Saltar al contingut principal

IPRI Índex de preus industrials

L'índex de preus industrials és un indicador conjuntural que mesura l'evolució mensual dels preus dels productes industrials fabricats i venuts en el mercat interior en la primera etapa de comercialització, és a dir, dels preus de venda a sortida de fàbrica, excloent-hi les despeses de transport i comercialització i l'IVA facturat. Aquest índex cobreix tots els sectors industrials, excepte la construcció.

L'índex de preus industrials es calcula per als grans sectors industrials, segons la destinació econòmica dels béns (definits en el Reglament CE núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees, que modifica el Reglament CE núm. 586/2001, referent a la definició dels grans sectors industrials). L'Idescat hi incorpora una desagregació per béns d'equipament i intermedis per a Catalunya.

A més, l'Idescat calcula l'índex de preus industrials dels productes industrials, que inclou tots els grans sectors industrials, excepte l'energia.

L'índex de preus industrials també investiga les branques d'activitat de les indústries extractives i manufactureres, i del subministrament d'energia elèctrica, gas i aigua (que corresponen a les seccions B, C, D i E de la CCAE-2009 i a les divisions de les indústries manufactureres).

La font primària d'informació és una enquesta contínua de periodicitat mensual que realitza l'INE.