Saltar al contingut principal
Valor de la producció. Taxes de variació a preus corrents. 2000-2013. Per branques d'activitat Catalunya
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8,9 0,1 -5,8 2,6 2,3 14,4 -6,4 3,7 -1,3 -1,9 9,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,1 -5,8 2,6 2,3 14,4 -6,4 3,7 -1,3 -1,9 9,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Industries extractives, manufactureres, energètiques; activitats de sanejament i gestió de residus (B, C, D, E) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,5 5,6 -18,0 3,1 4,8 7,1 4,8 6,1 2,9 0,2 7,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
... de les quals, indústria manufacturera (C) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,1 6,5 -19,2 1,6 4,5 7,0 3,9 6,0 2,9 -0,1 7,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries extractives (05-09 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -25,0 -9,9 4,8 14,8 4,7 5,7 9,8 20,9 -4,3 23,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Industries alimentació, begudes i tabac (10-12) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,3 -7,7 13,3 5,7 4,0 2,0 13,1 7,9 -3,2 9,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat (13-15) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,2 -21,2 -11,6 -3,4 -2,7 0,3 -9,8 1,8 -5,9 6,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries fusta i paper (16-17) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9,7 -21,5 -1,2 4,5 1,0 1,6 -1,1 5,5 1,4 5,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Arts gràfiques i suports enregistrats (18) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,8 -15,9 -0,7 5,7 4,7 -0,4 5,2 1,3 2,3 1,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries químiques i refinació petroli (19-20) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 21,2 -19,8 5,0 6,5 14,3 7,3 10,7 3,1 1,3 0,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes farmacèutics (21) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,2 -2,3 8,4 5,9 -3,2 6,2 -1,9 7,8 3,9 24,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10,9 -21,7 -7,8 7,5 0,0 6,9 -0,1 -2,0 7,7 4,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (23) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -14,2 -27,8 -4,9 8,9 11,8 11,5 9,2 2,1 14,0 10,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Metal·lúrgia (24) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 35,9 -26,7 1,2 0,3 36,0 7,5 16,6 -4,8 2,6 5,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària (25) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,8 -25,8 5,9 8,3 6,4 4,8 7,5 4,3 0,8 4,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes informàtics i electrònics (26) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,0 -39,5 -3,4 -4,1 27,4 2,4 -9,5 -11,5 -17,9 13,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació materials i equips elèctrics (27) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,3 -28,4 11,0 9,7 3,0 3,7 2,5 5,8 2,5 8,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació maquinària i equips ncaa (28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,0 -30,4 4,9 -0,1 9,3 1,5 9,5 -1,1 -7,5 10,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació material de transport (29-30) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,7 -21,6 -9,7 2,7 5,9 1,3 8,9 0,6 1,9 5,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Mobles i indústries manufactureres diverses (31-32) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,1 -14,9 -0,9 2,5 8,2 13,7 6,7 12,3 4,7 -0,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Reparació i instal·lació maquinària i equips (33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -9,1 -2,2 -0,4 7,7 7,2 -1,0 9,1 3,5 10,3 16,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -2,1 -7,3 22,0 3,7 9,3 22,2 4,8 0,7 1,9 10,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Captació, potabilització i distribució d'aigua (36) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -2,7 -3,6 21,6 11,8 -3,9 11,3 11,8 5,1 12,8 10,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Sanejament, gestió residus i descontaminació (37-39) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,7 -6,2 19,4 13,6 15,0 9,8 8,9 1,9 10,1 12,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció (F) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -17,0 -43,7 -15,5 8,4 13,1 18,3 18,5 9,0 12,8 16,2 9,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció (41-43) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -43,7 -15,5 8,4 13,1 18,3 18,5 9,0 12,8 16,2 9,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis (G-U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,4 -0,2 -1,8 5,7 8,4 7,7 10,4 8,2 7,3 8,0 7,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç, hoteleria, finances i altres serveis (G-N;R-U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,8 -0,5 -2,9 4,7 7,9 7,2 10,7 7,8 6,8 8,2 7,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç; reparació vehícles; transport i emmagatzematge; hoteleria (G, H, I) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,8 3,1 -5,6 5,9 7,5 8,5 7,7 8,4 6,7 8,4 7,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes (45) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,8 -14,2 -11,8 16,7 13,0 9,9 7,2 2,1 7,1 11,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor (46) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,2 -3,2 4,5 4,7 5,4 7,3 8,5 9,3 7,7 6,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes (47) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -1,2 -0,7 7,6 9,1 8,0 10,6 11,1 8,4 13,6 9,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Transport terrestre; transport per canonades (49) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,3 -7,4 8,9 6,0 9,3 7,0 9,6 7,7 6,6 12,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Transport marítim i aeri (50-51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 17,6 -26,8 41,0 23,3 18,6 31,2 3,5 12,1 -11,6 40,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Emmagatzematge i activitats afins al transport; activitats postals (52-53) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,6 -4,4 5,2 8,4 12,9 3,4 4,9 -0,3 11,3 3,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis d'allotjament, menjar i begudes (55-56) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,0 -4,6 6,3 5,3 7,7 6,2 8,5 6,8 8,4 3,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Informació i comunicacions (J) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,2 -1,9 -3,0 12,1 4,8 5,6 9,1 1,2 3,0 7,7 9,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Edició i serveis audiovisuals (58-60) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -3,6 -9,3 8,3 1,1 5,5 9,5 -5,3 1,4 10,2 2,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Telecomunicacions; serveis informàtics i serveis informació (61-63) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -0,8 1,5 15,0 7,7 5,6 8,8 6,9 4,5 5,5 17,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats financeres i d'assegurances (K) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -3,4 -14,9 6,9 4,7 15,2 9,0 3,8 8,8 4,3 7,2 10,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats financeres i assegurances (64-66) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -14,9 6,9 4,7 15,2 9,0 3,8 8,8 4,3 7,2 10,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats immobiliàries (L) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,1 -4,0 6,0 -1,3 8,2 -1,5 28,0 4,7 13,8 16,2 6,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats immobiliàries (68) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -4,0 6,0 -1,3 8,2 -1,5 28,0 4,7 13,8 16,2 6,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats professionals, científiques i tècniques; activ. administratives i serveis auxiliars (M, N) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,9 0,4 -6,4 2,7 5,3 9,6 13,5 11,5 5,9 4,5 5,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats jurídiques i comptables, de consultoria i serveis tècnics (69-71) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -6,5 -2,7 6,2 4,4 9,0 10,0 12,3 8,4 4,5 4,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Recerca i desenvolupament (72) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -9,5 0,4 19,6 22,7 21,6 18,2 29,8 33,4 8,3 24,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Publicitat; altres activ. professionals i tècniques; activ. veterinàries (73-75) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9,3 -9,8 1,7 3,5 17,8 6,2 6,8 -4,5 7,1 -12,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,0 -9,2 -1,1 6,1 6,8 19,9 12,2 7,5 3,1 17,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Administració pública; educació; sanitat i serveis socials (O, P, Q) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -1,2 0,9 3,6 10,8 11,3 10,4 8,9 10,6 10,1 7,2 5,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Administració pública, Defensa i SS obligatòria (84) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -2,2 3,8 -1,8 13,4 11,2 11,9 9,2 13,5 11,2 8,2 6,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Educació (85) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -0,5 -0,1 4,1 7,2 11,5 10,7 8,2 8,7 8,3 7,7 6,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats sanitàries (86) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -1,6 -2,6 6,9 11,2 11,0 8,7 9,3 10,1 10,4 5,3 4,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats serveis socials (87-88) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,2 12,6 12,6 12,1 12,1 12,3 8,6 7,2 11,4 11,8 9,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment i altres serveis (R, S, T, U) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,3 -1,4 -0,5 0,8 12,1 7,2 12,0 7,8 9,2 5,8 9,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -1,5 -1,5 -1,0 15,6 8,1 13,4 9,8 12,9 5,5 14,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Altres serveis (94-96) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -4,5 0,1 4,9 7,2 6,6 11,7 4,6 4,2 8,3 3,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats llars (97-98) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,5 2,5 1,8 6,0 4,3 7,3 5,7 4,8 3,0 3,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -0,1 -5,2 -9,4 5,3 7,8 9,1 9,2 7,5 6,2 5,6 7,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2008.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.