Saltar al contingut principal

Empreses amb establiments a Catalunya per sector i assalariats

Empreses amb establiments a Catalunya a 1 de gener. Per sector d'activitat (CCAE-2009) i nombre d'assalariats de l'empresa. Unitats legals Catalunya. 2020
0 1-9 10-49 50-199 200-249 >=250 Total
Total 375.267 243.021 27.682 6.118 510 2.150 654.748
Indústria 12.827 17.503 5.530 1.422 129 432 37.843
Indústries extractives 67 79 43 9 0 2 200
Alimentació, begudes i tabac 851 2.063 839 230 26 92 4.101
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 1.765 1.976 535 80 8 13 4.377
Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria 629 941 165 14 1 3 1.753
Paper, arts gràfiques i suports enregistrats 1.177 1.709 429 114 6 18 3.453
Refinació petroli, ind. química i farmacèutica 188 435 317 191 17 78 1.226
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 228 500 304 112 8 19 1.171
Indústries altres productes minerals no metàl·lics 233 547 173 38 5 21 1.017
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 1.790 3.736 1.078 162 9 31 6.806
Prod. informàtics, electrònics, òptics i elèctrics 411 567 249 102 8 25 1.362
Fabricació maquinària i equips ncaa 286 919 462 116 12 23 1.818
Fabricació materials de transport 141 244 123 61 12 38 619
Mobles i altres indústries manufactureres diverses 1.770 1.531 299 49 5 9 3.663
Reparació i instal·lació maquinària i equips 1.641 1.429 268 44 6 19 3.407
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 1.438 322 45 14 2 14 1.835
Aigua, sanejament i gestió de residus 212 505 201 86 4 27 1.035
Construcció 47.942 27.023 2.774 305 12 55 78.111
Promoció immobiliària 10.899 3.375 82 21 0 2 14.379
Construcció d'edificis 17.409 9.700 1.000 89 1 8 28.207
Construcció obres d'enginyeria civil 1.339 295 124 32 0 14 1.804
Activitats especialitzades de la construcció 18.295 13.653 1.568 163 11 31 33.721
Serveis 314.498 198.495 19.378 4.391 369 1.663 538.794
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 4.517 5.810 606 125 5 26 11.089
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor 21.987 18.469 3.085 765 47 155 44.508
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes 31.547 37.233 1.407 290 21 161 70.659
Transport terrestre, transport per canonades 23.244 9.648 924 151 15 31 34.013
Transport marítim, aeri, emmagatzematge i correus 5.416 2.800 723 202 17 97 9.255
Serveis d'allotjament 1.668 2.429 626 172 19 37 4.951
Serveis de menjar i begudes 12.496 26.764 1.741 184 8 67 41.260
Informació i comunicacions 9.566 5.415 1.146 320 34 159 16.640
Activitats financeres i assegurances 9.924 3.456 205 107 14 80 13.786
Activitats immobiliàries 35.978 12.686 316 49 0 13 49.042
Act. jurídiques, consultoria i gestió empresarial 18.219 12.615 1.198 178 20 82 32.312
Serveis tècnics i R+D 17.074 5.939 625 148 17 77 23.880
Publicitat i altres activ. professionals i tècniques 22.677 6.188 678 126 18 43 29.730
Activitats administratives i serveis auxiliars 27.142 13.261 1.869 466 58 307 43.103
Educació 13.573 5.189 1.059 396 26 80 20.323
Activitats sanitàries i de serveis socials 26.099 8.193 1.357 392 28 170 36.239
Act. artístiques, recreatives i d'entreteniment 12.482 6.169 995 195 12 43 19.896
Altres serveis 20.889 16.231 818 125 10 35 38.108
Unitats: Empreses.
Font: Idescat, a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE.
Notes:
- No s'inclouen les següents divisions de la CCAE-2009: 01-03 (Agricultura, ramaderia i pesca), 84 (Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria) i 97-99 (Activitats de les llars i organismes extraterritorials).
- ncaa: No classificats en altres apartats.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.