Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
N. de formació assolit (CCED-2000) / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 2013
  P. principal   P. no principal     Total
Analfabets i educació primària 176,1 153,3 329,4
Educació secundària 1a. etapa 381,6 354,7 736,3
Educació secundària 2a. etapa 334,8 337,1 671,9
Educació superior 620,6 611,3 1.231,9
Total 1.513,1 1.456,5 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles