Saltar al contingut principal

1. Objectius

Les Estimacions de població estacional constitueixen una estimació de les càrregues de població que suporta cada municipi i mesuren el nombre de persones que hi ha en un municipi en mitjana anual i en mitjana trimestral. En el càlcul s'hi inclouen les persones que tenen algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja sigui perquè hi resideixen, hi treballen, hi estudien o perquè, sense ser la residència habitual, hi passen algun període de temps (vacances, estiueig, caps de setmana, etc.), tant en residències pròpies com en cases de familiars o amics o establiments turístics (hotels, càmpings, apartaments, etc.).

2. Definicions i conceptes

Unitat de mesura

La unitat de mesura són les persones equivalents a temps complet anual. Cada dia que una persona està present en un municipi equival a 1/365 persones equivalents a temps complet anual (d'ara endavant, ETCA). Així, per exemple, una persona que passa una setmana de vacances a un municipi equival a 0,02 persones ETCA.

Marc conceptual

El marc conceptual inclou quatre variables. D'una banda, la població ETCA i la població estacional ETCA, que mesuren la població resident junt amb els fluxos d'entrada i de sortida al municipi. D'una altra, la població vinculada ETCA i la població vinculada, que mesuren la població resident i només els fluxos d'entrada al municipi.

Població ETCA

És la població present al municipi, mesurada en mitjana anual de persones per dia. Equival a la suma de la població resident i les entrades de població no resident al municipi menys les sortides de població resident al municipi.

Població ETCA = població padronal + població no resident present ETCA − població resident absent ETCA

Població estacional ETCA

És el saldo resultant de les entrades de població no resident al municipi i les sortides de població resident al municipi, mesurat en mitjana anual de persones per dia.

Població estacional ETCA = població no resident present ETCA − població resident absent ETCA

Població vinculada ETCA

És el conjunt de persones que tenen algun tipus de vinculació amb el municipi mesurades en mitjana anual de persones per dia. Equival a la suma de població resident i població no resident present.

Població vinculada ETCA = població padronal + població no resident present ETCA

Població vinculada

És el conjunt de persones que al llarg de l'any tenen algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, independentment del nombre de dies que s'hi estan. Equival a la suma de població resident i població no resident present.

Població vinculada = població padronal + població no resident present

Població vinculada no resident ETCA

És la població no resident present que té algun tipus de vinculació amb el municipi mesurada en mitjana anual de persones per dia.

Població vinculada no resident

És la població no resident present que al llarg de l'any té algun tipus de vinculació amb el municipi, independentment del nombre de dies que s'hi està.

Taxa de vinculació ETCA

És el quocient entre la població vinculada ETCA i la població resident. El seu valor mínim és 100 i correspon a un municipi que no rep població no resident.

3. Àmbits d'investigació: poblacional, territorial i temporal

Els àmbits d'investigació de les Estimacions de població estacional són:

  • Àmbit poblacional: població que té relació amb el municipi per residència, ja sigui principal o secundària, per treball, per estudis o per turisme. Inclou la població resident al municipi i la població no resident. Dins de la població no resident al municipi s'inclou tant la població resident a Catalunya com fora de Catalunya (resta d'Espanya i estranger). Atesa la complexitat d'estimar la mobilitat no obligada que no fa pernoctació, aquesta no ha estat considerada.
  • Àmbit territorial: els municipis més grans de 5.000 habitants (ja sigui població padronal o població ETCA) i les capitals comarcals. Si un any la població d'un municipi supera els 5.000 habitants, en els anys posteriors es difonen dades encara que no superi aquesta xifra. S'ofereixen igualment dades per a les 41 comarques catalanes i Aran.
  • Àmbit temporal: s'ofereixen resultats amb periodicitat anual a partir de l'any 2002. També s'ofereixen resultats trimestrals per a les variables principals.

4. Metodologia i fonts

4.1. Consideracions generals

Les Estimacions de població estacional es conceben com una activitat estadística de síntesi que recull informació de diverses fonts, com ara els padrons d'habitants, els censos de població, les estadístiques sobre turisme, les estadístiques laborals, les estadístiques educatives i les estadístiques sobre condicions de vida i hàbits de la població. Les fonts tenen una desagregació territorial i temporal molt diversa, i en general no ofereixen resultats anuals d'àmbit municipal, raó per la qual cal aplicar models matemàtics i mètodes d'estimació d'àrees petites.

La població estacional inclou els components següents, que corresponen al tipus de vinculació de les persones amb el municipi:

  • Residència principal: població resident al municipi. La font utilitzada ha estat el Padró d'habitants.
  • Residència secundària: població que realitza estades a segones residències, tant pròpies com alienes, o bé a cases de familiars i amics. Les fonts utilitzades han estat el Cens de població, l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, l'Estadística del turisme dels residents a Catalunya, l'Estadística del turisme a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat i l'Estadística dels visitants estrangers.
  • Turisme: persones que realitzen pernoctacions en establiments turístics (hotels, càmpings, apartaments i turisme rural). Les fonts utilitzades han estat l'Estadística d'establiments turístics, l'Enquesta d'ocupació hotelera, l'Enquesta d'ocupació en càmpings, l'Enquesta d'ocupació en apartaments turístics, l'Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural i les estadístiques de trànsit de passatgers dels ports de Catalunya.
  • Mobilitat per treball: persones que realitzen mobilitat intermunicipal per raó de treball (sense pernoctació). Les fonts utilitzades han estat el Cens de població, les estadístiques d'afiliació a la Seguretat Social i l'Enquesta de població activa.
  • Mobilitat per estudis: persones que realitzen mobilitat intermunicipal per raó d'estudis (sense pernoctació), tant els ensenyaments obligatoris com els postobligatoris. Per als estudis d'educació infantil, primària, ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior s'han utilitzat les estadístiques del Departament d'Educació. Per als estudis universitaris s'han fet servir les estadístiques de la Secretaria d'Universitats i Recerca.

No han estat considerats els moviments sense pernoctació diferents a treball o estudi (per exemple, lleure, compres, etc.).

4.2. Base 2016

L'any 2016 l'Idescat ha incorporat millores en l'estimació que comporten una variació significativa dels valors de població estacional, raó per la qual s'ha establert una nova Base 2016. Amb l'objectiu de facilitar la comparabilitat amb les dades de l'any 2016 i següents, l'Idescat ha revisat les estimacions de l'any 2015 d'acord amb els criteris de la nova base 2016. En conseqüència, les Estimacions de població estacional Base 2016 ofereixen resultats a partir de l'any de referència 2015.

L'any 2016 s'han introduït quatre modificacions metodològiques. En primer lloc, s'ha estimat el nombre anual de pernoctacions i viatgers en segones residències a partir de la xifra directa que ofereixen les noves estadístiques de moviment turístic existents a partir del 2015 (Estadística del turisme dels residents a Catalunya i Estadística del turisme a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat) i el 2016 (Estadística dels visitants estrangers). En segon lloc, s'ha actualitzat la distribució territorial de les estades en segones residències, substituint la distribució territorial del Cens de població 2001 per la distribució territorial del Cens de població 2011. En tercer lloc, s'ha estimat el nombre anual de pernoctacions i viatgers en establiments turístics de mercat a l'estranger a partir de la xifra directa que ofereixen les noves estadístiques de moviment turístic existents des del 2015 (Estadística del turisme dels residents a Catalunya). Finalment, s'ha actualitzat la distribució territorial de la mobilitat territorial per treball, substituint la distribució territorial del Cens de població 2001 per la distribució territorial del Cens de població 2011.

4.3. Base 2002

Les Estimacions de població estacional Base 2002 ofereixen resultats per al període 2002–2015.

En el període 2002–2010 es van utilitzar l'Enquesta de viatges dels catalans i l'Enquesta de viatges a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat com a fonts per a l'estimació del comportament de la residència secundària. D'altra banda, només es tenien dades dels creuers per al port de Barcelona.

L'any 2011 es van introduir tres modificacions metodològiques. En primer lloc, es va incorporar l'Enquesta de moviments turístics dels espanyols (Familitur) com a font per estimar el component de la residència secundària, per la falta de continuïtat de l'Enquesta de viatges dels catalans i de l'Enquesta de viatges a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat. En segon lloc, per millorar el component turístic, s'hi van afegir les estadístiques de trànsit de passatgers al port de Palamós. Finalment, es van integrar dades dels estudiants universitaris segons els municipis de residència i d'estudi provinents dels registres administratius de les universitats.

L'any 2013 es van incorporar dades de passatgers en creuers al port de Roses.

L'any 2014 es va efectuar un ajust en la metodologia d'estimació de la mobilitat per raó de treball. Per tal de garantir la comparabilitat temporal de les dades, es van revisar les dades dels anys 2011, 2012 i 2013. La revisió comporta la modificació dels valors de la població resident absent i la població no resident present en un total de nou municipis (Deltebre, l'Escala, Lloret de Mar, Mont-Roig del Camp, Sant Hilari Sacalm, la Sénia, Terrassa, Torredembarra i Vilanova i la Geltrú). També es van afegir dades dels passatgers de creuers al port de Sant Carles de la Ràpita.

L'any 2015, per estimar el comportament de la residència secundària, es van incorporar l'Estadística del turisme dels residents a Catalunya i l'Estadística del turisme a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat, en substitució de l'Enquesta de moviments turístics dels espanyols (Familitur). A més, es van afegir les dades de passatgers en creuers del port de Tarragona.

Els canvis introduïts a la metodologia poden comportar salts en la sèrie temporal de la població estacional en algun municipi.