Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades totals
Catalunya. 2013
    Valor
No han treballat 237,4
Menys de 30 hores setmanals 442,3
De 30 a menys de 35 hores setmanals 245,9
De 35 a menys de 40 hores setmanals 279,4
De 40 a menys de 45 hores setmanals 1.299,7
45 hores setmanals i més 386,2
Total 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles