Saltar al contingut principal

Les dades elaborades per la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana s'obtenen a partir de dos arxius administratius:

  • D'una banda, les tramitacions d'habitatges de protecció oficial i les tramitacions de les cèdules d'habitabilitat.
  • D'altra banda, l'arxiu dels col·legis d'aparelladors i arquitectes tècnics de Catalunya, amb els quals la SHiMU va establir un conveni per a l'explotació de les seves bases de dades.
Habitatge iniciat

Habitatge que disposa dels expedients visats pels col·legis d'aparelladors.

Habitatge acabat

Habitatge que disposa dels certificats finals d'obres dels col·legis d'aparelladors.

Habitatge iniciat amb protecció oficial

Habitatge que ha obtingut la qualificació provisional de protecció oficial després que la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana hagi iniciat les promocions.

Habitatge acabat amb protecció oficial

Habitatge que ha obtingut la qualificació definitiva de protecció oficial després que la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana hagi acabat les promocions.

Cèdula d'habitabilitat

Document administratiu que acredita que un habitatge és apte perquè hi resideixin les persones, atès que disposa de les condicions tècniques d'habitabilitat segons la normativa vigent. Els locals, estudis, etc. no poden disposar de cèdula d'habitabilitat, ja que no tenen la consideració d'habitatge.