Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades totals / Sexe
Catalunya. 2013
    Homes     Dones     Total
Menys de 35 hores setmanals 362,9 562,7 925,6
De 35 a menys de 45 hores setmanals 883,7 695,4 1.579,1
45 hores setmanals i més 277,9 108,3 386,2
Total 1.570,1 1.399,4 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles