Saltar al contingut principal
Remuneració d'assalariats. Taxes de variació a preus corrents Catalunya
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-05) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,3 3,6 5,2 6,3 8,6 4,3 2,3 4,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Energia (01-03 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8,1 11,2 4,4 7,1 4,5 1,8 2,7 4,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústria extractiva i refinació petroli (10-14,23) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,2 7,0 8,6 5,5 3,5 -6,6 4,0 12,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Energia elèctrica, gas i aigua (40-41) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9,7 12,4 3,3 7,6 4,8 4,6 2,3 1,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústria (05-09 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,5 3,3 1,7 3,2 1,3 4,0 0,2 6,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries productes alimentaris, begudes i tabac (15-16) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,6 1,1 6,1 4,2 6,1 5,3 0,2 3,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries tèxtils, confecció i pelleteria; cuir i calçat (17-19) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -8,5 -3,6 -6,0 -2,3 -7,7 1,7 -4,1 9,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
indústries tèxtils (17) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -8,5 -3,9 -6,4 -2,8 -11,0 1,9 -3,5 10,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
indústries confecció i pelleteria (18) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -10,0 -2,5 -4,9 -2,0 0,5 2,6 -5,7 7,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
indústries del cuir i del calçat (19) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -1,2 -5,0 -6,8 1,2 -5,6 -4,3 -3,0 19,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries fusta i suro, exc. mobles (20) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,9 -8,6 8,4 5,1 0,5 4,9 -3,0 9,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries del paper, edició i arts gràfiques (21-22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,8 4,8 -0,7 2,5 2,7 4,4 2,2 2,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
indústries paper (21) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,8 -0,1 3,6 0,5 3,6 6,5 0,8 7,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
edició, arts gràfiques i suports enregistrats (22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,3 7,3 -2,8 3,4 2,3 3,4 3,0 -0,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries químiques (24) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,5 2,8 2,6 6,0 1,8 7,1 3,0 7,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (25) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,1 11,7 2,2 1,3 0,3 6,5 5,0 4,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (26) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,1 1,0 4,4 4,6 2,1 6,7 0,1 9,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Metal·lúrgia i productes metàl·lics (exc. maquinària) (27-28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,6 6,2 3,1 4,6 3,5 4,9 2,8 9,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
metal·lúrgia (27) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,4 1,3 6,7 6,6 1,5 4,4 -0,5 7,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
productes metàl·lics (exc. maquinària i equips) (28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,1 6,9 2,6 4,3 3,8 4,9 3,3 9,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció maquinària i equips mecànics (29) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -1,0 4,9 -0,4 3,0 3,9 2,1 -1,7 7,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Màquines d'oficina, maquinària i materials elèctrics (30-33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,0 2,6 -0,5 0,7 -5,0 3,2 -7,3 12,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
fabricació màquines d'oficina i equips informàtics (30) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,9 3,7 -42,1 -1,2 -9,7 -27,2 -73,4 15,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
fabricació maquinària i materials elèctrics (31) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,0 -0,4 0,2 -1,2 -5,1 4,3 0,9 12,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
material electrònic; aparells ràdio, TV, comunicacions (32) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -10,6 11,6 -10,3 -6,5 -9,5 1,2 -3,2 8,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió (33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,4 5,6 11,8 18,5 3,2 8,2 4,9 16,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Vehicles de motor i altres materials de transport (34-35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,1 4,5 3,2 2,9 1,5 -0,7 2,4 1,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
fabricació vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (34) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,5 4,2 1,4 2,6 0,8 -0,7 1,5 -0,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
fabricació altres materials de transport (35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12,0 6,3 15,8 4,7 7,2 -0,6 10,8 19,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Mobles; altres indústries manufactureres i reciclatge (36-37) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,0 4,2 0,1 6,9 4,2 4,5 -1,5 0,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
fabricació mobles; altres indústries manufactureres (36) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,8 4,0 -0,2 6,1 4,3 4,8 -1,2 0,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
reciclatge (37) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -15,9 7,3 6,7 30,6 1,5 -2,5 -7,5 17,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció (45) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -3,8 13,6 14,3 12,6 10,9 10,5 9,0 11,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis (50-51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,3 10,0 9,2 7,2 7,4 7,6 7,7 6,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç i reparacions (50-52) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8,2 8,0 7,7 6,0 6,8 9,7 10,9 6,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
venda, manteniment i reparació de vehicles de motor (50) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,0 12,0 7,7 6,6 8,8 5,4 8,7 6,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles de motor (51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8,9 6,1 8,3 2,6 7,0 13,5 13,3 5,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
comerç detall, exc. vehicles motor; reparacions (52) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8,3 9,3 6,8 11,4 5,8 5,6 8,3 6,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Hoteleria (55) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8,7 5,0 6,1 -0,2 4,2 0,5 1,6 1,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Transport, emmagatzematge i comunicacions (60-64) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,3 14,0 7,2 6,5 6,1 3,8 7,2 9,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
transport terrestre; transport per canonades (60) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,0 11,8 7,8 4,1 7,4 7,6 7,6 7,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
transport marítim i aeri (61-62) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 31,0 34,8 25,4 16,8 15,4 -6,1 7,0 16,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats afins al transport; agències de viatges (63) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,4 13,5 2,6 12,7 7,3 8,3 12,6 9,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
correus i telecomunicacions (64) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,0 7,2 4,2 -1,3 -1,5 -3,9 1,2 8,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Mediació financera (65-67) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,4 11,3 8,9 6,1 7,1 3,7 4,1 5,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats immobiliàries, lloguers i serv. empresarials (70-74) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,1 10,0 13,0 10,1 10,2 12,3 10,4 8,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats immobiliàries (70) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -11,6 11,2 15,4 5,5 13,2 19,3 15,7 9,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats de lloguer (71) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,9 14,1 20,3 10,0 10,5 9,6 8,0 4,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats informàtiques (72) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9,3 19,4 10,1 8,5 5,2 6,8 9,1 13,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
recerca i desenvolupament (73) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 26,7 16,7 16,0 15,6 8,9 31,7 6,9 19,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
altres activitats empresarials (74) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,5 7,7 13,0 11,2 10,8 12,3 9,9 7,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Administració pública (75) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11,5 11,5 8,5 9,5 5,9 8,7 7,3 5,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Educació (80) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8,5 12,1 9,8 8,0 8,1 7,8 7,0 5,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials (85) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11,0 11,3 10,5 8,3 8,8 8,5 8,2 5,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats sanitàries i veterinàries (851-852) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10,6 11,8 9,8 7,9 9,6 7,5 7,9 4,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats de serveis socials (853) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 12,6 9,4 13,6 10,3 5,4 13,0 9,9 9,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Altres activitats socials i serveis personals (90-93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8,1 9,7 9,4 9,9 6,9 7,5 8,1 8,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats de sanejament públic (90) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,7 19,4 14,2 10,6 7,3 8,2 11,0 9,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats associatives (91) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,1 3,0 6,2 7,6 7,3 5,9 6,6 6,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats recreatives, culturals i esportives (92) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9,1 11,6 8,3 7,2 6,1 7,6 8,2 7,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats diverses de serveis personals (93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,9 0,8 10,8 18,5 9,0 7,2 6,5 9,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Llars que ocupen personal domèstic (95) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,8 6,0 4,3 7,3 5,7 4,8 3,0 3,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,0 8,8 7,8 6,7 6,1 6,8 5,5 6,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Pro memòria
Indústria i energia .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,7 3,6 1,8 3,4 1,4 3,9 0,3 6,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis no mercat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9,1 11,1 9,6 8,7 7,4 8,6 7,5 4,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2000.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.