Saltar al contingut principal

Empreses de menys de 10 ocupats. Per mètodes de publicitat dirigida. Metodologia

  L'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses (ETICCE) és una enquesta anual per mostreig duta a terme per l'INE per a tot el territori espanyol. A partir d'un conveni de col·laboració amb l'INE, l'Idescat amplia els resultats que ofereix aquesta operació per a l'àmbit de Catalunya.

  L'ETICCE es va realitzar per primera vegada l'any 2002 (amb referència a l'any 2001), amb criteris metodològics harmonitzats, tant en la redacció del qüestionari com en l'estimació de les variables. La metodologia utilitzada és àmpliament acceptada internacionalment, cosa que permet la comparabilitat internacional dels resultats obtinguts.

  El Reglament 808/2004 del Parlament Europeu i el Consell, de 21 d'abril de 2004, té per objectiu la creació d'un marc comú per a la producció d'estadístiques comunitàries sobre la societat de la informació i per a l'elaboració dels indicadors d'aquest àmbit. Cada any, Eurostat elabora un document que detalla l'àmbit d'estudi i les variables a incloure en el qüestionari que permetin la recollida de la informació estadística necessària per elaborar els indicadors sobre implantació i ús de TIC i del comerç electrònic del marc de referència.

  Els objectius principals de l'enquesta són:

  • conèixer la implantació i ús de TIC per les empreses amb activitat al territori espanyol
  • conèixer l'ús del comerç electrònic que fan les empreses
  • obtenir informació comparable entre les comunitats autònomes, Espanya i altres països

  1. Àmbit poblacional

  La població objecte d'estudi està formada per les empreses amb activitat principal descrita en les seccions C, D, E, F, G, H, I, J, L, les divisions de la 69 a 74 de la secció M, la secció N i el grup 95.1 segons la CCAE-2009.

  Agrupacions d'activitats econòmiques incloses a l'ETICCE segons la CCAE-2009

  • Indústria (codis 10–39)

   Alimentació; begudes; tabac; tèxtil; confecció; cuir i calçat; fusta i suro; paper; arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats (codis 10–18)

   Coqueries i refinació de petroli; productes farmacèutics; cautxú i plàstics; productes minerals no metàl·lics (codis 19–23)

   Metal·lúrgia; fabricació de ferro i acer; fabricació de productes metàl·lics (excepte maquinària i equips) (codis 24–25)

   Productes informàtics, electrònics i òptics; material i equip elèctric; maquinària i equip mecànic; vehicles de motor; material de transport; mobles i altres indústries manufactureres; reparació de maquinària i equip (codis 26–33)

   Energia i aigua (codis 35–39)

  • Construcció (codis 41–43)
  • Serveis (codis 45–63; 68–74 i 77–82; 95.1)

   Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes (codis 45–47)

   Transport i emmagatzematge (codis 49–53)

   Hostaleria (codis 55–56)

   Informació i comunicacions (codis 58–63)

   Activitats immobiliàries (codi 68)

   Activitats professionals, científiques i tècniques (codis 69–74)

   Activitats administratives i serveis auxiliars (codis 77–82)

   Reparació d'ordinadors i equips de comunicació (codi 95.1)

  2. Àmbit temporal

  L'ETICCE és una enquesta anual que té una doble referència temporal per garantir la comparabilitat internacional dels resultats. El període de referència per a les variables sobre infraestructures, equipament i ús de TIC és el primer trimestre de l'any de recollida de la informació (2018), mentre que el període de referència per a les variables de comerç electrònic, interacció amb l'Administració pública, personal especialista en TIC, anàlisi de dades massives (big data), facturació i les dades sobre la informació general de l'empresa és l'any 2017. Les dades sobre ocupació són una mitjana anual de l'any 2017 i les dades econòmiques relatives a compres i vendes estan referides a l'any 2017.

  3. Àmbit geogràfic

  L'àmbit geogràfic de la investigació està format per tot el territori espanyol. Tot i que l'enquesta facilita alguns resultats per a cadascuna de les comunitats autònomes.

  L'explotació per a Catalunya recull la informació de totes les unitats estadístiques ubicades a Catalunya.

  4. Unitat estadística

  La unitat estadística d'anàlisi és l'empresa que realitza una activitat econòmica inclosa a l'àmbit poblacional descrit anteriorment. L'empresa també és la unitat informant.

  S'entén per empresa tota unitat jurídica que constitueix una unitat organitzativa de producció de béns o serveis, i que gaudeix d'una certa autonomia de decisió, principalment a l'hora d'assignar els recursos de què disposa. Una empresa pot exercir una o més activitats en un o més establiments.

  Les dades recollides al qüestionari estan referides a la totalitat de l'empresa, és a dir, incloent tots els establiments que l'empresa tingui en llocs diferents al de la seu central.

  5. Disseny mostral

  El marc poblacional de l'enquesta és el Directori Central d'Empreses (DIRCE). Es tracta d'un registre organitzat d'informació que conté dades identificatives, localització, distribució territorial i classificació per grandària i activitat econòmica de les empreses. S'obté a partir de fonts administratives (Agència Tributària, Seguretat Social, etc.) i es complementa amb informació proporcionada per diverses operacions estadístiques de l'INE. L'actualització del DIRCE es realitza anualment amb la incorporació d'informació nova.

  Per a cada comunitat autònoma, la població d'empreses objecte d'estudi de l'ETICCE s'estratifica mitjançant l'encreuament de les variables:

  • Grandària de l'empresa segons nombre d'assalariats. Es consideren els intervals següents:
   1. De 0 a 2
   2. De 3 a 9
   3. De 10 a 19
   4. De 20 a 49
   5. De 50 a 99
   6. De 100 a 199
   7. De 200 a 499
   8. De 500 o més
  • Agrupacions d'activitat de la CCAE-2009 detallades a la taula de l'apartat Àmbit poblacional.

  La mostra seleccionada a Catalunya en aquesta edició de l'enquesta segons grandària de l'empresa ha estat la següent:

  • Empreses de 0 a 9 assalariats: 1.018
  • Empreses de 10 o més assalariats: 2.313

  6. Recollida de la informació

  El model de qüestionari utilitzat s'ha enviat a totes les empreses de la mostra (tot i que l'estrat de les empreses de menys de 10 assalariats es considera opcional per a Eurostat).

  El qüestionari s'estructura en diferents blocs.

  El bloc B inclou les preguntes sobre l'ús d?'ordinadors i també se sol·licita informació sobre l'ús de programari de codi obert.

  En bloc següent es recullen qüestions sobre els treballadors especialistes en TIC, que són aquells que, dins l'empresa, tenen una feina relacionada amb les TIC, com ara el manteniment dels sistemes TIC o les seves aplicacions.

  El bloc D conté les preguntes relatives a l'accés i l'ús d'Internet per part de les empreses. Es demana informació sobre els diferents tipus de connexió a Internet (mòdem, XDSI, banda ampla o telefonia mòbil) i la velocitat màxima de baixada contractada. També es pregunta sobre la disponibilitat de pàgina web i els serveis que ofereixen a través d'aquesta i l'ús de signatura electrònica. S'hi inclouen qüestions relatives a l'ús de la xarxa per interactuar amb les administracions públiques i el tipus d'interacció que en fan. Aquest apartat es completa amb unes preguntes sobre la connexió mòbil a Internet per a ús empresarial i el pagament per anunciar-se a Internet.

  El bloc següent fa referència a l'ús que fan les empreses de mitjans socials com ara xarxes socials (Facebook, Linkedin, etc.), blogs o microblogs (Twitter, Blogger, etc.), llocs web que comparteixen contingut multimèdia (Youtube, Flickr, etc.) o eines per compartir coneixements basades en wiki.

  En el bloc F es pregunta per l'ús de serveis d'informàtica en núvol (cloud computing), que permeten emmagatzemar informació, fer còpies de seguretat, etc.

  Els dos blocs següents són novetat aquest any i recullen qüestions relacionades amb la impressió en 3D i la robòtica.

  El bloc I està destinat a l'anàlisi de dades massives (big data). Concretament, es pregunta si les empreses fan aquest tipus d'anàlisi i, en cas de fer-lo, quines fonts utilitzen i quin personal les analitza.

  El bloc següent inclou preguntes sobre facturació. Distingeix entre les factures que tenen un format estàndard per al processament automàtic (EDI, UBL, etc.) i les que tenen un format electrònic no adequat per ser processades automàticament (en PDF, en documents escanejats, etc.).

  Segueix un bloc breu sobre la disponibilitat de mesures i procediments aplicats als sistemes TIC per assegurar la integritat, disponibilitat i confidencialitat de les dades i sistemes.

  El bloc L recull tota la informació relativa al comerç electrònic diferenciant entre les compres i les vendes. En el cas de les compres se sol·licita el percentatge que aquestes representen sobre l'import total de les compres netes, mentre que en les vendes es demana el percentatge que representen sobre l'import total del volum de negoci. Tant les compres com les vendes s'estructuren en dos blocs: les realitzades a través de lloc web i les realitzades mitjançant intercanvi electrònic de dades. Les compres es desglossen per àrea geogràfica (Espanya, altres països de la UE i resta de països) i les vendes es desglossen per tipus de client [a altres empreses (B2B) i a l'Administració pública (B2G)] i per àrea geogràfica.

  Els dos darrers blocs pretenen mesurar la despesa que les empreses han realitzat en tecnologies de la informació com ordinadors i equips perifèrics, programari, serveis de telecomunicacions i de lloguer d'equipament TIC, entre altres, i la realització d'activitats d'R+D interna.

  La recollida de la informació s'ha dut a terme durant el primer trimestre de 2018 i es realitza a través d'Internet i correu postal. Es recomana als informants de les empreses que emplenin el qüestionari a través d'Internet. Malgrat això, els informants que desitgin rebre el qüestionari en paper ho poden sol·licitar.

  7. Conceptes

  Activitat econòmica principal de l'empresa

  Activitat que genera el major valor afegit. Si l'empresa no disposa d'aquesta dada, es considera com a activitat principal la que genera major volum de negoci o, en lloc seu, la que ocupa el major nombre de persones.

  Personal ocupat en l'empresa

  Nombre de persones que treballen en l'empresa, dins o fora dels seus edificis, i són retribuïdes per aquesta. Inclou el personal remunerat i no remunerat.

  Personal ocupat remunerat

  Personal format pels treballadors que mantenen lligam amb l'empresa mitjançant un contracte de treball (fix o eventual) i que són retribuïts amb quantitats fixes o periòdiques en forma de sou o salari, pagament en espècies, etc. S'hi inclouen els propietaris retribuïts, els estudiants amb un compromís formal que contribueixen al procés de producció a canvi d'una remuneració i/o serveis d'educació, temporers, personal en vaga o que gaudeix d'un permís de curta durada. Queden exclosos els treballadors vinculats a una agència de col·locació temporal i els que gaudeixen d'un permís de llarga durada.

  Personal ocupat no remunerat

  Personal constituït per les persones que participen activament en els treballs de l'empresa sense percebre cap remuneració fixa o salari. S'hi inclouen els propietaris, socis autònoms i ajudes familiars. No s'hi inclouen els socis capitalistes ni els familiars del propietari que no participen activament en l'empresa, ni les persones incloses en la nòmina d'una altra empresa en la qual realitzen l'activitat principal.

  Volum de negoci

  Imports facturats per l'empresa durant l'any de referència per la prestació de serveis i les vendes de béns (sense IVA transferit) que són objecte de l'activitat de l'empresa. Es comptabilitzen en termes nets deduint les devolucions i ràpels de vendes i sense deduir els descomptes de caixa ni els descomptes sobre vendes per pagament immediat. El volum de negoci no inclou la venda d'actius fixos ni les subvencions cobrades per produir.

  Compres netes de béns i serveis

  Compres que representen els béns i serveis adquirits durant l'any de referència. S'hi inclouen les mercaderies, les primeres matèries, altres aprovisionaments, els treballs realitzats per altres empreses o professionals i les despeses del compte Serveis exteriors. Les compres es valoren a preu d'adquisició (sense IVA suportat deduïble) i es comptabilitzen en termes nets descomptant els ràpels sobre compres i els descomptes o les devolucions a proveïdors derivats de defectes de qualitat.

  Integració de la informació dins de l'empresa

  Informació compartida electrònicament i automàticament entre les diferents àrees, utilitzant una o diverses eines de programari que comparteixen la informació provinent d'una base de dades comuna.

  Comerç electrònic

  L'ETICCE utilitza la definició ampliada de comerç electrònic considerada per l'OCDE. Una transacció electrònica és la compra o venda de productes (béns o serveis), entre empreses, habitatges, individus, Administració o altres organitzacions públiques o privades, realitzada mitjançant xarxes telemàtiques. El pagament dels béns o serveis adquirits per comerç electrònic es pot realitzar a través d'aquestes xarxes o altres vies. Les comandes efectuades per telèfon, fax o per correu electrònic escrit manualment no es consideren comerç electrònic.

  Vendes o compres mitjançant web

  Les realitzades a través d'una botiga en línia o mitjançant formularis al web de l'empresa o de l'extranet.

  Vendes o compres mitjançant EDI

  Les realitzades mitjançant missatges tipus intercanvi electrònic de dades, entenent el terme EDI com la forma general de definir l'enviament o la recepció d'informació relativa a la venda, en un format acordat que pot ser tractat de forma automàtica (EDIFACT, UBL, XML, etc.).

  Pagament en línia (on line)

  Transacció econòmica realitzada a través d'una xarxa telemàtica (p. ex. Internet), amb l'ordre de comanda incorporada.

  Connexió mòbil a Internet per a ús empresarial

  Connexió a Internet amb dispositius mòbils o portàtils (ordinadors portàtils, o altres dispositius com ara smartphone, PDA phone, etc.) amb accés a Internet a través de xarxes de telefonia mòbil pagades totalment o parcialment per l'empresa. No es consideren els dispositius que es connecten únicament via Wi-Fi.

  Publicitat dirigida

  Anuncis que varien en funció del comportament en línia dels individus.

  Mitjans socials

  L'ús de mitjans socials es refereix a l'ús per part de l'empresa d'aplicacions basades en tecnologies d'Internet o plataformes de comunicació per connectar, crear o intercanviar contingut en línia amb clients, proveïdors/socis, o dins de l'empresa. Es considera que les empreses que utilitzen mitjans socials són les que tenen un perfil d'usuari, un compte o una llicència d'usuari, depenent dels requisits i del tipus de mitjà social utilitzat.

  Informàtica en núvol (cloud computing)

  Model tecnològic que permet l'accés des de qualsevol lloc, adaptat i sota demanda en xarxa, a un conjunt compartit de recursos informàtics configurables (p. ex., xarxes, servidors, emmagatzematge, aplicacions i serveis que es poden proporcionar ràpidament i llançar amb un mínim esforç de gestió o interacció amb el proveïdor de serveis); alguns exemples de solucions d'informàtica en núvol són Dropbox, Google Apps, MicrosoftAzure, etc.

  Anàlisi de dades massives (big data)

  Ús de tècniques, tecnologies i eines de programari per analitzar dades generades a partir d'?activitats realitzades electrònicament i a partir de comunicacions màquina a màquina — M2M — (dades generades d?'activitats de mitjans socials, de processos, etc.). Aquest tipus de dades presenten les següents característiques: volum significatiu (gran quantitat de dades generades al llarg del temps), varietat (diferents formats de dades complexes) i velocitat (rapidesa en la generació, la disponibilitat i la variació en el temps).

  Factura electrònica

  Document electrònic que conté informació referent a la factura. Diferencia dos tipus de factures electròniques:

  • Les que tenen un format estàndard que permet el processament automàtic, és a dir, les dades que contenen poden ser llegides i processades automàticament sense la intervenció d'una persona o d'un programari de reconeixement òptic de caràcters. Aquestes factures poden ser intercanviades entre proveïdors i clients, via operadors de servei o mitjançant sistemes bancaris electrònics.
  • Les que tenen un format electrònic que no permet que siguin processades automàticament (p. ex., correus electrònics amb PDF adjunts o amb factures escanejades).
  Gestió de la relació amb els clients (customer relationship management, CRM)

  Eines informàtiques dedicades a la gestió integrada d'informació sobre clients. Aquestes aplicacions permeten des d'emmagatzemar i organitzar aquesta informació fins a integrar-la, processar-la i analitzar-la. Se'n distingeixen dos tipus genèrics:

  • CRM Operacional: Permet processar i integrar la informació sobre les transaccions realitzades pels clients.
  • CRM Analític: Permet analitzar (generalment mitjançant tècniques de mineria de dades) la informació sobre clients, amb la finalitat de conèixer a fons els perfils del client i les seves necessitats.
  Programari de gestió integrada (enterprise resource planning, ERP)

  Conjunt d'eines informàtiques que permeten gestionar de forma integrada els processos i la informació corresponents a les diferents àrees de negoci d'una empresa. Generalment, un sistema ERP integra la gestió de les àrees de planificació, aprovisionament, logística, vendes, màrqueting, relació amb el client, finances i recursos humans.

  Signatura digital

  Informació xifrada que identifica l'autor d'un document electrònic i n'autentica la identitat. De la mateixa manera que les signatures manuals, és única i específica d'un usuari o un ordinador.

  Sistemes de codi lliure o obert (free/open source)

  Programari desenvolupat sota una llicència de codi obert. Aquest tipus de llicència permet que el codi font pugui ser modificat o redistribuït sota certes condicions sense haver de pagar l'autor original.

  Impressió en 3D

  Ús d'impressores especials per a la creació d'objectes físics en tres dimensions fent servir tecnologies digitals, ja siguin utilitzades per l'empresa o proporcionades per serveis d'impressió en 3D d'altres empreses.

  Robòtica

  En funció de la intenció de la seva aplicació, els robots poden ser industrials o de serveis.

  • Robot industrial: màquina de control automàtic, reprogramable i multiusos, amb tres o més eixos programables, que pot ser fix o mòbil, per usar-lo en aplicacions d'automatització industrial.
  • Robot de servei: màquina que té un grau d'autonomia i és capaç d'operar en mitjans complexos i dinàmics que podrien requerir la interacció amb persones, objectes o altres dispositius, excloent el seu ús en aplicacions d'automatització industrial.

  8. Tabulació i difusió de resultats

  L'Idescat realitza una tabulació de l'enquesta ETICCE que amplia els resultats que ofereix l'INE per a la comunitat autònoma.

  Per tal que les dades que es publiquen siguin comparables amb les que ofereixen l'INE i altres organismes d'estadística oficial, els resultats s'estructuren en dues seccions:

  • empreses de 10 o més ocupats
  • empreses de menys de 10 ocupats

  Els resultats publicats s'han obtingut considerant totes les agrupacions d'activitat incloses en l'àmbit poblacional de l'enquesta, excepte les divisions 56 i 64 a 66 i el grup 95.1

  En les taules que presenten els resultats d'empreses de 10 o més ocupats, la informació es dóna desagregada per les característiques:

  • Nombre d'ocupats
   1. De 10 a 49
   2. De 50 a 249
   3. De 250 o més
  • Sector d'activitat
   1. Indústria
   2. Construcció
   3. Serveis

  A l'apartat Recerca · Tecnologia del web de l'Idescat es pot consultar la informació disponible d'aquesta estadística per a altres anys.