Saltar al contingut principal

CENSAG Cens agrari

El Cens agrari s'elabora en el marc del programa comunitari d'enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries que realitzen tots els estats de la Unió Europea. Aquest programa estableix l'obligatorietat de fer un cens agrari decennal i unes enquestes per mostreig en els períodes intercensals. L'objectiu és tenir informació actualitzada i comparable de tots els estats membres i utilitzar les estadístiques com a element bàsic a l'hora de dissenyar la política agrària comuna.

El Cens agrari és una operació estadística que permet obtenir informació desagregada territorialment per municipis, comarques, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya. Des de l'any 2009, l'INE és l'organisme responsable del Cens agrari en l'àmbit estatal. El Cens agrari del 2020 presenta informació censal, que permet disposar d'informació bàsica fins a l'àmbit territorial municipal, i dades de tipus modular, que es recullen per mostreig i permeten disposar d'informació complementària únicament per l'àmbit territorial de Catalunya. L'Idescat amplia la difusió de les dades censals de l'INE oferint informació per comarques i amplia el detall de les dades municipals.

Per al cicle que s'inicia amb el Cens agrari 2020 s'estableixen dues enquestes per mostreig, la del 2023 i la del 2026.

Àmbit geogràfic: Arboç, l'

Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom

Taules disponibles [+]

 • 2020
 • 2009
  • Agricultura
  • Ramaderia
  • Mà d'obra
  • Producció estàndard
  • Desenvolupament rural
  • Enquesta sobre mètodes de producció
   • Superfície agrícola utilitzada (SAU) regada segons el mètode de regatge
   • Explotacions amb SAU regada segons la procedència de les aigües
   • Explotacions amb SAU regada segons el règim de gestió del reg
   • Superfície de conreus herbacis segons el mètode de sembra
   • Superfície de conreus herbacis segons les accions hivernals preses per a la protecció del sòl
   • Superfície de conreus herbacis que no han variat el conreu en els darrers tres anys
   • Utilització d'adobs orgànics a les explotacions amb SAU
   • Explotacions que han mantingut elements paisatgístics en els darrers tres anys
   • Explotacions amb herbívors que utilitzen pastures segons la titularitat del terreny
   • Explotacions amb herbívors que utilitzen pastures segons mesos d'estada
   • Bovins segons el tipus d'estabulació
   • Porcins segons el tipus d'estabulació
   • Gallines ponedores segons el tipus d'estabulació
   • Explotacions amb instal·lacions per a l'emmagatzematge d'adobs naturals d'origen animal segons el tipus d'adob
   • Explotacions amb instal·lacions per a l'emmagatzematge de fems semilíquids o lisier
   • Explotacions que venen o cedeixen adobs d'origen animal segons el tant per cent de l'adob total produït
   • Mà d'obra emprada en activitats complementàries en explotacions el titular de les quals és el cap de l'explotació
  • Taules comparatives censos 2009 i 1999
 • 1982, 1989 i 1999

En altres seccions