Saltar al contingut principal

Consum intermedi. Preus corrents

Consum intermedi. Preus corrents Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Total 226.906,0 4,4
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) 2.813,0 1,6
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) 2.813,0 1,6
Indústria i activitats de sanejament (B, C, D, E) 103.824,0 5,0
... de les quals, indústria manufacturera (C) 97.056,0 5,4
Indústries extractives (05-09 ) 428,0 19,0
Indústries alimentació, begudes i tabac (10-12) 23.066,0 3,0
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) 3.610,0 0,9
Indústries fusta i paper (16-17) 4.800,0 5,6
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) 1.265,0 14,9
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) 18.337,0 6,6
Fabricació productes farmacèutics (21) 4.537,0 8,3
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) 4.820,0 12,5
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) 1.671,0 11,0
Metal·lúrgia (24) 2.994,0 -6,0
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) 6.419,0 11,5
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) 1.085,0 14,0
Fabricació materials i equips elèctrics (27) 2.583,0 5,1
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) 4.439,0 6,9
Fabricació material de transport (29-30) 13.751,0 3,4
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) 1.948,0 7,1
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) 1.730,0 7,0
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) 2.589,0 -4,9
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) 1.317,0 0,2
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) 2.435,0 1,7
Construcció (F) 15.972,0 17,7
Construcció (41-43) 15.972,0 17,7
Serveis (G-U) 104.296,0 2,1
Act. immobiliàries, professionals i altres (G-N;R-U) 39.254,0 2,4
Comerç, transport i hostaleria (G, H, I) 49.130,0 1,1
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) 2.888,0 5,7
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) 14.050,0 3,6
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) 5.680,0 3,8
Transport terrestre; transport per canonades (49) 5.686,0 6,3
Transport marítim i aeri (50-51) 2.659,0 2,8
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) 7.097,0 -8,0
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) 11.069,0 -1,0
Informació i comunicacions (J) 7.524,0 2,1
Edició i serveis audiovisuals (58-60) 2.258,0 0,4
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) 5.266,0 2,8
Activitats financeres i d'assegurances (K) 5.714,0 0,2
Activitats financeres i assegurances (64-66) 5.714,0 0,2
Activitats immobiliàries (L) 4.472,0 8,6
Activitats immobiliàries (68) 4.472,0 8,6
Activitats professionals, científiques i administratives (M, N) 16.880,0 3,8
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) 6.503,0 3,9
Recerca i desenvolupament (72) 631,0 7,3
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) 2.660,0 2,9
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) 7.085,0 3,7
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials (O, P, Q) 15.913,0 4,4
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) 5.809,0 2,8
Educació (85) 2.953,0 15,4
Activitats sanitàries (86) 6.056,0 1,1
Activitats serveis socials (87-88) 1.095,0 4,5
Activitats artístiques, recreatives i altres serveis (R, S, T, U) 4.664,0 -3,9
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) 2.903,0 -8,9
Altres serveis (94-96) 1.760,0 5,6
Activitats llars (97-98) 0,0 ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Revisió estadística 2019.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.