Saltar al contingut principal

IPI Índex de producció industrial

L'índex de producció industrial és un indicador conjuntural que mesura l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. És un índex de volum i, per tant, mesura els canvis en la producció industrial, sense l'efecte dels preus.

L'índex de producció industrial es calcula per als grans sectors industrials, segons la destinació econòmica dels béns (definits en el Reglament CE núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees, que modifica el Reglament CE núm. 586/2001, referent a la definició dels grans sectors industrials). L'Idescat hi incorpora una desagregació dels béns d'equipament i béns intermedis, per a Catalunya. També l'ofereix per les quatre seccions de la CCAE-2009 i les divisions de les indústries manufactureres.

L'Idescat també calcula l'índex de producció de productes industrials, que inclou tots els grans sectors industrials, excepte l'energia.

A més, publica l'índex de producció industrial corregit dels efectes del calendari laboral, que permet calcular taxes de variació entre mesos de durada homogènia. La correcció s'efectua per a l'índex general i per a cadascun dels grans sectors industrials.

La font primària d'informació és una enquesta contínua de periodicitat mensual que realitza l'INE.