Saltar al contingut principal
Consum intermedi. Taxes de variació a preus corrents Catalunya
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-05) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8,6 7,5 5,3 -7,3 7,5 4,8 6,0 6,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Energia (01-03 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 19,1 4,3 19,3 18,0 6,5 2,9 2,8 0,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústria extractiva i refinació petroli (10-14,23) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11,4 5,1 34,6 12,3 10,4 8,5 3,7 -14,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Energia elèctrica, gas i aigua (40-41) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 25,5 3,6 9,3 22,0 4,0 -0,5 2,2 11,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústria (05-09 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,0 4,3 6,7 5,3 5,7 2,7 -0,7 8,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries productes alimentaris, begudes i tabac (15-16) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14,5 5,6 1,6 1,7 14,1 6,5 -4,5 9,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries tèxtils, confecció i pelleteria; cuir i calçat (17-19) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -12,5 -4,3 -4,1 4,3 -11,1 1,5 -6,2 7,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
indústries tèxtils (17) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -10,5 -6,9 -10,9 8,9 -9,7 3,9 -5,2 -0,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
indústries confecció i pelleteria (18) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -16,6 1,1 9,5 -6,3 -10,4 4,5 -6,5 26,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
indústries del cuir i del calçat (19) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -7,6 -8,4 3,4 15,5 -27,7 -25,6 -11,7 10,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries fusta i suro, exc. mobles (20) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -9,1 3,4 2,3 2,6 5,9 0,4 -2,3 -2,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries del paper, edició i arts gràfiques (21-22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -2,1 2,6 3,6 5,9 -4,1 3,5 3,8 6,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
indústries paper (21) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,5 4,6 2,5 2,9 -3,5 9,4 3,7 9,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
edició, arts gràfiques i suports enregistrats (22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -8,9 1,0 4,5 8,3 -4,7 -0,8 4,0 4,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries químiques (24) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,6 7,9 5,8 7,3 3,7 4,4 -1,0 12,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (25) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -7,3 8,8 1,7 12,0 1,4 -0,4 9,2 6,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (26) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -6,9 9,4 14,0 13,7 5,2 -2,7 19,9 11,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Metal·lúrgia i productes metàl·lics (exc. maquinària) (27-28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,2 6,5 16,7 6,6 12,2 2,7 3,9 3,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
metal·lúrgia (27) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,4 0,3 35,5 14,1 18,9 0,6 13,0 6,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
productes metàl·lics (exc. maquinària i equips) (28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,6 10,0 8,1 3,5 9,6 3,5 0,7 1,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció maquinària i equips mecànics (29) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -2,6 -2,7 10,0 -2,9 8,0 0,8 -1,8 10,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Màquines d'oficina, maquinària i materials elèctrics (30-33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9,2 3,0 15,8 8,0 -0,6 -1,5 -12,5 14,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
fabricació màquines d'oficina i equips informàtics (30) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 220,2 3,7 -50,1 3,3 12,0 -49,9 -87,9 21,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
fabricació maquinària i materials elèctrics (31) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 17,0 9,3 6,9 12,0 5,7 7,1 3,8 10,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
material electrònic; aparells ràdio, TV, comunicacions (32) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -10,9 -4,5 37,8 0,7 -12,9 -9,1 14,2 12,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió (33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11,6 -5,7 16,8 7,4 6,0 -2,0 2,5 26,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Vehicles de motor i altres materials de transport (34-35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -8,2 2,4 7,1 3,7 11,1 0,5 2,7 6,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
fabricació vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (34) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -9,4 3,3 5,8 3,2 12,2 -0,8 2,6 5,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
fabricació altres materials de transport (35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,8 -7,4 22,0 10,7 -1,9 18,6 3,4 11,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Mobles; altres indústries manufactureres i reciclatge (36-37) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,7 4,9 8,1 12,7 5,9 9,9 2,6 -1,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
fabricació mobles; altres indústries manufactureres (36) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -9,7 0,3 1,5 13,5 1,5 11,0 -2,2 -6,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
reciclatge (37) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15,5 12,2 20,5 11,2 15,1 7,6 14,2 12,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció (45) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,3 15,4 27,8 21,6 4,2 8,1 22,0 6,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis (50-51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9,2 10,0 8,9 10,7 10,5 6,3 7,6 7,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç i reparacions (50-52) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,9 11,9 8,8 9,1 10,4 7,9 10,0 7,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
venda, manteniment i reparació de vehicles de motor (50) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -5,8 22,2 17,6 8,9 10,7 0,9 10,6 11,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles de motor (51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,6 8,8 6,0 9,2 10,3 11,2 7,8 6,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
comerç detall, exc. vehicles motor; reparacions (52) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,4 9,5 8,1 9,0 10,1 6,3 15,2 9,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Hoteleria (55) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,3 6,2 6,6 6,7 8,7 8,1 6,5 4,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Transport, emmagatzematge i comunicacions (60-64) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14,3 7,6 8,4 11,6 10,0 1,2 6,1 14,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
transport terrestre; transport per canonades (60) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10,8 4,0 8,9 5,2 14,6 5,0 3,1 16,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
transport marítim i aeri (61-62) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 56,8 36,7 16,8 44,1 5,3 10,6 -16,5 50,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats afins al transport; agències de viatges (63) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,2 5,6 8,4 12,6 9,3 -2,0 12,5 7,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
correus i telecomunicacions (64) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15,3 4,3 4,1 10,5 5,4 -1,3 7,7 15,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Mediació financera (65-67) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,1 8,1 11,7 4,0 12,5 5,9 5,6 5,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats immobiliàries, lloguers i serv. empresarials (70-74) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13,5 9,2 9,1 16,2 12,8 5,8 7,9 3,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats immobiliàries (70) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 35,8 16,1 2,7 20,1 16,5 15,7 12,5 5,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats de lloguer (71) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -7,7 21,6 19,8 10,8 1,9 6,4 12,8 9,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats informàtiques (72) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,8 12,8 11,1 5,8 4,9 3,1 11,9 6,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
recerca i desenvolupament (73) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 19,5 25,5 22,9 18,3 29,7 33,7 7,8 25,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
altres activitats empresarials (74) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,3 2,1 12,0 15,9 12,7 0,0 4,2 1,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Administració pública (75) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15,8 13,5 8,1 13,6 9,8 12,5 4,6 7,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Educació (80) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,7 13,2 16,5 7,6 10,0 9,5 10,3 6,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials (85) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12,0 11,0 7,3 10,1 10,8 11,1 5,1 4,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats sanitàries i veterinàries (851-852) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12,1 10,9 6,8 10,1 11,2 11,1 4,3 3,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats de serveis socials (853) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11,1 11,6 11,7 9,7 7,5 11,5 11,8 10,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Altres activitats socials i serveis personals (90-93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11,6 16,6 10,3 9,6 8,1 6,7 9,8 9,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats de sanejament públic (90) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 30,9 23,8 14,3 11,0 6,2 1,2 11,7 18,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats associatives (91) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,5 4,7 8,4 9,2 6,1 4,4 5,9 5,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats recreatives, culturals i esportives (92) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,5 17,2 10,2 8,6 9,3 9,0 9,5 7,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats diverses de serveis personals (93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9,1 8,8 6,3 14,7 4,2 2,1 11,6 10,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Llars que ocupen personal domèstic (95) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,0 0,0 0,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,7 8,0 10,5 9,4 7,4 4,6 4,5 7,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Pro memòria
Indústria i energia .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,5 4,3 7,7 6,3 5,7 2,7 -0,4 7,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis no mercat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11,1 12,9 10,2 11,1 10,1 11,1 7,7 5,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2000.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.