Saltar al contingut principal
Excedent brut d'explotació. Taxes de variació a preus corrents Catalunya
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-05) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -7,1 1,0 26,0 -5,4 -3,9 -6,3 -4,6 12,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Energia (01-03 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 20,5 -2,7 5,0 14,7 22,7 9,2 4,3 12,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústria extractiva i refinació petroli (10-14,23) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 27,5 -26,0 11,7 -1,9 68,4 25,8 -10,2 16,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Energia elèctrica, gas i aigua (40-41) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 18,8 5,3 2,9 21,2 11,0 5,6 8,0 11,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústria (05-09 ) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -5,0 5,6 8,7 -3,4 7,1 0,5 0,8 4,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries productes alimentaris, begudes i tabac (15-16) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9,2 2,8 10,5 -10,7 5,0 8,9 -10,4 11,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries tèxtils, confecció i pelleteria; cuir i calçat (17-19) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -16,9 1,4 15,2 -21,5 -8,8 1,4 -8,9 -2,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
indústries tèxtils (17) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -2,1 -23,9 10,9 -13,4 -5,2 0,6 -12,5 -7,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
indústries confecció i pelleteria (18) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -31,9 35,2 30,5 -38,3 -10,2 2,2 6,5 2,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
indústries del cuir i del calçat (19) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,7 35,9 -20,5 52,6 -34,5 4,1 -49,2 6,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries fusta i suro, exc. mobles (20) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -19,2 51,2 -3,9 4,4 -4,1 12,9 -6,2 -11,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries del paper, edició i arts gràfiques (21-22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -9,0 3,2 -2,2 7,4 -9,4 15,9 9,4 1,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
indústries paper (21) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -14,6 13,0 -6,8 -1,2 0,4 3,6 12,6 11,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
edició, arts gràfiques i suports enregistrats (22) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -4,7 -3,4 1,0 14,7 -16,3 26,4 6,9 -6,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries químiques (24) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -0,5 12,2 4,3 -1,3 14,0 -5,4 8,9 0,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques (25) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -13,0 -0,1 -4,0 -1,7 2,8 -13,0 18,6 -7,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Indústries altres productes minerals no metàl·lics (26) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -17,8 7,3 5,9 3,8 18,4 0,6 -0,6 8,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Metal·lúrgia i productes metàl·lics (exc. maquinària) (27-28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,0 5,1 15,6 5,6 15,0 1,5 -6,4 6,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
metal·lúrgia (27) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -4,8 11,9 30,1 -1,1 33,6 -0,8 -4,8 1,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
productes metàl·lics (exc. maquinària i equips) (28) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 15,8 -0,3 6,0 10,6 4,2 2,8 -7,3 9,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció maquinària i equips mecànics (29) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 16,7 -7,3 -4,1 2,1 8,5 -7,9 -6,2 10,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Màquines d'oficina, maquinària i materials elèctrics (30-33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -6,1 5,0 28,8 5,4 -1,7 -0,1 1,4 0,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
fabricació màquines d'oficina i equips informàtics (30) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,5 9,3 148,2 1,3 1,5 -80,4 -81,0 -29,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
fabricació maquinària i materials elèctrics (31) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,2 4,9 26,3 -0,8 3,7 9,5 6,0 -2,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
material electrònic; aparells ràdio, TV, comunicacions (32) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -28,8 8,4 65,7 34,2 -18,7 -28,5 38,8 42,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió (33) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -1,9 1,8 9,5 8,0 -5,1 8,9 6,2 10,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Vehicles de motor i altres materials de transport (34-35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -28,9 15,6 11,2 -21,1 17,9 -0,2 5,0 17,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
fabricació vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (34) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -32,3 20,9 8,7 -23,9 19,7 3,4 -4,0 15,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
fabricació altres materials de transport (35) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 16,9 -27,8 35,9 25,3 -5,2 -31,5 496,5 331,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Mobles; altres indústries manufactureres i reciclatge (36-37) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -4,8 -19,5 27,4 1,4 14,8 -3,6 18,7 -0,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
fabricació mobles; altres indústries manufactureres (36) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -26,9 -34,3 28,9 -1,3 13,5 -7,6 8,9 3,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
reciclatge (37) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 24,1 13,7 24,2 7,8 18,0 8,0 60,5 -14,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció (45) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,2 -0,9 15,6 20,0 19,6 16,6 20,2 20,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis (50-51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,9 8,5 7,0 8,7 9,0 8,3 9,6 8,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Comerç i reparacions (50-52) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -8,0 8,2 3,5 9,5 8,2 5,6 6,7 8,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
venda, manteniment i reparació de vehicles de motor (50) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -25,9 8,0 4,6 9,4 13,0 13,4 3,2 16,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles de motor (51) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -6,4 10,6 2,9 9,8 8,1 4,7 5,0 7,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
comerç detall, exc. vehicles motor; reparacions (52) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,5 1,9 4,3 8,7 5,2 2,6 13,8 6,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Hoteleria (55) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,7 4,5 10,1 10,2 11,5 10,9 17,9 4,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Transport, emmagatzematge i comunicacions (60-64) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8,3 1,0 10,3 7,5 3,2 10,5 11,4 8,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
transport terrestre; transport per canonades (60) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 7,8 3,4 10,3 4,8 -5,2 9,8 8,7 4,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
transport marítim i aeri (61-62) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -54,8 -39,9 16,1 13,2 -12,0 42,2 -17,5 43,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats afins al transport; agències de viatges (63) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6,9 4,0 12,9 9,9 7,2 2,4 9,6 5,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
correus i telecomunicacions (64) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14,3 2,6 7,9 6,8 8,0 13,7 19,3 8,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Mediació financera (65-67) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,4 28,7 6,0 1,2 6,9 3,5 12,9 23,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats immobiliàries, lloguers i serv. empresarials (70-74) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13,6 10,4 7,4 9,9 11,7 8,3 7,6 7,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats immobiliàries (70) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 19,6 8,0 9,2 11,4 11,7 9,7 12,7 8,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats de lloguer (71) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14,0 4,7 0,1 9,8 0,7 2,9 16,8 5,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats informàtiques (72) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -8,6 -5,3 -7,9 8,6 0,7 3,1 26,6 14,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
recerca i desenvolupament (73) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 14,2 21,4 23,7 20,5 61,9 35,3 -25,9 25,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
altres activitats empresarials (74) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -3,4 20,4 4,0 5,4 13,9 5,0 -7,1 4,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Administració pública (75) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,7 3,5 -1,7 1,5 9,3 17,4 24,9 6,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Educació (80) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,5 4,6 7,5 4,2 8,8 7,1 3,4 16,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials (85) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 9,9 10,6 9,4 11,7 9,8 16,1 2,2 6,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats sanitàries i veterinàries (851-852) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 11,1 9,4 9,8 11,5 9,1 17,3 0,4 6,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats de serveis socials (853) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -1,8 24,8 5,5 13,7 18,0 2,9 25,3 13,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Altres activitats socials i serveis personals (90-93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,0 2,8 5,7 9,8 6,9 6,1 8,5 8,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats de sanejament públic (90) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,1 -13,5 -1,8 11,7 12,5 -3,0 20,8 1,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats associatives (91) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 33,0 52,2 44,2 42,2 15,8 10,1 41,8 122,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats recreatives, culturals i esportives (92) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 5,6 1,6 7,4 10,1 10,1 9,1 8,0 9,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
activitats diverses de serveis personals (93) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -2,6 12,3 2,7 7,5 -4,2 1,9 5,3 8,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Llars que ocupen personal domèstic (95) .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,0 0,0 0,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4,3 6,5 8,5 7,3 9,5 7,0 7,8 8,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Pro memòria
Indústria i energia .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible -1,4 4,4 8,1 -1,0 8,9 1,5 1,2 5,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis no mercat .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,1 5,6 1,8 6,6 9,4 16,2 12,7 9,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya. Base 2000.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.