Saltar al contingut principal
Excedent brut d'explotació. Preus corrents. 2000-2018. Per branques d'activitat Catalunya
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.880 1.711 1.835 1.921 1.690 1.743 1.714 1.910 1.857 1.945 1.911 1.859 1.775 1.957 1.924 1.980 1.760
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.880 1.711 1.835 1.921 1.690 1.743 1.714 1.910 1.857 1.945 1.911 1.859 1.775 1.957 1.924 1.980 1.760
Indústria i activitats de sanejament (B, C, D, E) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 20.301 19.671 17.895 16.717 15.745 16.466 15.974 13.712 16.226 16.758 16.065 14.839 15.220 13.911 13.980 13.825 13.095
... de les quals, indústria manufacturera (C) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15.802 14.977 14.008 12.399 11.796 12.434 12.159 9.735 12.666 13.722 13.211 12.124 12.927 11.935 12.205 12.335 11.738
Indústries extractives (05-09 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 69 162 224 266 211 191 123 186 251 196 163 174 185 147 111 118 96
Indústries alimentació, begudes i tabac (10-12) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.626 2.688 2.507 2.431 2.411 2.223 2.375 2.233 2.408 2.186 2.066 1.831 1.959 1.814 1.616 1.732 1.560
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.007 975 968 942 773 846 636 609 751 856 827 711 873 938 906 977 1.008
Indústries fusta i paper (16-17) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 814 721 635 658 747 767 709 574 614 754 613 674 682 699 676 627 603
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 133 180 294 343 222 262 424 303 446 401 365 329 329 291 288 297 299
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.868 3.578 2.548 2.244 2.225 2.306 2.097 1.216 1.314 1.753 1.906 1.849 1.963 1.485 1.621 1.583 1.660
Fabricació productes farmacèutics (21) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.832 1.631 2.109 1.412 1.127 1.470 1.580 1.344 1.335 1.128 932 852 812 820 799 701 593
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 614 646 577 514 347 430 435 292 336 458 492 548 589 597 719 633 681
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 486 404 308 217 235 433 568 740 908 1.094 1.016 963 923 777 763 760 700
Metal·lúrgia (24) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 239 241 193 203 315 220 191 23 211 344 326 169 287 267 391 535 527
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.086 885 847 665 600 667 707 712 1.173 1.011 1.024 980 893 868 854 923 841
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 327 312 259 235 250 206 213 190 211 287 298 194 184 222 325 359 349
Fabricació materials i equips elèctrics (27) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 131 163 133 128 164 248 238 147 368 461 419 392 411 456 494 486 483
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 692 733 726 762 715 675 638 370 968 817 849 795 793 701 731 803 748
Fabricació material de transport (29-30) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.220 1.003 1.077 799 644 922 444 104 569 1.166 1.077 1.018 1.486 1.330 1.426 1.464 1.270
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 586 691 613 654 755 529 682 579 754 720 726 557 476 375 303 221 210
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 141 124 213 193 267 232 222 296 301 287 275 262 269 294 292 232 205
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.562 2.932 2.152 2.883 2.765 2.604 2.527 2.589 2.120 1.717 1.622 1.566 1.268 1.153 1.086 991 885
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 541 481 435 323 390 593 450 426 434 438 407 376 326 262 225 195 180
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.328 1.118 1.076 846 583 645 717 776 754 686 663 600 515 413 353 186 196
Construcció (F) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.659 4.140 3.894 3.901 5.149 6.602 7.914 11.248 11.295 10.484 10.882 9.666 8.260 7.512 7.072 6.551 5.589
Construcció (41-43) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.659 4.140 3.894 3.901 5.149 6.602 7.914 11.248 11.295 10.484 10.882 9.666 8.260 7.512 7.072 6.551 5.589
Serveis (G-U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 71.756 68.138 67.976 67.098 66.159 65.970 63.832 62.247 62.029 60.043 55.204 51.057 47.002 42.926 39.825 36.850 34.102
Act. immobiliàries, professionals i altres (G-N;R-U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 38.896 37.279 36.892 35.520 35.401 35.586 34.046 33.687 34.182 32.531 28.427 25.776 23.422 20.871 19.184 17.837 16.116
Comerç, transport i hostaleria (G, H, I) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 26.339 24.539 24.785 25.283 24.637 24.831 24.479 23.488 22.913 22.884 22.456 21.185 19.726 18.537 17.577 16.233 15.466
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.662 2.183 1.999 2.182 1.895 2.098 1.865 1.620 1.936 2.435 2.219 1.983 1.690 1.480 1.251 1.080 925
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7.281 6.196 7.179 7.314 6.812 6.765 6.869 6.612 6.260 6.413 6.339 6.285 5.838 5.516 5.397 5.266 4.938
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.088 4.160 4.169 4.734 4.992 4.803 5.525 5.366 4.657 4.371 4.119 3.961 3.650 3.235 2.848 2.457 2.330
Transport terrestre; transport per canonades (49) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 960 1.149 1.345 1.046 1.100 968 1.057 1.196 1.301 1.243 1.286 1.205 1.107 1.278 1.209 1.146 1.085
Transport marítim i aeri (50-51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 121 149 134 218 -1 15 -21 -24 -74 -127 -68 -73 -55 -47 -26 -16 -16
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.999 3.057 3.423 3.611 3.409 3.733 2.358 2.237 2.143 2.007 2.092 1.760 1.721 1.621 1.623 1.415 1.505
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8.229 7.645 6.536 6.177 6.430 6.449 6.827 6.481 6.691 6.543 6.469 6.064 5.774 5.455 5.275 4.885 4.699
Informació i comunicacions (J) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.592 3.145 2.838 2.795 3.055 2.706 2.898 2.884 3.289 2.793 2.963 3.015 3.032 3.206 2.969 2.737 2.490
Edició i serveis audiovisuals (58-60) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 664 559 373 383 585 724 676 623 877 674 876 892 947 1.127 1.059 866 897
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.928 2.586 2.465 2.412 2.470 1.982 2.222 2.261 2.412 2.119 2.088 2.123 2.085 2.079 1.909 1.871 1.593
Activitats financeres i d'assegurances (K) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.697 3.695 3.664 3.055 3.626 4.190 4.540 6.790 5.508 5.222 4.093 3.782 3.670 3.382 3.194 2.738 2.221
Activitats financeres i assegurances (64-66) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.697 3.695 3.664 3.055 3.626 4.190 4.540 6.790 5.508 5.222 4.093 3.782 3.670 3.382 3.194 2.738 2.221
Activitats immobiliàries (L) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 20.459 20.149 20.440 20.657 19.866 19.435 17.416 15.261 15.521 14.773 12.510 10.531 8.952 7.337 6.430 5.648 5.241
Activitats immobiliàries (68) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 20.459 20.149 20.440 20.657 19.866 19.435 17.416 15.261 15.521 14.773 12.510 10.531 8.952 7.337 6.430 5.648 5.241
Activitats professionals, científiques i administratives (M, N) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7.490 6.972 7.021 6.204 5.960 6.425 6.106 5.729 6.924 6.618 5.970 5.707 5.324 4.698 4.516 4.669 4.294
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.492 2.527 2.972 2.405 2.572 2.975 2.347 2.518 2.800 2.603 2.645 2.527 2.621 2.294 2.193 2.200 2.160
Recerca i desenvolupament (72) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 791 767 777 873 719 718 729 653 952 1.015 782 751 602 466 424 398 321
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.163 1.014 1.030 886 715 949 849 635 784 746 647 656 595 521 547 685 679
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.044 2.664 2.242 2.040 1.954 1.784 2.181 1.923 2.388 2.254 1.896 1.773 1.506 1.417 1.352 1.386 1.134
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials (O, P, Q) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6.521 6.320 6.299 6.295 6.121 5.553 5.307 5.072 4.934 4.628 4.322 4.096 3.854 3.518 3.064 2.780 2.519
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.752 1.612 1.673 1.686 1.730 1.625 1.548 1.462 1.387 1.324 1.286 1.293 1.299 1.191 1.016 813 765
Educació (85) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.805 1.761 1.769 1.826 1.734 1.387 1.212 1.119 1.117 1.083 1.000 927 851 742 658 570 445
Activitats sanitàries (86) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.609 2.590 2.498 2.447 2.335 2.275 2.289 2.200 2.154 1.952 1.808 1.671 1.525 1.431 1.250 1.292 1.216
Activitats serveis socials (87-88) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 355 356 359 336 322 266 257 292 275 269 227 206 179 155 141 105 94
Activitats artístiques, recreatives i altres serveis (R, S, T, U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3.658 3.319 2.929 2.809 2.893 2.830 3.086 3.023 2.939 3.125 2.890 2.741 2.444 2.247 2.075 2.044 1.869
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.262 2.094 1.863 1.626 1.713 1.486 1.502 1.524 1.568 1.829 1.708 1.647 1.457 1.305 1.202 1.229 1.058
Altres serveis (94-96) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.396 1.225 1.066 1.183 1.181 1.345 1.585 1.499 1.371 1.296 1.182 1.095 987 942 874 815 811
Activitats llars (97-98) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 104.159 103.335 98.596 93.659 91.600 89.636 88.743 90.782 89.435 89.118 91.407 89.230 84.061 77.421 72.257 66.306 62.800 59.206 54.545
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2010.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.