Saltar al contingut principal

Metodologia

  Els censos d'edificis es duen a terme cada deu anys, i tenen com a objectiu bàsic determinar el nombre i la distribució geogràfica dels edificis existents, i establir-ne la tipologia bàsica de manera que permeti diferenciar els destinats exclusivament o principalment a habitatge familiar de la resta d'edificis.

  La informació que s'ofereix a les taules prové dels censos de 1980, de 1990, del 2001 i del 2011, amb data de referència de 15 d'octubre els dos primers i 1 de novembre els següents.

  Àmbit poblacional

  Als Censos d'edificis de 1980 i 1990 es van incloure tots els edificis destinats a habitatge i a finalitats diferents d'habitatge, amb exclusió dels dedicats únicament a la producció agrària. En aquests censos, també s'incloïen tant els edificis acabats com aquells que estan en construcció i han cobert aigües, és a dir, aquells que tenint acabada l'estructura general de l'edifici tenen cobert l'últim pis. En resten exclosos els edificis següents:

  • els que s'estan enderrocant o estan buits perquè es troben en estat ruïnós
  • els destinats exclusivament a la producció agrària

  Al Cens d'edificis del 2001 es van enumerar tots els edificis destinats a habitatge, tant familiar com col·lectiu, així com els edificis destinats a finalitats diferents al de l'habitatge amb l'excepció dels destinats exclusivament a la producció agrària. Una diferència respecte a censos anteriors és que entre els edificis considerats censables s'inclouen solament els acabats; per tant, deixen de censar-se els que estant en construcció han cobert aigües. Tampoc es van censar els edificis que havent estat demolits totalment o en part, s'estiguin reconstruint i en la data censal hagin cobert aigües. Així mateix, no es van incloure:

  • Els edificis que s'estiguin demolint, ni els que es trobin en estat ruïnós, deshabitats i els locals que estiguin inactius o buits.
  • Les construccions situades en places, voreres o llocs d'esbarjo destinades a la venda de begudes, tabac, periòdics...
  • Els edificis destinats exclusivament a la producció agrària, que, per tant, no s'utilitzen al mateix temps per a habitatge familiar, col·lectiu o per a altres activitats diferents de la producció agrària.

  Al Cens d'edificis del 2011, l'àmbit poblacional està constituït per tots els edificis del territori (amb independència del seu ús principal) que estiguin acabats i continguin algun habitatge, amb enumeració dels immobles que hi estan situats. És a dir, no s'inclouen els edificis que no continguin habitatges. Aquesta és la principal diferència respecte als censos anteriors. El Cens d'edificis del 2011 es limita als edificis que contenen algun habitatge, i no es proporciona informació de la resta d'edificis. En censos anteriors quedaven exclosos els edificis d'ús exclusivament agrari o ramader. En aquest Cens s'exclouen, a més, els edificis que, independentment del seu ús, no continguin cap habitatge.

  No s'han censat els edificis que, havent estat demolits totalment o en part, s'estiguin reconstruint i en la data censal no hagin cobert aigües.

  Així mateix, tampoc s'inclouen:

  • Els edificis que s'estiguin demolint, ni els que es trobin en estat ruïnós quan estiguin deshabitats.
  • Les construccions situades en places, voreres o llocs d'esbarjo destinades a la venda de begudes, tabac, periòdics...
  • Els edificis destinats exclusivament a la producció agrària, que, per tant, no s'utilitzen al mateix temps per a habitatge familiar, col·lectiu o per a altres activitats diferents de la producció agrària.

  Definicions

  2.1. Cens d'edificis 2011

  Habitatge

  Recinte estructuralment separat i independent que, per la forma en què va ser construït, reconstruït, transformat o adaptat, està concebut per ser habitat per persones o, encara que no fos així, constitueix la residència habitual d'algú en el moment censal. Com a excepció, no es consideren habitatges els recintes que, malgrat estar concebuts inicialment per a habitació humana, en el moment censal estan dedicats totalment a altres finalitats (per exemple, els que es facin servir exclusivament com a locals).

  Habitatge familiar

  Habitatge destinat a ser habitat per una o diverses persones, no necessàriament unides per parentiu, que no constitueixen un col·lectiu.

  Habitatge principal

  Habitatge familiar els ocupants del qual l'utilitzen com a residència habitual. Els habitatges principals poden ser convencionals (es troben en edificis) o allotjaments.

  Allotjament

  Habitatge familiar que presenta la particularitat de ser mòbil, semipermanent o improvisat, o bé que no ha estat concebut al principi amb finalitats residencials però, no obstant això, constitueix la residència d'una o diverses persones en el moment del cens. Els allotjaments no estan situats en edificis; per tant, no formen part dels immobles.

  Habitatge secundari

  Habitatge destinat a ser ocupat només ocasionalment (per exemple durant les vacances o caps de setmana) o a utilitzar-se de manera continuada i no estacional, però sense ser residència habitual (per exemple per a lloguers successius de curta durada).

  Habitatge buit

  Habitatge que no està ocupat, disponible per a venda o lloguer, o fins i tot abandonat.

  Habitatge col·lectiu

  Habitatge destinat a ser habitat per un col·lectiu, és a dir, per un grup de persones sotmeses a una autoritat o règim comú no basat en llaços familiars ni de convivència, com per exemple asils o residències de gent gran, casernes, convents, institucions per a discapacitats, presons,... L'habitatge col·lectiu pot ocupar només parcialment un edifici o, més freqüentment, la totalitat.

  Tipus d'edifici
  • Tipus I:Edificis amb habitatges destinats principalment a habitatge
  • Tipus II: Edificis amb habitatges destinats principalment a altres finalitats
  Tipus d'habitatge

  Els diferents tipus d'habitatges es classifiquen de la següent manera:

  • Habitatges familiars
   • Habitatges principals
    • Habitatges principals convencionals
    • Allotjaments
   • Habitatges no principals
    • Habitatges secundaris i altres tipus d'habitatges no principals (per exemple, habitatges destinats a lloguers successius de curta durada)
    • Habitatges buits
  • Habitatges col·lectius
  Local

  Recinte estructuralment separat i independent (en el mateix sentit que en la definició d'habitatge) que no està exclusivament dedicat a habitatge familiar i en el qual es porten o es poden dur a terme activitats econòmiques dependents d'una empresa o institució. El recinte ha d'estar situat en un edifici i ocupar-lo totalment o parcialment.

  Immoble

  Unitat operativa que correspon, segons el seu ús, a un habitatge o un local. Cada immoble es correspon amb una combinació diferent dels valors de planta i porta.

  Edifici

  Construcció permanent, separada i independent, concebuda perquè s'utilitzi com a habitatge o perquè serveixi per a finalitats agràries, industrials per a la prestació de serveis o, en general, per desenvolupar qualsevol activitat (administrativa, comercial, industrial, cultural...).

  Planta

  Divisió horitzontal segons la qual s'indica el nivell d'alçària dins de l'edifici. Pot ser baix rasant (soterranis) o sobre rasant.

  Porta

  Obertura practicada en un immoble per accedir-hi, dins de cada planta.

  Període de construcció de l'edifici

  Es refereix a la data en la qual l'edifici s'ha acabat. Per a aquells edificis que han sofert una reforma substancial després de la seva construcció, es considera com a any de construcció aquell en què es va acabar aquesta reforma.

  Planta sobre rasant

  Planta que té el paviment inferior per sobre de l'alçària que determina la vorera o el terreny.

  Planta sota rasant

  Planta que es troba per sota de l'alçària que determina la vorera o el terreny.

  Estat de l'edifici

  Aquesta variable permet establir la situació de conservació de l'edifici, complementant la informació proporcionada per la variable anys de construcció. Així prendrà el valor:

  • Ruïnós, si l'edifici es troba en alguna de les següents situacions: es troba apuntalat, s'està tramitant la declaració oficial de ruïna o existeix declaració oficial de ruïna.
  • Dolent, si l'edifici es troba en una o diverses de les següents situacions: hi ha esquerdes acusades o bombaments en alguna de les seves façanes, hi ha enfonsaments o falta d'horitzontalitat en sostres o sòls o s'aprecia que ha cedit la sustentació de l'edifici (per exemple perquè els esglaons de l'escala presenten una inclinació sospitosa).
  • Deficient, si l'edifici presenta alguna de les circumstàncies següents: les baixades de pluja o el sistema d'evacuació d'aigües residuals estan en mal estat, hi ha humitats a la part baixa de l'edifici o té filtracions a les teulades o cobertes.
  • Bo, si l'edifici no presenta cap de les circumstàncies indicades per als estats ruïnós, dolent i deficient.
  Edifici accessible

  Edifici preparat perquè una persona en cadira de rodes pugui accedir-hi accedir des del carrer fins a dins de cadascun dels seus habitatges sense l'ajuda d'una altra persona.

  Tipus de sistema d'evacuació d'aigües residuals

  Aquesta variable prendrà els següents valors:

  • Clavegueram, si l'edifici està connectat a una xarxa general d'evacuació.
  • Un altre tipus, si l'edifici té una instal·lació pròpia d'evacuació d'aigües, com ara una fossa sèptica o una altra d'anàloga, o bé disposa d'altres sistemes com evacuació directa, amb depuració o sense, a un pou, rius, llacs, mar, embornal, etc.

  2.2. Cens d'edificis anteriors al 2011

  Edifici

  Construcció permanent, separada i independent concebuda per ser utilitzada com a habitatge o per al desenvolupament d'una altra activitat. Una construcció és permanent si ha estat concebuda i construïda per atendre necessitats de durada indefinida i, per tant, restarà normalment al mateix lloc més de deu anys.

  Tipologia dels edificis: Els anys 1980 i 1990, els criteris establerts per a la classificació dels edificis permeten distingir quatre grans apartats:

  • edificis i complexos d'edificis
  • edificis acabats destinats a habitatge familiar
  • edificis en construcció destinats a habitatge familiar
  • edificis i complexos d'edificis no destinats a habitatge familiar

  L'any 2001 només es tracten els edificis acabats.

  Complex d'edificis
  Conjunt d'edificis ubicats en una àrea limitada i que s'utilitzen per a la realització de les diverses fases, operacions o necessitats de l'activitat econòmica d'un organisme, entitat o empresa, o bé per a habitatge col·lectiu. No es considera complex d'edificis si els edificis es destinen a habitatges familiars.