Empreses amb seu social a Catalunya per sector i assalariats M

Empreses amb seu a Catalunya. 2017 Per sector d'activitat i nombre d'assalariats de l'empresa
Grups de la CCAE-2009 0 1–9 10–49 50–199 200–249 ≥250 Total
Total 350.071 229.517 23.934 4.247 299 913 608.981
Indústria 13.770 16.099 5.136 1.071 84 214 36.374
Indústries extractives 65 89 30 3 0 2 189
Alimentació, begudes i tabac 872 1.734 731 171 13 52 3.573
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 1.896 1.881 538 70 7 7 4.399
Indústries fusta i suro, exc. mobles; cistelleria 764 860 144 11 0 0 1.779
Paper, arts gràfiques i suports enregistrats 1.351 1.631 417 93 6 11 3.509
Refinació petroli, ind. química i farmacèutica 178 359 309 151 17 49 1.063
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 276 519 318 87 9 10 1.219
Indústries altres productes minerals no metàl·lics 296 544 149 28 0 5 1.022
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 2.203 3.710 1.009 116 8 13 7.059
Prod. informàtics, electrònics, òptics i elèctrics 441 557 249 71 2 11 1.331
Fabricació maquinària i equips ncaa 292 798 428 87 4 10 1.619
Fabricació materials de transport 157 214 116 56 12 21 576
Mobles i altres indústries manufactureres diverses 1.933 1.483 301 37 3 2 3.759
Reparació i instal·lació maquinària i equips 1.638 1.020 187 25 0 4 2.874
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 1.205 238 31 8 0 7 1.489
Aigua, sanejament i gestió de residus 203 462 179 57 3 10 914
Construcció 47.640 22.724 2.211 160 5 22 72.762
Promoció immobiliària 10.621 2.446 50 4 0 1 13.122
Construcció d'edificis 16.370 8.208 766 46 1 5 25.396
Construcció obres d'enginyeria civil 1.282 266 116 19 1 6 1.690
Activitats especialitzades de la construcció 19.367 11.804 1.279 91 3 10 32.554
Serveis 288.661 190.694 16.587 3.016 210 677 499.845
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 4.707 5.685 556 91 2 6 11.047
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor 22.603 17.868 2.706 445 29 57 43.708
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes 33.965 37.376 1.285 193 10 61 72.890
Transport terrestre, transport per canonades 23.347 9.082 751 98 6 11 33.295
Transport marítim, aeri, emmagatzematge i correus 2.434 2.571 572 119 8 25 5.729
Serveis d'allotjament 1.581 2.240 559 143 13 19 4.555
Serveis de menjar i begudes 13.333 25.248 1.440 162 11 32 40.226
Informació i comunicacions 8.678 4.505 793 183 17 43 14.219
Activitats financeres i assegurances 9.392 3.371 170 46 2 23 13.004
Activitats immobiliàries 31.138 11.961 279 29 0 3 43.410
Act. jurídiques, consultoria i gestió empresarial 16.948 11.807 908 74 8 18 29.763
Serveis tècnics i R+D 15.955 5.908 504 89 3 29 22.488
Publicitat i altres activ. professionals i tècniques 18.308 5.426 496 75 7 16 24.328
Activitats administratives i serveis auxiliars 23.902 12.942 1.546 347 39 118 38.894
Educació 11.264 5.473 1.021 371 16 51 18.196
Activitats sanitàries i de serveis socials 22.964 8.230 1.356 335 28 119 33.032
Act. artístiques, recreatives i d'entreteniment 9.584 5.662 942 132 9 32 16.361
Altres serveis 18.558 15.339 703 84 2 14 34.700
Unitats: Empreses.
Font: Idescat, a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE.
Nota: No s'inclouen les següents divisions de la CCAE-2009: 01–03 (Agricultura, ramaderia i pesca), 84 (Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria) i 97–99 (Activitats de les llars i organismes extraterritorials).
ncaa: No classificats en altres apartats.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/eee/2.1.1

Sou aquí: