Saltar al contingut principal

IECI Índex d'entrada de comandes a la indústria

L'índex d'entrada de comandes a la indústria és un indicador conjuntural que té com a objectiu mesurar l'evolució de l'activitat de les empreses industrials catalanes a partir de la demanda futura (entrada de comandes) dirigida a les branques industrials. En ser un índex de valor es mesura l'evolució conjunta de les quantitats, les qualitats i els preus.

L'Idescat elabora mensualment l'índex d'entrada de comandes a la indústria. També calcula l'índex de productes industrials sense energia per Catalunya i Espanya, que desagrega per grans sectors industrials (definits en el Reglament CE núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees, que modifica el Reglament CE núm. 586/2001, referent a la definició dels grans sectors industrials).

La font primària d'informació és una enquesta contínua de periodicitat mensual que realitza l'INE.

Taules bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica