Saltar al contingut principal

IEV Indicadors d'esperança de vida i mortalitat estandarditzada

Els indicadors d'esperança de vida i salut de la població que publica l'Idescat són la taula de vida, l'esperança de vida i la taxa de mortalitat estandarditzada.

La taula de vida és el model demogràfic universalment acceptat per descriure d'una manera estructurada i completa l'experiència de mortalitat d'una població i proporcionar mesures comparatives de la longevitat esperada. El model utilitzat per construir la taula de vida assumeix que una cohort inicial de 100.000 nounats està subjecta a les mateixes taxes específiques de mortalitat per sexe i edat que coneix una població real durant un període de temps específic. Les taules de vida s'han calculat sobre mitjanes quinquennals.

L'esperança de vida en néixer s'interpreta com el nombre d'anys que, de mitjana, pot esperar viure una generació de nounats si les condicions de mortalitat no varien en el futur. L'esperança de vida als 65 anys és una estimació de la mitjana d'anys de què gaudirà la població d'aquesta edat si es mantenen constants les condicions de mortalitat de l'any o període especificat.

La taxa de mortalitat estandarditzada (TME) per edat correspon a la xifra de defuncions (expressades per 100.000 habitants) que es registrarien en un territori segons la taxa de mortalitat per sexe i edat pròpies i amb l'estructura per edat d'una població tipus o estàndard.

Aquest mètode, anomenat estandardització directa, calcula la taxa com la mitjana ponderada de les taxes de mortalitat per grup d'edat, on els coeficients de ponderació són una població de referència estàndard.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Opcions