Saltar al contingut principal

Metodologia

  L'Estadística de variacions residencials (EVR) és elaborada per l'INE, a partir de l'explotació de la informació sobre altes i baixes per canvis de residència registrades als padrons municipals, amb data de variació de l'any de referència.

  El moviment migratori fa referència al desplaçament d'una persona produït per un canvi de residència i també al fet caracteritzat per aquest succés. La informació continguda comprèn només els canvis de residència intermunicipals i, per tant, s'exclouen els canvis de residència dins d'un mateix municipi.

  Definicions

  Migració interna

  Canvi de residència entre dos municipis de Catalunya, o un municipi de Catalunya i un altre de la resta de l'Estat. La desagregació territorial comprèn només els àmbits provincial, del pla territorial, comarcal i municipal.

  Immigració interna

  Altes registrades en el padró municipal d'habitants durant un any determinat, per canvi de residència des d'un altre municipi de Catalunya o de la resta d'Espanya.

  Emigració interna

  Baixes registrades en el padró municipal d'habitants durant un any determinat per canvi de residència a un altre municipi de Catalunya o de la resta d'Espanya.

  Saldos destinació-procedència

  Correspon a la diferència entre immigrants i emigrants de cada municipi de Catalunya. El saldo positiu indica immigració neta en el municipi de referència. Per contra, el saldo negatiu significa emigració neta en el municipi.

  Altes de residència

  Altes registrades en el padró municipal d'habitants al llarg d'un any determinat, per canvi de residència des d'un altre municipi de Catalunya, de la resta d'Espanya o de l'estranger. Fins al 1985 la data de referència va ser el 31 de març i a partir de 1987 la data de referència és l'1 de gener.

  Baixes de residència

  Baixes registrades en el padró municipal d'habitants al llarg d'un any determinat, per canvi de residència d'un municipi a un altre de Catalunya, de la resta d'Espanya o de l'estranger. Fins al 1985 la data de referència va ser el 31 de març, i a partir de 1987 la data de referència és l'1 de gener.

  Immigració externa

  Canvi de residència quan el municipi de procedència és l'estranger i el de destinació és qualsevol dels municipis de Catalunya.

  La immigració externa inclou tant l'arribada de persones de nacionalitat espanyola com estrangera que procedeixen de l'estranger.

  Les dades de la immigració exterior procedeixen exclusivament de l'explotació de les altes municipals de població procedent de l'estranger. Els anys 2001, 2002 i 2003 no s'han publicat les dades sobre immigració exterior per la falta d'exhaustivitat que presenten (aquests fluxos tendien a incorporar-se directament en el Padró continu d'habitants per la via de les altes padronals per omissió d'inscripció anterior). A partir de l'any 2004 es tornen a publicar els fluxos d'immigració exterior perquè el nombre total de moviments té una exhaustivitat raonable, tot i que presenta un elevat nombre de no consta en la variable país d'origen.

  Emigració externa

  Canvi de residència quan el municipi de destinació és l'estranger i el de procedència és qualsevol dels municipis de Catalunya.

  L'emigració externa inclou tant la sortida de persones de nacionalitat espanyola com estrangera.

  La sèrie d'emigració externa s'inicia l'any 2005, any en què les dades, després d'analitzades, comencen a tenir consistència, tot i que presenta un elevat nombre de casos amb "no consta" en la variable país de destinació.

  A partir del 2006 s'inclouen les baixes per caducitat. Aquestes baixes s'incorporen com a conseqüència de la modificació legislativa introduïda per la Llei orgànica 14/2003 d'estrangeria en la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la inscripció padronal cada dos anys. Si no la renoven, els ajuntaments han de declarar la caducitat de la inscripció.