Saltar al contingut principal

La Mostra contínua de vides laborals (d'ara endavant MCVL) és un conjunt organitzat de microdades anònimes que s'extreuen de registres administratius provinents de la Seguretat Social, del Padró continu i de l'Agència Tributària, amb referència a anys naturals.

Es tracta d'una mostra representativa de totes les persones que han tingut una relació administrativa amb la Seguretat Social durant l'any de referència de la informació. Es denomina contínua perquè s'actualitza cada any i de vides laborals perquè s'hi reprodueix tot l'historial d'aquestes persones, cotitzants o pensionistes, seleccionades l'any de referència.

1. Àmbits de la investigació

L'àmbit poblacional i temporal són totes les persones que han estat en situació d'afiliació en alta o que han rebut alguna pensió contributiva en algun moment de l'any de referència, independentment del temps que hagin estat en aquesta situació. Es compon, doncs, d'aquelles persones que han tingut una relació administrativa amb la Seguretat Social, ja sigui com a cotitzants o bé com a perceptores de prestacions de caràcter contributiu.

Dins el grup de les persones cotitzants s'inclouen tant les que han treballat i cotitzat en algun dels règims de la Seguretat Social com les que hi han cotitzat per tenir dret a una pensió futura, tot i no haver treballat l'any de referència. És el cas, per exemple, de les persones que es beneficien de prestacions d'atur —tant de la prestació contributiva com del subsidi d'atur— i de les que tenen un conveni especial per continuar fent aportacions a la Seguretat Social.

La població de referència també incorpora les persones que perceben qualsevol tipus de pensió contributiva, incloent-hi les generades per l'assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI) i les pensions de supervivència (viduïtat i orfandat).

Per contra, s'exclouen les persones que estan registrades a la Seguretat Social exclusivament a efectes de rebre assistència sanitària. Tampoc formen part de la població de referència les persones que perceben pensions no contributives ni les que perceben prestacions assistencials nacionals o autonòmiques (a excepció del subsidi d'atur).

L'àmbit geogràfic de la MCVL comprèn tot el territori d'Espanya, però les dades que es difonen aquí fan referència exclusivament a Catalunya.

2. Disseny de la mostra

El tipus de mostreig utilitzat és un mostreig aleatori simple, sense estratificació. La selecció de les unitats mostrals es realitza a partir de la localització d'unes xifres escollides aleatòriament dins del codi d'identificació dels individus de la població, les quals són idèntiques cada any.

Aquest tipus de mostreig permet, en primer lloc, assegurar la selecció dels mateixos individus en les successives versions de la MCVL en una estructura tipus panel (sempre que mantinguin relació amb la Seguretat social). En segon lloc, proporciona un procediment automàtic per seleccionar les noves incorporacions i també garanteix que aquestes siguin representatives de les noves altes en la població de referència.

La dimensió de la mostra és d'un 4% de la població de referència. En conseqüència, el factor d'elevació de la MCVL per obtenir resultats poblacionals és 25.

La primera onada (o any d'explotació) es remunta a l'any 2004. A partir de llavors, la MCVL s'ha ampliat anualment.

Població de referència de les diferents onades
Onades Població de referència Espanya Dimensió mostral Espanya
2004 27.435.1591.098.165
2005 28.571.1421.143.829
2006 29.257.2941.171.822
2007 30.003.0001.200.998
2008 30.342.6501.213.706
2009 30.166.5751.206.663
2010 30.139.8131.206.663
2011 30.059.6751.202.387
2012 29.672.4601.187.962
2013 19.333.3891.172.383
2014 29.484.7601.178.730
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i elaboració pròpia.

A partir de la mostra que proporciona la Seguretat Social per al conjunt d'Espanya, s'han seleccionat tres tipus de registres per obtenir la submostra de Catalunya: el de les persones que han cotitzat o percebut una pensió contributiva fora de Catalunya però que hi resideixen a 31 de desembre de l'any de referència; el de les persones cotitzants a Catalunya en algun moment de l'any de referència, tant si hi residien com si no en aquell moment; i, finalment, el de les persones perceptores d'una pensió contributiva a Catalunya durant l'any de referència, tant si hi residien com si no.

La casuística inclou tant la persona que reuneix totes tres condicions o característiques (resideix, cotitza i és pensionista a Catalunya); com la que en reuneix dues (per exemple, resideix i cotitza a Catalunya); com la que només en reuneix una (només resideix, només cotitza...).

 • Només resident
 • Només cotitzant
 • Només pensionista
 • Resident i cotitzant
 • Resident i pensionista
 • Cotitzant i pensionista
 • Totes les condicions

3. Recollida de la informació: fonts

Com que la informació de la Seguretat Social sobre aquestes persones pot ser incompleta o no estar actualitzada, la MCVL incorpora informació complementària provinent d'altres organismes públics.

La informació que conté la MCVL prové de l'encreuament dels fitxers de la Seguretat Social amb el Padró continu i els registres de l'Agència Tributària.

3.1. Informació procedent de la Seguretat Social

En primer lloc, a la MCVL s'inclouen una sèrie de variables que són simplement identificatives de la persona i del codi de compte de cotització. Hi ha un segon grup de variables que tenen a veure amb les característiques sociodemogràfiques de les persones: data de naixement, data de defunció, sexe, nacionalitat i província d'afiliació. Finalment, hi ha un tercer conjunt de variables que es refereixen als episodis d'ocupació desenvolupats: règim d'afiliació, tipus de contracte, tipus de jornada, grup de cotització, causa de la baixa, minusvalidesa, bases de cotització i modificacions produïdes durant la relació laboral.

Tot seguit es proporciona informació sobre l'ocupador o responsable de la cotització en aquestes relacions laborals: activitat econòmica, dimensió i localització del compte de cotització, antiguitat com a ocupador i descripció del tipus d'ocupador.

En el cas de les persones pensionistes el fitxer disposa de les variables següents: classe, grau i data de revisió de minusvalidesa per a les pensions d'incapacitat, règim, data d'inici i de cessament, base reguladora, percentatge aplicat i pensió calculada inicialment, revaloració acumulada, complement a mínims, pagues extraordinàries, pensió total mensual i anual, causa de cessament i altres característiques que només són rellevants per a alguns tipus de pensions.

Totes aquestes variables s'extreuen de fitxers de gestió de la Seguretat Social com el de comptes de cotització, de treballadors (vida laboral), de dades personals, de recaptació (bases de cotització) i de les prestacions.

3.2. Informació procedent del Padró continu

La informació que procedeix del Padró continu fa referència al lloc de naixement (país o província) i el lloc de residència. Així mateix, també hi ha la informació del Padró sobre el nivell educatiu, tot i que aquesta variable pot ser que no estigui actualitzada. Finalment, també inclou informació sobre l'edat i el sexe d'altres persones inscrites al mateix full padronal que la persona seleccionada per a la MCVL, fins a un màxim de 10 convivents.

3.3. Informació procedent de l'Agència Tributària

La informació que procedeix de l'Agència Tributària sobre les dades fiscals inclou les dades relatives a les retencions practicades sobre els salaris i altres rendes (model 190 de l'Agència Tributària). A banda de la remuneració íntegra per diferents conceptes, també inclou informació sobre les circumstàncies que afecten les retencions (situació familiar, minusvalidesa, etc.).

4. Pla de tabulació

4.1. Organització de les taules

L'Idescat té per objecte obtenir de la submostra de la MCVL de Catalunya una tabulació sistemàtica i actualitzada que ofereixi un resum dels múltiples aspectes que estudia la MCVL.

En la primera fase d'explotació de la MCVL s'ha elaborat un recull de taules sobre la població de referència per delimitar les persones objecte d'estudi, a partir de les tres condicions descrites en l'apartat Disseny de la mostra (residència, cotització i pensió) i de la combinació de totes tres:

 • Només resident
 • Només cotitzant
 • Només pensionista
 • Resident i cotitzant
 • Resident i pensionista
 • Cotitzant i pensionista
 • Totes les condicions

A continuació, s'arriba a la població de referència a partir del lloc de residència tenint en compte si les persones resideixen a Catalunya o bé si resideixen fora de Catalunya. Si resideixen a Catalunya, pot ser que cotitzin a Catalunya; a Catalunya i altres comunitats o exclusivament a altres comunitats. Si resideixen a altres comunitats autònomes, pot ser que cotitzin exclusivament a Catalunya o que cotitzin a Catalunya i a altres comunitats.

 • Residència a Catalunya

  • Cotització/pensió a Catalunya
  • Cotització/pensió a Catalunya i a altres comunitats autònomes
  • Cotització/pensió a altres comunitats autònomes
 • Residència a altres comunitats autònomes

  • Cotització/pensió a Catalunya
  • Cotització/pensió a Catalunya i a altres comunitats autònomes
 • No consta la residència

Finalment, s'inclou també la descripció estadística de tots els períodes o episodis vàlids de cotització i de pensió durant l'any natural, per obtenir la població de referència en funció de la relació de les persones amb la Seguretat Social. Per entendre millor la informació dels diferents episodis d'afiliació, s'ha elaborat una variable a partir de les persones que han estat cotitzant com a ocupades o desocupades i de les que han percebut pensions al llarg de tot el període o d'una part d'aquest. Cal dir que els períodes d'ocupació, desocupació o pensió poden ser exclusius o alternatius, ja que al llarg d'un any una persona pot viure situacions d'ocupació i desocupació (i a l'inrevés) o d'ocupació i pensió, entre d'altres. A més, aquestes situacions poden anar acompanyades de períodes fora d'observació en què puntualment no hi hagi cap relació amb la Seguretat Social perquè la persona no està cotitzant ni rebent una pensió. La informació es presenta d'aquesta manera:

 • Amb alguna relació laboral d'ocupació

  • Ocupació
  • Ocupació/Sense relació amb la SS
  • Ocupació/Desocupació
  • Ocupació/Sense relació amb la SS/Desocupació
  • Ocupació/Pensió
  • Ocupació/Pensió/Sense relació amb la SS
  • Ocupació/Desocupació/Pensió
  • Ocupació/Desocupació/Pensió/Sense relació amb la SS
 • Sense relacions laborals d'ocupació

  • Desocupació
  • Desocupació/Sense relació amb la SS
  • Desocupació/Pensió
  • Desocupació/Pensió/Sense relació amb la SS
  • Pensió
  • Pensió/Sense relació amb la SS

4.2. Símbols utilitzats a les taules en relació amb la dimensió mostral

En determinats casos la grandària de la mostra associada a cada cel·la és insuficient. Per tal de garantir la fiabilitat dels resultats, s'estableixen els criteris següents:

 1. No es publiquen els resultats relatius a menys de 20 observacions mostrals. Aquestes dades apareixen amb el símbol ".."
 2. Entre 20 i 49 observacions mostrals les dades es publiquen amb un asterisc, que indica que han de ser interpretades amb precaució, ja que els errors mostrals poden ser elevats.

4.3. Resultats territorials

Tot i la necessitat de garantir una adequada protecció de dades, la MCVL gaudeix d'una gran dimensió mostral que possibilita aprofundir i incorporar la perspectiva territorial en la seva explotació. La MCVL identifica el municipi de residència quan el número d'habitants és superior als 40.000.

5. Definició de les variables utilitzades

5.1. Variables personals

Lloc de residència

Domicili de residència habitual de la persona.

 • Residents a Catalunya
 • Residents a altres comunitats autònomes
Edat

És l'edat complerta a 31 de desembre de l'any de referència de la MCVL i s'obté a partir de la variable Data de naixement.

Grups d'edat
 • De 0 a 15 anys
 • De 16 a 29 anys
 • De 30 a 44 anys
 • De 45 a 64 anys
 • 65 i més anys
Nacionalitat
 • Nacionalitat espanyola
 • Nacionalitat estrangera

5.2. Variables d'activitat

Relació laboral

És la relació que transcorre entre una alta i una baixa a la Seguretat Social, tant si es tracta d'una relació d'ocupació com d'atur (amb dret a prestació).

Primera i darrera relació laboral

La primera relació laboral és la relació d'activitat que apareix al fitxer de la Seguretat Social amb una data d'alta més allunyada en el temps. En el cas de les persones nascudes abans de 1960, aquesta relació no s'ha d'identificar com la de la primera ocupació, per l'escassa fiabilitat dels registres antics.

Temps cotitzat

És la suma de tots els períodes de relacions laborals d'un treballador o treballadora al llarg de la seva vida laboral. Aquesta variable no s'obté per a les persones nascudes abans de 1960, per l'escassa fiabilitat dels registres antics.

Règim de cotització

Identifica els diferents règims establerts a la Llei general de la Seguretat Social, a través dels quals s'enquadren i cotitzen els treballadors, i determinen els seus drets i obligacions.

Situació professional

Variable que classifica els afiliats segons treballin per compte propi o per compte d'altri. S'obté a partir del règim d'afiliació a la Seguretat Social.

 • Compte d'altri
 • Compte propi
 • Compte d'altri i compte propi