Saltar al contingut principal

Valor de la producció. Preus corrents

Valor de la producció. Preus corrents Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Total 448.211,0 4,2
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) 4.872,0 0,2
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) 4.872,0 0,2
Indústria i activitats de sanejament (B, C, D, E) 147.094,0 4,4
... de les quals, indústria manufacturera (C) 133.674,0 4,9
Indústries extractives (05-09 ) 644,0 15,8
Indústries alimentació, begudes i tabac (10-12) 28.722,0 2,6
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) 5.998,0 1,0
Indústries fusta i paper (16-17) 6.519,0 3,9
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) 2.052,0 15,2
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) 22.792,0 3,9
Fabricació productes farmacèutics (21) 8.039,0 6,8
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) 6.564,0 11,0
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) 2.822,0 12,8
Metal·lúrgia (24) 3.722,0 -3,7
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) 10.106,0 12,1
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) 1.784,0 11,4
Fabricació materials i equips elèctrics (27) 3.675,0 6,3
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) 6.581,0 7,4
Fabricació material de transport (29-30) 18.201,0 2,3
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) 3.040,0 5,9
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) 3.057,0 9,1
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) 5.995,0 -1,9
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) 2.146,0 -2,3
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) 4.636,0 0,6
Construcció (F) 27.429,0 12,7
Construcció (41-43) 27.429,0 12,7
Serveis (G-U) 268.816,0 3,3
Act. immobiliàries, professionals i altres (G-N;R-U) 113.765,0 4,3
Comerç, transport i hostaleria (G, H, I) 105.146,0 2,1
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) 7.293,0 6,2
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) 30.215,0 3,6
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) 16.342,0 3,8
Transport terrestre; transport per canonades (49) 9.651,0 1,2
Transport marítim i aeri (50-51) 3.520,0 3,8
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) 12.597,0 -2,4
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) 25.529,0 0,8
Informació i comunicacions (J) 16.066,0 3,0
Edició i serveis audiovisuals (58-60) 4.292,0 1,8
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) 11.774,0 3,4
Activitats financeres i d'assegurances (K) 13.299,0 5,3
Activitats financeres i assegurances (64-66) 13.299,0 5,3
Activitats immobiliàries (L) 30.935,0 5,9
Activitats immobiliàries (68) 30.935,0 5,9
Activitats professionals, científiques i administratives (M, N) 39.038,0 4,9
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) 13.453,0 4,0
Recerca i desenvolupament (72) 2.079,0 5,1
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) 5.960,0 4,1
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) 17.546,0 5,9
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials (O, P, Q) 49.904,0 3,7
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) 17.020,0 2,9
Educació (85) 13.006,0 5,2
Activitats sanitàries (86) 16.356,0 3,4
Activitats serveis socials (87-88) 3.523,0 4,1
Activitats artístiques, recreatives i altres serveis (R, S, T, U) 14.427,0 -0,3
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) 6.503,0 -5,8
Altres serveis (94-96) 6.184,0 4,8
Activitats llars (97-98) 1.740,0 4,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Revisió estadística 2019.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.