Saltar al contingut principal

Les dades d'empreses i establiments provenen de l'explotació estadística dels expedients de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) corresponents a l'any de referència, facilitats per la Direcció General de Tributs del Departament d'Economia i Finances. Malgrat que els registres de partida no tenen una finalitat estadística sinó purament de gestió, atès el seu caràcter exhaustiu, constitueixen el millor punt de partida a l'hora de referenciar geogràficament l'activitat econòmica del nostre país.

Els resultats corresponen a les activitats exercides per empreses, professionals i artistes amb un establiment, o més, a Catalunya. Malgrat tot, no s'inclou un sector significatiu de la nostra economia com és l'agrícola, pel fet de no disposar de dades. L'agricultura, silvicultura i pesca no estan subjectes a l'impost d'activitats econòmiques i la ramaderia ho està parcialment i, per tant, no ha estat possible oferir dades d'aquests sectors.

Les empreses, professionals i artistes que recull aquesta publicació són els titulars d'expedients de l'IAE amb situació d'alta el 31 de desembre de l'any de referència. És a dir, són aquelles empreses, professionals i artistes que fan alguna activitat econòmica a Catalunya, sigui quina sigui la seva raó social.

Els registres emprats per a l'elaboració d'aquesta estadística s'han anonimitzat per tal de preservar la identitat del titular.

No hi ha una equivalència entre el concepte d'establiment i un local. L'establiment pot ser un local on es desenvolupen activitats productives, o el domicili particular d'una persona que fa una activitat professional o empresarial sense tenir cap local específic per desenvolupar-la. Tanmateix, en un local es pot produir més d'una activitat econòmica amb diferents titulars i, per tant, un local pot correspondre a més d'un establiment.

Si a l'hora de localitzar les empreses s'empra l'adreça fiscal, en el cas dels establiments és l'adreça tributària. El fet que el criteri d'imputació territorial de les empreses, professionals i artistes i els dels seus establiments sigui diferent explica que la comparació entre les taules d'establiments i de les d'empreses no sigui directa. L'establiment sempre té una adreça que correspon a Catalunya mentre que en el cas de les empreses no sempre és així. Una empresa pot tenir la seu social fora de Catalunya i tenir un establiment al nostre país. D'altra banda, un professional pot viure en un municipi i exercir en un altre, de manera que ens podem trobar casos on hi ha més professionals en un municipi que establiments professionals en aquell mateix municipi. Finalment, les empreses i els professionals poden tenir més d'un establiment i, per tant, és lògic que el nombre d'establiments sigui superior.

La superfície s'ha tractat de manera diferenciada en els sectors amb resultats. A la indústria i els serveis (llevat comerç al detall), la superfície emprada és l'ocupada, incloent-hi zones construïdes i descobertes que formen part de la instal·lació, com ara magatzems, zones de càrrega i descàrrega, etc. En el cas del comerç al detall és la superfície dedicada a la venda i, per tant, no s'han inclòs les superfícies ocupades per magatzems, aparcaments, etc. Finalment, en les taules que ofereixen dades de superfície, per tal de preservar el secret estadístic no es reflecteixen les dades dels municipis on hi ha risc de revelació de dades sensibles.

En les taules municipals, en el cas d'un únic municipi, a la comarca, en aquesta situació es donen les dades conjuntament amb les del municipi adjacent amb major població de la mateixa comarca. En les taules comarcals en aquest cas no es desagregen les dades de la comarca per les diferents branques d'activitat.

Les dades protegides per secret estadístic apareixen amb dos punts seguits "..".

Definicions

Impost sobre l'activitat econòmica (IAE)

Grava l'exercici d'activitats empresarials, professionals o artístiques en territori nacional i substitueix l'antiga llicència fiscal.

Empresa

Organització amb comptabilitat independent, sotmesa a una autoritat rectora (que pot ser una persona física o jurídica), constituïda per exercir en un o diversos locals, alguna activitat de producció de béns i serveis.

Empresa industrial

Unitat jurídica que constitueix una unitat organitzativa de producció de béns i serveis, amb autonomia de decisió pel que fa a l'assignació dels recursos corrents propis. Pot exercir una activitat o més en un o més llocs.

Establiment industrial

Unitat productiva de caràcter industrial emplaçada en un lloc geogràfic i on treballen una persona o més per compte d'altri.

Establiment comercial

Local en què la venda constitueix l'activitat principal. Quan l'empresa consta d'un sol local, ubicat en un emplaçament físic definit, aquest coincideix amb l'establiment.

Local

Recinte estructuralment separat i independent de l'habitatge familiar en el qual es poden exercir activitats econòmiques dependents d'una empresa. En el comerç detallista es distingeix entre els locals comercials (destinats a la venda) i els locals no comercials (magatzems, oficines, etc.).

Activitat comercial

Activitat econòmica intermediària entre els béns produïts i els seus consumidors. Segons la destinació de les mercaderies, pot ser:

  • Comerç al detall
  • Comerç a l'engròs
Comerç al detall

Revenda de mercaderies en nom propi al públic en general o a petits usuaris.

Comerç a l'engròs

Revenda de mercaderies a petits comerciants, transformadors, usuaris professionals o altres grans usuaris.