Saltar al contingut principal

IPPF Impost sobre el patrimoni de les persones físiques

L'impost sobre el patrimoni de les persones físiques (IPPF) és un impost directe i de naturalesa personal, de caràcter excepcional i transitori, que recau sobre el patrimoni net de les persones físiques.

Aquesta operació estadística ofereix informació de les variables següents: percentatge d'actius reals i financers respecte al total d'elements patrimonials declarats i patrimoni total per declarant.

L'àmbit geogràfic de l'operació són els municipis de més de 1.000 habitants, comarques, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya i té una periodicitat anual.

L'últim any de referència de la sèrie estadística és el 2007, ja que l'obligació de presentar la declaració d'aquest impost es va suprimir a partir de l'any 2008.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Selecció per nivell geogràfic

En altres seccions

Taules bàsiques

El municipi en xifres