Saltar al contingut principal

PCSI Posició competitiva del sector industrial

La posició competitiva del sector industrial s'analitza a partir dels índexs següents:

  • índex de competitivitat en preus
  • índex de competitivitat revelada

L'índex de competitivitat en preus es defineix com el producte de la taxa de canvi de l'euro per un índex de preus relatius de les manufactures catalanes, d'acord amb la secció C de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). Un augment de l'índex de competitivitat en preus s'interpreta com una pèrdua de competitivitat de les manufactures catalanes en relació amb la dels països i mercats competidors.

L'índex de competitivitat revelada es defineix com la quota de mercat de les exportacions catalanes de manufactures, d'acord amb les seccions 5 a 8 de la Classificació uniforme per al comerç internacional, revisió 3 (CUCI-Rev.3) en cadascun dels països considerats. Contràriament al que succeeix amb l'indicador de competitivitat en preus, un augment de l'índex de competitivitat revelada s'ha d'interpretar com una millora de la posició competitiva.

L'Idescat i el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda elaboren trimestralment els índexs a partir de fonts internacionals (FMI, Eurostat, BCE i altres).