Saltar al contingut principal

EMPTUR Estadística i comptes de les empreses turístiques

L'Idescat ofereix una estadística de síntesi de diferents fonts que fan possible un seguiment multidimensional del sector del turisme de forma sostinguda i amb periodicitat anual. Aquest seguiment inclou la publicació dels resultats empresarial bàsics i també elements com la intensitat d'innovació del sector.

La informació d'aquesta Estadística permet fer un millor seguiment de la realitat del turisme de Catalunya des de la perspectiva empresarial i determinar el comportament de les unitats que elaboren els béns i serveis turístics.

L'Estadística i comptes de les empreses turístiques és una aproximació pel costat de l'oferta. Aquesta oferta és generada per un conjunt d'empreses turístiques (empreses de mercat), la producció de les quals va dirigida, en gran part, al consum del turisme. Aquestes empreses s'agrupen en 20 branques o activitats característiques del turisme. Per tant, seguint les recomanacions de l'Organització de les Nacions Unides, aquesta Estadística permet millorar la relació de productes estadístics relacionats amb el turisme que ofereix l'Idescat.

El sector turístic és molt rellevant des del punt de vista de l'anàlisi econòmica i, en canvi, té una delimitació complexa des del punt de vista de la classificació d'activitat. Això s'explica perquè no es recull com un sector o activitat com a tal ja que el turisme ve determinat per l'ús de béns i serveis per part dels turistes (demanda). Aquests béns i serveis són oferts per diverses activitats o branques. Així doncs, el sector turístic com a indústria turística es refereix al conjunt d'activitats característiques del turisme que produeixen béns i serveis consumits de manera total o parcial per visitants estrangers o domèstics.

Els temes que es tracten i les fonts d'informació emprades són els següents:

  • De l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis s'obtenen una sèrie de variables del compte d'explotació de les empreses turístiques i altres variables referents al nombre d'empreses i l'ocupació.
  • L'Enquesta sobre innovació a les empreses subministra informació sobre la despesa en innovació i el percentatge d'empreses innovadores.