Saltar al contingut principal

PCST Posició competitiva del sector turístic

Els Indicadors de posició competitiva del sector turístic que publica l'Idescat són els següents:

 • Indicador de preus relatius del turisme internacional de Catalunya.

  És el producte de dos índexs:

  • Índex del component preus. Quocient entre els preus turístics a Catalunya i una mitjana geomètrica ponderada dels preus turístics dels països inclosos en cadascun dels àmbits i mercats que es consideren.
  • Índex del component taxa de canvi. Mitjana geomètrica ponderada de les taxes de canvi al comptat de l'euro amb les monedes de cada país inclòs en els mercats que es consideren.

  Un augment de l'indicador de preus relatius denota una pèrdua de competitivitat del turisme de Catalunya en relació amb la dels països i mercats competidors.

 • Indicador de quota de mercat del turisme internacional de Catalunya.

  És el nombre d'arribades de turistes estrangers (turisme receptor) que visiten el territori català dividit pel nombre d'arribades de turistes estrangers que visiten el territori competidor indexat respecte a l'any 2010.

  Inversament al que succeeix amb l'indicador de preus relatius, un augment de l'indicador de quota de mercat del turisme s'ha d'interpretar com una millora de la competitivitat.

L'Idescat i el Departament d'Empresa i Ocupació elaboren trimestralment aquesta informació, a partir de dades de l'OMT, l'FMI, Eurostat i l'INE.