Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 2019
    Valor
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 51,7
Indústries extractives, energia, aigua i residus 47,7
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques 208,6
Química i cautxú 110,7
Metal·lúrgia 59,6
Maquinària, material elèctric i de transport 194,7
Construcció 194,7
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes 188,3
Comerç detall 335,3
Transport i emmagatzematge 199,5
Hostaleria 265,3
Informació i comunicacions 104,5
Activitats financeres i assegurances 63,0
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 269,8
Activitats administratives i serveis auxiliars 187,6
Administració pública 187,5
Educació 234,2
Sanitat i serveis socials 286,7
Activitats culturals i esportives, i altres serveis 251,2
Total 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles