Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades habituals / Sexe
Catalunya. 2013
    Homes     Dones     Total
Menys de 35 hores setmanals 149,3 392,4 541,7
De 35 a menys de 45 hores setmanals 1.092,0 878,5 1.970,5
45 hores setmanals i més 288,2 101,5 389,7
Sense horari habitual 40,6 27,1 67,7
Total 1.570,1 1.399,4 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles