Saltar al contingut principal

PAP Estadística de personal de l'Administració

Obtenció de les estadístiques bàsiques del personal al servei de les administracions públiques catalanes. Les dades corresponents al personal dels departaments, les entitats autònomes, l'Institut Català de la Salut i l'Agència Tributària de Catalunya tenen una periodicitat mensual i s'obtenen a partir de l'explotació del Registre general de personal de la Generalitat de Catalunya. La resta de dades de la Generalitat -entitats de dret públic, societats mercantils, consorcis, fundacions, ens parlamentaris i entitats d'altra naturalesa jurídica-, a través dels departaments on són adscrits. De l'Administració local catalana, directament dels ens que en formen part. De les universitats, a través del departament competent en matèria d'universitats.

Estadística corresponent a l'actuació 03 10 13 (Programa anual d'actuació estadística 2022).

Consulteu els resultats d'aquesta estadística al web de l'organisme responsable

A l'Idescat