Saltar al contingut principal

PTF Productivitat total dels factors

La Productivitat total dels factors (PTF) es defineix com la diferència entre la taxa de creixement de la producció i la taxa de creixement mitjana dels factors usats per obtenir-la, sent els factors de ponderació les participacions de cada factor en la renda nacional. En altres paraules, la suma de contribucions dels factors productius (treball i capital) i la PTF coincideix amb la taxa de variació del PIB.

Els comptes de la productivitat i el creixement econòmic es van incorporar com a novetat en el Reglament del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Sistema de comptes nacionals i regionals de la Unió Europea, número 449/2013, de 21 de maig de 2013.

Per tal de mesurar la productivitat de l'economia, el Reglament recomana l'ús de l'anomenada productivitat multifactorial o productivitat total dels factors (PTF). La PTF recull l'impacte de qualsevol factor que desplaci la funció de producció i no només el progrés tècnic, com ara les innovacions organitzatives, les economies d'escala, una millor formació dels treballadors, les reassignacions sectorials de recursos, etc.

Les dades per a Catalunya les elaboren anualment l'Idescat i el Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda. Les dades per a Espanya les elabora la Comissió Europea.

En altres seccions