Saltar al contingut principal
PIB oferta i demanda. Índexs en volum Catalunya
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
PIB oferta
Agricultura 122,23 121,83 115,66 115,50 115,29 96,26 97,43 101,46 104,24 95,59 100,00
Indústria i energia 86,54 85,02 98,44 102,52 102,49 101,80 103,88 103,13 101,97 104,22 100,00
energia 131,21 124,89 137,68 126,74 132,61 128,00 122,26 116,72 112,06 111,65 100,00
indústria 83,27 82,13 95,63 100,84 100,38 99,99 102,64 102,21 101,28 103,71 100,00
Construcció 124,43 132,58 141,78 143,91 140,63 130,60 124,92 119,63 114,43 107,93 100,00
Serveis 134,38 133,85 135,21 132,53 125,86 120,63 115,34 110,41 106,48 102,59 100,00
serveis mercat 132,27 131,46 133,94 131,79 125,38 120,25 114,94 109,86 106,33 102,62 100,00
serveis no mercat 147,11 148,32 142,85 136,97 128,71 122,92 117,78 113,75 107,39 102,42 100,00
VAB 120,51 120,50 125,64 125,21 120,68 116,02 112,73 109,00 105,83 103,30 100,00
Impostos nets sobre productes 122,76 121,76 129,64 133,06 134,15 131,12 123,35 116,39 108,98 104,38 100,00
PIB 120,64 120,57 125,92 125,85 121,86 117,35 113,65 109,65 106,10 103,40 100,00
PIB demanda
Demanda interna 126,34 126,69 133,93 135,38 129,40 122,49 117,09 111,50 107,24 103,80 100,00
Consum de les llars 123,62 121,52 126,81 128,31 124,23 119,57 114,97 110,02 106,71 103,40 100,00
Consum de les adm. públiques (1) 167,80 167,43 157,79 148,27 138,38 131,33 124,67 115,54 109,62 104,70 100,00
Formació bruta capital (2) 111,50 118,17 138,42 145,11 136,76 124,84 118,20 112,92 107,28 104,29 100,00
FBCF (béns d'equipament i altres) 118,72 120,49 146,77 150,29 137,62 124,51 112,18 107,84 102,51 103,25 100,00
FBCF (construcció) 108,05 120,95 136,99 145,53 140,24 131,20 126,62 120,09 113,49 106,93 100,00
Saldo amb l'exterior (3) (4) 96,67 96,37 95,44 94,40 95,53 97,01 98,08 99,08 99,42 99,87 100,00
Saldo amb estranger (4) 99,15 98,15 96,04 93,88 95,46 96,46 97,33 98,16 99,62 100,79 100,00
Exportacions totals béns i serveis a l'estranger 131,99 117,26 133,68 133,44 127,53 120,18 115,66 111,15 109,31 106,44 100,00
exportacions béns i serveis 139,81 122,47 140,77 139,60 132,24 123,49 118,53 113,62 110,75 107,60 100,00
consum dels estrangers al territori 95,55 91,99 99,93 103,80 104,43 103,49 101,03 98,35 101,61 100,21 100,00
Importacions totals béns i serveis de l'estranger 128,63 118,61 142,82 151,88 140,06 129,64 122,46 115,51 109,38 103,60 100,00
importacions béns i serveis 127,73 117,71 141,89 150,78 138,92 128,54 121,99 115,41 109,46 103,33 100,00
consum dels residents a l'estranger 158,65 148,62 173,55 188,47 178,14 166,55 138,03 118,91 106,91 112,94 100,00
PIB 120,64 120,57 125,92 125,85 121,86 117,35 113,65 109,65 106,10 103,40 100,00
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2000.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) La formació bruta de capital és la suma de la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) Els saldos vinculats al comerç exterior es presenten en aportacions.