Saltar al contingut principal

Quines xifres de població publica l'Idescat?

A partir del 2021, el Cens de població passa a tenir periodicitat anual i això comporta un canvi en el conjunt de fonts estadístiques demogràfiques. El Cens de població anual i les Estimacions de població semestrals passen a ser les fonts de referència per a la població a tots els nivells territorials, i les xifres del Padró municipal d'habitants són les de referència només en els casos en què expressament s'exigeixi l'ús de la població empadronada segons el procediment que empara la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL) i el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (RPDT).

En conseqüència, a partir del 2023 i en relació amb el Padró municipal d'habitants, l'Idescat només difon la xifra de població per sexe dels municipis, les comarques i Aran, les províncies i les unitats singulars del Nomenclàtor. Per tant, deixa de difondre la població per altres unitats territorials (Catalunya, àmbits del pla territorial, districtes i seccions censals). La informació per edat, nacionalitat i lloc de naixement que també oferia el Padró municipal d'habitants abans del 2023 deixa d'estar disponible per a tots els territoris, i aquesta informació passa a obtenir-se del Cens de població anual.

Per tant, la situació de les fonts de població queda de la manera següent:

1. Estimacions de població

Les Estimacions de població són una estadística de síntesi que tenen per objectiu determinar en cada moment la població resident a Catalunya, les províncies, els àmbits territorials i les comarques i Aran. També permeten calcular diferents indicadors de tipus demogràfic i socioeconòmic dels quals la població és el denominador.

Les Estimacions de població ofereixen una sèrie llarga i homogènia de la població per sexe i edat a 1 de gener i a 1 de juliol de cada any des de l'1 de gener de 1981. A partir del 2021 les Estimacions de població a 1 de gener de cada any es corresponen a les dades del Cens de població anual. L'Idescat també elabora les Estimacions de població avançades a 1 de gener i a 1 de juliol, amb l'objectiu de proporcionar un càlcul de la població amb el mínim retard respecte de la data de referència. Els resultats es mantenen vigents fins que cada any són substituïts per les Estimacions de població definitives.

2. Cens de població

El Cens de població i habitatges és l'operació estadística que proporciona el recompte de la població resident al territori i la seva distribució geogràfica. També proporciona informació sobre les principals característiques demogràfiques i socials de la població, les llars i famílies, i els habitatges. La informació del Cens permet fer una desagregació territorial molt detallada: Catalunya, les províncies, els àmbits territorials, les comarques i Aran, els municipis, les agrupacions censals, els districtes i les seccions censals.

El Cens de població i habitatges 2021 s'ha fet majoritàriament mitjançant la combinació de registres administratius i el Padró d'habitants n'ha estat l'element bàsic. En el Cens s'apliquen procediments estadístics que permeten recomptar millor la població i les seves característiques que no pas el Padró d'habitants. A més, el sistema de producció d'informació demogràfica basat en registres administratius permet que el Cens de població deixi de ser una estadística decennal i passi a tenir periodicitat anual a partir del 2021. El Cens de població anual és la font de dades relativa a l'estructura demogràfica (sexe, edat, lloc de naixement i nacionalitat) que fins al 2022 s'oferia anualment a partir del Padró municipal d'habitants. A més de les variables d'estructura, el Cens de població anual ofereix la informació relativa a la migració, els estudis i l'activitat econòmica de la població.

3. Padró municipal d'habitants

El Padró municipal d'habitants és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi i constitueix una prova de la seva residència. Cada Ajuntament s'encarrega de crear, gestionar i mantenir el seu padró. Les xifres de població dels municipis a 1 de gener de cada any s'aproven pel Consell de ministres i es declaren oficials mitjançant un reial decret publicat al final de cada any.

A partir del 2023 l'Idescat només difon la xifra de població per sexe dels municipis, les comarques i Aran, les províncies i les unitats singulars del Nomenclàtor. Les xifres del Padró municipal d'habitants són les de referència en els casos en què expressament s'exigeixi l'ús de la població empadronada segons el procediment que empara la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL) i el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals (RPDT).

4. Projeccions de població

Les Projeccions de població constitueixen una previsió de l'evolució futura de la població i es calculen sobre una població de partida, normalment corresponent a l'últim Cens de població o Estimacions de població, i amb un conjunt d'hipòtesis sobre l'evolució futura de la natalitat, la mortalitat i les migracions. Les Projeccions de població estan disponibles per a Catalunya, les províncies, els àmbits del Pla territorial, les comarques i els municipis i estan desagregades per sexe i edat.

5. Població estacional

Les Estimacions de població estacional constitueixen una estimació de les càrregues de població que suporta cada municipi i mesuren el nombre de persones que hi ha en un municipi en mitjana anual i en mitjana trimestral. En el càlcul s'hi inclouen les persones que tenen algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja sigui perquè hi resideixen, hi treballen, hi estudien o perquè, sense ser-ne la residència habitual, hi passen algun període de temps (vacances, estiueig, caps de setmana, etc.), tant en residències pròpies com en cases de familiars, d'amics o en establiments turístics (hotels, càmpings, apartaments, etc.).