0 0
13 Indústries tèxtils 17.599 17.522 17.417 17.345 17.458 17.489 17.426 17.412 17.452 17.501 17.460
14 Confecció de peces de vestir 10.862 11.173 11.264 11.315 11.368 11.525 11.461 11.353 11.430 11.490 11.343
15 Indústria del cuir i del calçat 3.268 3.277 3.298 3.294 3.348 3.361 3.356 3.348 3.364 3.393 3.429
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 8.523 8.568 8.595 8.611 8.695 8.720 8.672 8.621 8.733 8.742 8.708
17 Indústries del paper 11.855 11.822 11.773 11.692 11.705 11.714 11.653 11.674 11.746 11.747 11.729
18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 18.608 18.704 18.677 18.771 18.785 18.818 18.803 18.897 18.872 19.005 19.024
19 Coqueries i refinació del petroli 953 949 953 964 958 961 958 976 973 980 986
20 Indústries químiques 35.317 35.002 34.875 34.773 34.931 34.878 34.649 34.632 34.791 34.796 34.858
21 Fabricació de productes farmacèutics 25.390 25.378 25.270 25.342 24.815 25.422 25.286 25.212 25.308 25.473 25.391
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 24.434 24.479 24.411 24.095 24.329 24.236 24.159 24.127 24.264 24.262 24.177
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 11.432 11.443 11.432 11.434 11.565 11.532 11.472 11.460 11.508 11.581 11.557
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 8.739 8.736 8.700 8.690 8.729 8.768 8.753 8.745 8.742 8.744 8.754
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 50.779 50.959 50.718 50.193 50.720 50.769 50.537 50.437 50.694 50.843 50.797
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 7.105 7.064 7.005 6.957 6.964 6.917 6.886 6.867 6.849 6.873 6.833
27 Fabricació de materials i equips elèctrics 12.813 12.801 12.839 12.934 13.029 13.007 12.864 12.850 12.892 12.829 12.893
28 Fabricació de maquinària i equips ncaa 29.453 29.346 29.252 28.984 29.128 29.126 29.071 29.008 29.121 29.103 29.153
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 38.337 38.594 38.710 38.801 39.173 39.223 38.791 38.754 38.850 39.070 39.208
30 Fabricació d'altres materials de transport 3.970 3.969 3.935 3.848 3.881 3.882 3.837 3.795 3.823 3.847 3.795
31 Fabricació de mobles 7.762 7.723 7.712 7.748 7.858 7.864 7.784 7.683 7.751 7.696 7.601
32 Indústries manufactureres diverses 8.741 8.714 8.634 8.509 8.590 8.601 8.549 8.459 8.575 8.562 8.559
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips 20.631 20.638 20.476 20.467 20.573 20.585 20.310 20.261 20.247 20.143 19.979
35 Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 5.049 5.053 5.033 5.008 4.984 4.992 4.860 4.839 4.819 4.814 4.793
36 Captació, potabilització i distribució d'aigua 6.327 6.483 6.418 6.398 6.397 6.407 6.383 6.473 6.472 6.482 6.400
37 Recollida i tractament d'aigües residuals 1.060 1.037 1.072 1.083 1.085 1.078 1.072 1.091 1.091 1.087 1.074
38 Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització 18.499 18.511 18.546 19.120 18.833 18.917 19.205 19.456 19.551 18.325 18.144
39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 352 365 358 356 361 359 360 362 358 346 343
41 Construcció d'immobles 72.571 72.188 71.073 69.880 72.057 71.798 70.667 69.154 70.379 70.220 68.618
42 Construcció d'obres d'enginyeria civil 8.968 9.001 9.004 8.896 9.271 9.368 9.346 9.279 9.420 9.213 9.144
43 Activitats especialitzades de la construcció 128.270 127.807 126.586 126.101 127.903 127.668 126.664 125.943 127.231 125.812 123.365
45 Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 52.276 52.363 52.475 52.635 52.892 53.049 52.905 52.896 53.012 52.768 52.632
46 Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes 204.034 204.052 204.173 204.832 205.184 205.298 204.310 206.071 208.484 207.085 204.038
47 Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de motor i motocicletes 320.982 317.723 317.873 326.271 322.663 323.705 322.866 328.920 331.936 325.901 319.675
49 Transport terrestre; transport per canonades 103.202 103.075 102.745 102.963 103.300 103.525 103.949 103.201 103.275 102.463 102.654
50 Transport marítim i per vies de navegació interiors 840 793 791 797 804 893 1.116 1.311 1.357 1.111 922
51 Transport aeri 8.565 8.676 8.749 8.947 9.052 9.243 9.301 9.435 9.519 9.584 9.424
52 Emmagatzematge i activitats afins al transport 45.012 44.706 44.742 44.963 44.819 44.751 45.302 45.151 45.035 44.508 43.780
53 Activitats postals i de correus 17.342 18.150 17.755 18.539 18.161 17.331 17.333 17.864 17.684 16.535 16.382
55 Serveis d'allotjament 35.337 32.238 32.307 33.181 32.831 35.858 39.439 47.587 48.468 42.918 37.919
56 Serveis de menjar i begudes 184.975 180.311 180.748 183.380 185.423 189.807 201.339 203.205 206.609 198.359 195.474
58 Edició 11.792 11.895 11.906 11.851 11.849 11.873 11.756 11.704 11.648 11.571 11.679
59 Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició musical 8.663 8.918 8.708 8.198 8.796 8.936 8.824 7.928 7.825 7.756 7.621
60 Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió 4.754 4.742 4.749 4.768 4.757 4.786 4.744 4.690 4.712 4.661 4.679
61 Telecomunicacions 10.640 10.577 10.455 10.336 10.355 10.331 10.205 10.115 10.044 10.019 10.053
62 Serveis de tecnologies de la informació 78.660 78.536 77.832 77.327 76.835 76.344 75.120 74.199 74.056 74.491 75.092
63 Serveis d'informació 9.006 8.958 9.902 9.949 9.797 9.402 9.078 8.671 8.612 8.613 8.497
64 Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions 33.385 34.731 34.673 34.713 34.752 34.775 34.769 34.720 34.820 34.750 34.860
65 Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social obligatòria 11.324 11.340 11.341 11.333 11.302 11.638 11.602 11.664 11.691 11.732 11.811
66 Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances 18.680 18.793 18.653 18.722 18.492 18.427 18.312 18.152 18.154 18.100 17.928
68 Activitats immobiliàries 32.985 32.840 32.721 32.640 32.618 32.917 32.867 32.973 33.022 32.816 32.567
69 Activitats jurídiques i de comptabilitat 62.790 62.608 62.143 62.068 61.944 61.668 61.001 60.347 60.711 60.935 60.989
70 Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial 26.214 25.963 25.694 25.404 25.425 25.040 24.699 24.350 24.372 24.269 24.187
71 Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics 48.279 48.372 47.909 47.767 47.859 47.666 47.036 46.952 47.255 47.270 47.189
72 Recerca i desenvolupament 24.569 24.632 24.364 24.294 23.789 23.680 23.179 22.781 23.000 23.041 23.134
73 Publicitat i estudis de mercat 27.203 27.324 27.060 27.067 27.328 27.150 26.539 26.020 26.053 26.251 26.116
74 Altres activitats professionals, científiques i tècniques 33.160 32.761 32.547 32.688 32.448 32.308 31.934 31.849 32.047 32.165 32.204
75 Activitats veterinàries 4.939 4.926 4.892 4.874 4.846 4.823 4.738 4.767 4.720 4.664 4.590
77 Activitats de lloguer 16.151 16.136 16.145 16.280 16.488 16.575 16.647 16.480 16.614 16.268 16.707
78 Activitats relacionades amb l'ocupació 50.063 52.301 51.571 42.924 59.059 54.038 51.628 48.076 46.162 44.156 39.758
79 Activitats de les agències de viatges, operadors turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen 10.336 10.444 10.574 10.905 11.121 11.358 11.435 11.684 11.813 11.934 12.061
80 Activitats de seguretat i investigació 21.696 21.830 21.862 21.939 21.874 21.977 21.905 21.925 21.902 21.655 21.403
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria 106.892 107.564 107.495 108.049 108.827 109.864 110.055 107.787 104.855 103.118 104.099
82 Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses 70.986 71.651 71.761 72.109 72.655 71.788 70.383 68.435 67.876 67.088 69.214
84 Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 225.677 225.745 222.579 221.703 222.045 219.170 206.465 201.544 202.255 208.820 210.019
85 Educació 173.729 174.429 172.388 169.907 172.415 171.699 161.852 131.819 138.492 149.344 169.786
86 Activitats sanitàries 204.651 209.631 209.009 210.368 205.722 205.716 196.789 201.474 200.738 191.536 197.593
87 Activitats de serveis socials amb allotjament 49.244 49.488 50.134 50.858 50.386 50.595 49.905 51.421 51.263 50.413 51.378
88 Activitats de serveis socials sense allotjament 54.230 54.409 54.405 54.696 54.450 54.158 53.172 49.434 49.256 49.463 53.410
90 Activitats de creació, artístiques i d'espectacles 13.051 13.202 13.238 13.668 13.199 13.279 13.012 12.683 12.760 12.980 13.207
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals 4.068 4.084 4.035 4.381 4.351 4.451 4.282 4.208 4.272 4.320 4.368
92 Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes 4.851 4.892 4.958 5.032 5.052 5.061 5.068 5.078 5.127 5.137 5.122
93 Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment 42.475 41.637 41.157 42.466 41.816 42.922 40.562 39.265 40.956 42.889 43.492
94 Activitats associatives 21.811 21.808 21.706 21.950 21.904 21.885 20.877 18.980 19.261 20.556 22.007
95 Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes domèstics 10.956 11.018 11.020 11.276 11.326 11.373 11.356 11.350 11.403 11.438 11.451
96 Altres activitats de serveis personals 59.591 59.367 59.192 60.004 59.718 60.280 60.432 60.501 60.678 60.135 59.479
97 Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic 77.831 78.091 77.945 78.147 77.840 77.895 77.292 77.806 77.475 77.327 77.616
98 Activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi .. .. .. .. .. 0 0 0 0 0 0
99 Organismes extraterritorials 541 547 547 555 547 560 549 549 557 543 544
Total 3.376.198 3.376.260 3.363.961 3.370.175 3.388.690 3.390.328 3.356.665 3.329.646 3.346.957 3.324.941 3.334.625
Unitats: Afiliacions.
Font: Idescat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.