Saltar al contingut principal

Les dades electorals procedeixen de la informació facilitada pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

S'ofereix informació territorial per municipis de més de 250 habitants, comarques i Aran, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya. Des de la convocatòria d'eleccions legislatives de l'any 1983 s'ofereix també la informació electoral per seccions censals que es facilita a l'usuari sota comanda específica.

La informació es presenta en dues taules: una primera de dades generals que informa del nombre d'electors, votants, vots i percentatge de participació i abstenció i una segona de vots a partits. En aquesta darrera taula les diferents candidatures apareixen en ordre decreixent al nombre de vots obtinguts en les eleccions de l'any base de càrrega inicial (s'inclouen només aquells partits o coalicions que van obtenir representació). Per tal de poder oferir sèries estadístiques, les sigles utilitzades són les més homogènies en el temps. La resta s'ha reunit sota l'epígraf "Altres".

La informació de “Vots a partits” es va deixar d'actualitzar amb la convocatòria electoral del 2011.

La relació de sigles i noms que apareixen a les taules és la següent:

 • CiU: Convergència i Unió
 • ERC: Esquerra Republicana de Catalunya
 • IC: Iniciativa per Catalunya
 • PP: Partit Popular
 • PSC: Partit dels Socialistes de Catalunya
 • Altres candidatures: Aquest epígraf correspon a la suma dels vots obtinguts per la resta de partits, coalicions o agrupacions d'electors que no van obtenir representació.

La normativa electoral vigent a Espanya té com a criteri l'aplicació del sistema de representació proporcional amb candidatures completes, tancades o blocades. La distribució de regidors dels consistoris es fa d'acord amb la regla matemàtica d'Hondt, entre els partits o coalicions que hagin obtingut un mínim del 5% dels vots vàlids.

1. Definicions

Elector

Persona que reuneix els requisits legals per exercir el dret de sufragi.

Votant

Persona que exerceix realment i efectivament el dret de vot.

Vots a candidatures

Vots emesos vàlidament per a qualsevol de les candidatures proclamades.

Vots blancs

Vots emesos per les persones que, havent exercit el dret de vot, no s'han pronunciat per cap de les opcions que se li presentaven en la consulta. També es considera vot blanc aquell que es faci a favor d'alguna candidatura que ha estat legalment retirada de la circumscripció.

Vots nuls

Vots emesos en paperetes no oficials que vagin sense sobres o continguin més d'una papereta o que a l'imprès hi hagi qualsevol esmena, modificació o no s'ajusti a les normes electorals establertes.

Participació

Nombre d'electors que realment exerceixen el seu dret de vot. S'expressa en el percentatge del nombre de votants (inclosos els vots en blanc i els nuls) respecte al nombre total d'electors.

Abstenció

Nombre d'electors que no exerceixen el dret de vot en unes eleccions. S'expressa en nombre de persones o en percentatge sobre el total d'electors.

Circumscripcions electorals

Conjunt d'electors, agrupats en una base territorial, a partir del vot dels quals es procedeix a la distribució dels regidors. En les eleccions municipals la circumscripció electoral és el municipi. Els òrgans oficials que regulen el funcionament electoral de cada circumscripció són les juntes electorals de zona (que coincideixen amb els partits judicials).

2. Candidatures amb representació

A continuació es llisten les candidatures i coalicions que han obtingut representació en les diferents convocatòries d'eleccions municipals, des de l'any 1999.

 • 22 de maig del 2011
  • Convergència i Unió (CiU)
  • Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM)
  • Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa (ICV-EUiA-E)
  • Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (PSC-PM)
  • Partit Popular (PP)
 • 27 de maig del 2007
  • Convergència i Unió (CiU)
  • Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM)
  • Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa pel Progrés Municipal (ICV-EUiA-E)
  • Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (PSC-PM)
  • Partit Popular (PP)
 • 25 de maig del 2003
  • Convergència i Unió (CiU)
  • Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM)
  • Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa - Entesa pel Progrés Municipal (ICV-EA-EPM)
  • Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (PSC-PM)
  • Partit Popular (PP)
 • 13 de juny del 1999
  • Convergència i Unió (CiU)
  • Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
  • Iniciativa per Catalunya - Verds - Entesa pel Progrés Municipal (IC-V-EPM)
  • Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal de Catalunya (PSC-PMC)
  • Partit Popular (PP)