Saltar al contingut principal

Reglament d'ús de la biblioteca de l'Idescat

1. Presentació

1.1 Història

La Biblioteca es creà l'any 1969 com a centre de documentació de la Comissió Mixta de Coordinació Estadística. Aquesta institució va esdevenir, l'any 1973, Consorci d'Informació i Documentació de Catalunya.

L'any 1989 es crea l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), que absorbeix el Consorci d'Informació i Documentació de Catalunya. L'Idescat és un organisme autònom administratiu adscrit al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, de la Generalitat de Catalunya. La Biblioteca depèn de l'Àrea de Comunicació i Difusió, de la Subdirecció General d'Informació i Comunicació.

Aquesta llarga trajectòria i l'especialització des dels seus inicis en informació estadística es reflecteix en la composició del fons de la Biblioteca, que, com es veurà més endavant, compta amb unes importants sèries històriques que, en alguns casos, només ofereix la Biblioteca de l'Idescat.

Actualment, i després d'un procés de canvi i adaptació a la nova conjuntura social i tecnològica, la Biblioteca ha reorientat els serveis per potenciar l'atenció tant als usuaris presencials com als usuaris "virtuals".

1.2. Missió

La Biblioteca de l'Idescat és la dipositària de l'estadística oficial de Catalunya. La seva missió és conservar, difondre i facilitar, de forma gratuïta, tota aquesta informació, tant la produïda pel mateix Idescat com per la resta d'organismes del Sistema estadístic català, i donar suport al personal de la institució en la realització de les seves tasques.

1.3. Accés

La Biblioteca de l'Idescat és d'accés lliure. Com a tot edifici públic, per accedir-hi cal identificar-se davant del personal de seguretat.

1.4. Titularitat

La Biblioteca de l'Idescat és de titularitat pública.

1.5. Especialització

La Biblioteca està especialitzada en estadística oficial, d'àmbit català.

1.6. Fons documental

La biblioteca està especialitzada en publicacions de caràcter estadístic i metodològic, d'àmbit català, autonòmic, estatal i comunitari. També disposa d'un fons històric important d'estadística d'Espanya, que es complementa amb el de les comunitats autònomes i amb una selecció d'estadístiques de la Unió Europea i dels principals organismes internacionals.

La biblioteca compta per a les adquisicions de documents amb un pressupost anual, que es divideix en diferents partides en funció de la temàtica de les publicacions. A l'hora de seleccionar aquests documents es regeix per uns criteris aprovats al març del 2008.

1.7. Catàleg

Tot el fons de la Biblioteca està informatitzat. El catàleg és accessible des de la pàgina web de l'Idescat.

Per a la catalogació de documents la Biblioteca es regeix per les següents normatives:

 • regles angloamericanes de catalogació (AACR2)
 • normatives de descripció ISBD
 • format MARC 21
 • concrecions pròpies de la Biblioteca (en procés d'actualització)

Donada l'especificitat del fons, la Biblioteca compta, d'una banda, amb una classificació pròpia de grans grups de matèries que s'utilitza per a la catalogació dels documents i la seva ordenació a la sala, i d'una altra amb un tesaurus per a la indexació dels documents (Thesaurus de termes estadístics. Barcelona. Institut d'Estadística de Catalunya, 1993).

1.8. Adreça

Institut d'Estadística de Catalunya. Biblioteca

Via Laietana, 58, 08003 Barcelona

Tel. +34 935 573 100

biblioteca arrova idescat punt cat

Per saber com s'hi arriba consulteu On som.

1.9. Horari

 • General: dies hàbils de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
 • Sense servei: el 24 i el 31 de desembre
 • Especial: durant el mes d'agost no hi ha atenció presencial

Pel que fa a l'atenció telefònica, des de la Biblioteca s'atén un telèfon directe d'informació estadística +34 935 573 100, que també presta servei durant el mes d'agost.

Fora d'aquest horari, ens podeu fer arribar la vostra sol·licitud d'informació estadística accedint al servei Consultes. També ens podeu fer arribar els vostres Suggeriments.

2. Equipaments

La Biblioteca disposa de dues sales de consulta per a usuaris, amb els següents recursos:

 • 21 punts de lectura
 • 1 impressora
 • 1 fotocopiadora
 • 3 ordinadors amb connexió a Internet
 • 1 escàner
 • Servei de Wi-Fi

Pel que fa als espais de treball i de dipòsit de documents, la Biblioteca disposa de:

 • una zona de treball, annexa a una de les sales de consulta
 • un espai, restringit, destinat a dipòsit de recursos electrònics
 • un dipòsit de 2.500 metres lineals de documents en suport paper, també d'accés restringit

3. Usuaris

Són usuaris de la Biblioteca tots els ciutadans interessats en la consulta del seu fons, així com tot el personal de l'Idescat. A nivell de serveis es distingeix entre:

 • usuaris interns: personal de l'Idescat
 • usuaris externs: departaments i organismes de l'Administració i ciutadans interessats en les matèries pròpies de la Biblioteca

A l'apartat següent es detallen els serveis que ofereix la Biblioteca. Quan el servei és només per a usuaris interns, s'especifica. Tot i això, alguns dels serveis que actualment només s'ofereixen als usuaris de l'Idescat són susceptibles d'ampliació al personal de l'Administració.

4. Serveis

La Biblioteca ofereix un seguit de serveis destinats a cobrir les necessitats d'informació dels seus usuaris.

4.1. Atenció a l'usuari

4.1.1. Telèfon específic d'informació estadística

Aquest servei dóna suport als usuaris en la cerca d'informació. Es proporciona a l'usuari tota la informació necessària per trobar les dades que busca, a través de la nostra pàgina web, d'altres pàgines de productors del Sistema estadístic català o d'altres centres o institucions especialitzades. En determinats casos, se'ls dirigeix cap a altres àrees de l'Idescat o cap al servei d'atenció de demandes a mida. Si és viable, es proporcionen, per telèfon, dades puntuals. Aquest servei es regeix per uns criteris que representen una guia per mantenir la coherència de les respostes.

4.1.2. Consulta presencial a la sala de la Biblioteca

L'accés a la Biblioteca és lliure. Els usuaris poden accedir a la Biblioteca i consultar a la sala tots els documents del centre.

En accedir a la Biblioteca es demana a l'usuari que ompli un full de sala on se li demanen dades com les matèries a consultar, així com sobre el tipus d'usuari (privat, estudiant, investigador, etc.), per tal d'extreure estadístiques referents a les consultes més freqüents, a les matèries més utilitzades i saber quins són els usuaris del servei.

A la sala, els usuaris disposen del servei de reprografia, d'un escàner i de tres ordinadors amb accés a Internet. Aquests ordinadors tenen algunes restriccions per evitar que es malmetin.

4.1.3. Difusió selectiva de la informació

La Biblioteca difon a través d'una llista de distribució un seguit d'informació/notes:

 • servei de novetats: és un servei mensual, per als usuaris interns. Tots aquells que estiguin subscrits, de manera gratuïta, a la llista de distribució, reben mensualment, per correu electrònic, les novetats que s'han adquirit, ja sigui per compra, donatiu o intercanvi. Aquest servei es pot ampliar a personal d'altres departaments.
 • enviament d'avisos d'arribada de revistes: és un servei per als usuaris interns. A mesura que la Biblioteca va rebent nous números, es fan arribar als usuaris interessats en cada títol el sumari o l'enllaç a text complet de cada publicació. Aquest servei es pot ampliar a personal d'altres departaments.

4.1.4. Servei d'atenció de demandes a mida

L'Idescat compta amb un servei de demandes a mida per atendre aquelles dades que no estan disponibles a la web. La Biblioteca respon aquelles consultes que li són assignades.

4.1.5. Bústia de suggeriments

L'usuari té la possibilitat de fer arribar a l'Idescat qualsevol suggeriment o opinió. La Biblioteca s'encarrega de respondre o derivar, segon el cas, aquests suggeriments.

4.1.6. Servei de reprografia

Les tarifes d'aquest servei s'aproven per Decret publicat al DOGC.

L'usuari particular pot fotocopiar, amb finalitats de recerca, parts de documents a la seu del Centre, dins les condicions que permet la legislació vigent.

4.2. Servei de préstec

4.2.1. Préstec a usuaris interns

Tots els documents estan a la disponibilitat del personal de l'Idescat. Aquest préstec té la durada d'un mes, amb la possibilitat de renovar-lo dues vegades més, sempre que el document no estigui reservat per a un altre usuari.

Aquells usuaris que per la seva activitat a l'Idescat necessitin tenir algun document de manera indefinida, podran gaudir del préstec permanent. La Biblioteca haurà de tenir accés a aquests documents tant per motius d'inventari com per cobrir les consultes d'altres usuaris. Si es detecta que algun document està molt sol·licitat, la Biblioteca considerarà la possibilitat d'adquirir-ne més exemplars.

4.2.2. Préstec a usuaris externs

Només es fa préstec extern al personal dels departaments de la Generalitat de Catalunya.

4.2.3. Préstec interbibliotecari

La Biblioteca de l'Idescat ofereix servei de préstec a altres biblioteques (especialitzades, públiques, universitàries, etc.) i a altres departaments o organismes de l'Administració.

El préstec interbibliotecari és un servei que permet a altres centres consultar documents originals o còpies del nostre fons. Igualment, els nostres usuaris poden obtenir documentació d'altres institucions. La finalitat és facilitar l'intercanvi de documents entre biblioteques.

La Biblioteca té documents exclosos de préstec que estan identificats en el catàleg de la Biblioteca. Tot i això, la Biblioteca es reserva el dret de no deixar en préstec un document disponible per temes de conservació o qualsevol altre motiu que consideri oportú.

5. Carta de drets i deures dels usuaris de l'Idescat

Drets:

 1. Disposar d'unes instal·lacions, equipaments i recursos d'informació adequats.
 2. Obtenir informació mitjançant la consulta i el préstec interbibliotecari.
 3. Tenir un horari d'obertura ampli.
 4. Tenir la garantia de confidencialitat de les seves dades personals i de les seves consultes d'informació.
 5. Rebre una atenció personalitzada, correcta i eficient per part del personal de la Biblioteca.

Deures:

 1. Contribuir al manteniment de les instal·lacions, els equipaments i els recursos d'informació.
 2. Per tal de mantenir una higiene correcta, és prohibit d'entrar aliments i begudes a la Biblioteca.
 3. Respectar la resta dels usuaris i el personal de la Biblioteca.
 4. Respectar l'horari de la Biblioteca.
 5. Vetllar pels objectes personals, dels quals la Biblioteca no se'n responsabilitza.
 6. Respectar la Llei de propietat intel·lectual.