Saltar al contingut principal

PTF Productivitat total dels factors

La Productivitat total dels factors (PTF) es defineix com la diferència entre la taxa de creixement de la producció i la taxa mitjana de creixement dels factors utilitzats per obtenir-la, on els factors de ponderació són les participacions de cada factor en la renda nacional. En altres paraules, la suma de contribucions dels factors productius (treball i capital) i la PTF coincideix amb la taxa de variació del PIB.

Els comptes de la productivitat i el creixement econòmic es van incorporar com a novetat en el Reglament núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig, relatiu al Sistema europeu de comptes nacionals i regionals de la Unió Europea.

L'Idescat presenta una sèrie actualitzada de la Productivitat total dels factors per al període 2000–2019. Aquesta nova sèrie s'ha elaborat amb la mateixa metodologia que l'anterior, però la incorporació en el càlcul de les estimacions de les macromagnituds obtingudes en la Revisió estadística 2019 ha modificat tots els resultats del període de referència.

Les dades per a Catalunya les elaboren anualment l'Idescat i el Departament d'Economia i Hisenda. Les dades per a Espanya les elabora la Comissió Europea.

En altres seccions