Saltar al contingut principal

Valor afegit brut. Índexs en volum encadenats (any 2015=100)

Valor afegit brut. Índexs en volum encadenats (any 2015=100) Catalunya. 2020
Valor Variació (%)
Producte interior brut 99,2 -11,5
Valor afegit brut 99,4 -11,3
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) 89,6 -2,6
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) 89,6 -2,6
Indústria i activitats de sanejament (B, C, D, E) 99,8 -9,0
... de les quals, indústria manufacturera (C) 100,3 -9,9
Indústries extractives (05-09 ) .. ..
Indústries alimentació, begudes i tabac (10-12) .. ..
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) .. ..
Indústries fusta i paper (16-17) .. ..
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) .. ..
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) .. ..
Fabricació productes farmacèutics (21) .. ..
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) .. ..
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) .. ..
Metal·lúrgia (24) .. ..
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) .. ..
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) .. ..
Fabricació materials i equips elèctrics (27) .. ..
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) .. ..
Fabricació material de transport (29-30) .. ..
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) .. ..
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) .. ..
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) .. ..
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) .. ..
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) .. ..
Construcció (F) 97,7 -15,4
Construcció (41-43) 97,7 -15,4
Serveis (G-U) 99,6 -11,7
Act. immobiliàries, professionals i altres (G-N;R-U) 105,3 -8,5
Comerç, transport i hostaleria (G, H, I) 84,4 -25,2
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) .. ..
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) .. ..
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) .. ..
Transport terrestre; transport per canonades (49) .. ..
Transport marítim i aeri (50-51) .. ..
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) .. ..
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) .. ..
Informació i comunicacions (J) 121,5 -4,7
Edició i serveis audiovisuals (58-60) .. ..
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) .. ..
Activitats financeres i d'assegurances (K) 101,8 3,2
Activitats financeres i assegurances (64-66) 101,8 3,2
Activitats immobiliàries (L) 107,6 -3,3
Activitats immobiliàries (68) 107,6 -3,3
Activitats professionals, científiques i administratives (M, N) 107,1 -12,9
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) .. ..
Recerca i desenvolupament (72) .. ..
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) .. ..
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) .. ..
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials (O, P, Q) 111,3 3,0
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) .. ..
Educació (85) .. ..
Activitats sanitàries (86) .. ..
Activitats serveis socials (87-88) .. ..
Activitats artístiques, recreatives i altres serveis (R, S, T, U) 85,3 -24,5
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) .. ..
Altres serveis (94-96) .. ..
Activitats llars (97-98) .. ..
Impostos nets sobre productes 96,5 -13,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Revisió estadística 2019.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.