Saltar al contingut principal

EQVT Enquesta de qualitat de vida en el treball

L'Enquesta de qualitat de vida en el treball té com a objectiu principal obtenir informació sobre el benestar i la satisfacció percebuts per la població ocupada en relació amb les tasques dutes a terme, i les condicions físiques i emocionals de treball. L'Enquesta també inclou aspectes relatius a les relacions laborals, com ara l'organització del treball, la remuneració o la seguretat.

L'Enquesta de qualitat de vida en el treball és una operació estadística de periodicitat anual que realitza el Ministeri de Treball i Immigració per al conjunt d'Espanya. A partir del 2006, l'Idescat i el Departament de Treball ofereixen una ampliació de resultats per a Catalunya gràcies a un conveni de col·laboració amb el Ministeri esmentat.

En altres seccions