Saltar al contingut principal
PIB oferta, demanda i rendes. Taxes de variació a preus corrents. 2000-2018 Catalunya
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
PIB oferta
Agricultura -5,3 19,3 5,1 -3,4 -3,9 11,2 -2,4 0,7 -8,7 1,5 -3,8 -3,8 3,7 5,6 -6,7 1,9 -6,1 12,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústria 1,5 4,9 3,4 6,8 3,6 1,8 -4,0 0,9 5,5 -11,3 0,6 4,5 4,9 1,3 5,5 2,7 1,3 6,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Ind. manufacturera 1,7 5,6 4,8 5,4 5,3 0,8 -4,7 0,5 6,5 -14,4 -1,1 3,9 4,7 -0,2 4,8 2,1 0,4 6,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció 6,3 8,6 8,3 4,8 -1,8 -14,5 -22,6 -14,6 -23,6 -6,2 1,9 4,7 13,8 14,4 10,9 8,2 9,1 13,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis 3,3 3,6 4,0 3,4 1,7 -0,3 -1,2 1,8 1,1 0,6 5,9 9,4 8,6 8,8 8,6 8,5 8,5 6,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç, transport i hostaleria 2,2 3,2 5,8 3,2 -0,2 -0,2 -1,0 0,8 2,0 -0,1 4,5 5,8 7,5 7,4 7,4 7,1 9,4 5,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Act. immobiliàries, professionals i altres 4,6 3,9 3,1 3,0 3,6 -0,6 -1,4 3,7 0,0 -1,0 5,3 12,0 9,5 10,4 9,9 9,3 7,7 8,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 2,4 3,4 2,6 4,6 1,1 0,5 -1,0 -0,3 1,9 5,6 9,9 10,7 8,9 8,1 8,4 9,8 8,2 5,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Valor afegit brut 3,0 4,2 4,1 4,1 1,9 -0,6 -3,3 0,3 -0,9 -2,6 4,2 7,6 8,3 7,6 7,9 6,9 6,4 7,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Impostos nets sobre productes 6,0 6,7 5,1 8,0 3,2 3,7 -1,5 -3,8 27,0 -22,4 -18,2 -2,2 10,6 12,7 13,6 12,7 5,7 5,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Producte interior brut 3,3 4,4 4,2 4,4 2,0 -0,3 -3,1 0,0 0,8 -4,1 2,1 6,6 8,5 8,1 8,4 7,4 6,3 7,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
PIB demanda
Demanda interna 4,6 4,6 2,8 5,3 2,0 -3,6 -4,1 -1,8 -0,6 -6,6 2,0 8,0 9,9 9,0 9,2 7,8 7,1 7,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Consum de les llars 4,3 4,3 2,3 3,5 1,8 -3,5 -0,8 1,2 1,7 -4,6 2,4 7,1 7,8 8,0 8,6 6,4 6,5 6,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Consum de les adm. públiques (1) 2,4 2,4 1,3 7,1 0,7 -2,0 -5,6 -2,0 0,3 8,4 10,2 10,6 9,7 9,3 10,4 9,1 8,4 8,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Formació bruta capital (2) 7,2 7,2 5,7 9,4 3,9 -5,3 -11,8 -9,4 -6,6 -18,6 -2,9 8,6 14,3 10,9 9,7 10,1 7,6 7,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
FBCF (béns d'equipament i altres actius) 5,4 5,4 5,0 10,2 4,4 -0,7 -1,1 -5,4 2,7 -15,1 -0,6 13,1 12,3 10,4 6,8 7,3 1,8 3,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
FBCF (construcció) 8,6 8,6 6,4 4,9 1,2 -11,1 -20,5 -12,4 -11,5 -22,0 -3,9 6,1 14,2 13,7 11,9 12,7 12,0 12,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Saldo amb l'exterior (3) 3,6 3,6 13,9 -2,1 1,8 30,6 6,5 23,3 23,6 68,6 7,6 -23,2 -15,1 -4,8 -1,7 2,5 -2,8 7,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Saldo amb estranger 1,7 1,7 12,8 11,1 -6,0 36,4 90,7 323,0 9,6 -117,3 -42,6 10,4 4,7 19,9 76,9 53,0 -18,7 -38,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Exportacions totals a l'estranger 7,3 7,3 3,1 4,5 2,1 3,6 5,6 11,4 13,4 -15,8 1,5 5,9 10,1 8,3 4,5 0,2 2,8 8,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Exportacions de béns i serveis 7,1 7,1 2,9 5,1 1,6 1,8 5,5 12,2 14,8 -17,2 1,7 6,4 11,0 8,7 4,1 0,2 2,3 9,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Consum dels estrangers al territori 8,6 8,6 4,3 0,9 4,7 15,2 6,4 6,2 5,3 -7,3 0,2 3,4 4,8 6,4 6,8 0,6 6,3 5,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Importacions totals de l'estranger 8,6 8,6 1,1 3,2 3,8 -1,4 -1,0 5,3 13,5 -24,8 -4,9 6,6 9,3 9,9 10,5 3,2 1,3 2,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Importacions de béns i serveis 8,5 8,5 0,8 2,9 3,6 -1,7 -1,6 5,8 13,8 -25,0 -4,9 6,5 9,3 9,5 10,3 3,0 1,5 2,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Consum dels residents a l'estranger 11,1 11,1 7,8 10,2 7,6 7,1 16,2 -6,5 6,4 -19,4 -4,7 8,7 9,3 22,8 17,1 10,4 -5,0 15,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Producte interior brut 4,4 4,4 4,2 4,4 2,0 -0,3 -3,1 0,0 0,8 -4,1 2,1 6,6 8,5 8,1 8,4 7,4 6,3 7,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
PIB rendes
Remuneració d'assalariats 5,0 4,0 3,1 5,7 1,4 -2,3 -5,4 -0,9 -2,1 -2,8 5,6 9,2 8,4 7,7 7,0 8,2 6,9 6,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Excedent brut d'explotació 0,8 4,8 5,3 2,2 2,2 1,0 -2,2 1,5 0,4 -2,5 2,4 6,1 8,6 7,1 9,0 5,6 6,1 8,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Impostos nets sobre producció i importacions 6,1 5,2 4,3 8,1 4,0 4,9 6,0 -3,0 26,5 -20,5 -16,7 -3,0 9,0 14,0 12,8 11,8 4,5 6,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Producte interior brut 3,3 4,4 4,2 4,4 2,0 -0,3 -3,1 0,0 0,8 -4,1 2,1 6,6 8,5 8,1 8,4 7,4 6,3 7,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2010.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) La formació bruta de capital és la suma de la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.