Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. Per estadística

2020

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. Per estadística. 2020
ADR: Indicadors de rendibilitat del sector hoteler
12/2019
2019
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020
08/2020
09/2020
10/2020
11/2020
AFI: Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat
12/2019
03/2020
06/2020
09/2020
ATURP: Estadística de prestacions per atur
Abril2019
CFM: Compte de fluxos de materials
Març2016
CLEM: Enquesta de clima empresarial
T4/2019
Mòdul d'actualitat empresarialT3/2019
T1/2020
AbrilMòdul d'actualitat empresarialT4/2019
T2/2020
JuliolMòdul d'actualitat empresarialT1/2020
T3/2020
OctubreMòdul d'actualitat empresarialT2/2020
COMEST: Comerç amb l'estranger
10/2019
11/2019
12/2019
FebrerDades provisionals2019
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020
08/2020
09/2020
DesembreDades definitives2019
COMTEC: Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic
T4/2019
FebrerDades provisionals2019
T1/2020
T2/2020
T3/2020
DesembreDades definitives2019
DEF: Estadística de defuncions
2018
EAES: Enquesta anual d'estructura salarial
Juliol2018
EAS: Estadística estructural d'empreses del sector serveis
Novembre2018
EAUVI: Estadística de l'audiovisual
Desembre2018
ECL: Estadístiques de cost laboral
T4/2019
T1/2020
Agost2019
T2/2020
T3/2020
ECLL: Enquesta contínua de llars
Maig2019
ECV: Enquesta de condicions de vida
Juny2019
EDCL: Estadística de despesa en consum de les llars
Juliol2019
EE: Empreses i establiments
Febrer01/01/2019
EEP: Estadística dels estudis de la població
Novembre2016–2017
EES: Enquesta d'estructura salarial
JuliolAvanç2018
Desembre2018
EF: Enquesta de fecunditat
Octubre2018
EIE: Estadística estructural d'empreses del sector industrial
Novembre2018
EIP: Enquesta industrial de productes
Novembre2019
EMOESC: Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris
NovembreCurs 2018/19
EMOUNIV: Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris
OctubreCurs 2017/18
EMPCULT: Estadística i comptes de les empreses culturals
Desembre2018
EMPTIC: Estadística i comptes de les empreses del sector TIC
Desembre2018
EMPTUR: Estadística i comptes de les empreses turístiques
Desembre2018
EP: Estimacions de població
MaigAvanç. Dades provisionals2020
DesembreDades definitives2020
EPA: Enquesta de població activa
T4/2019
Febrer2019
T1/2020
AbrilFormació i condicions de treball2019
T2/2020
T3/2020
EPCENT: Estimació de la població centenària
Març2018
EPE: Estimacions de població estacional
Novembre2019
ETICCE: Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses
Novembre2019–2020
FEE: Estadística de filials d'empreses estrangeres
Març2017
IASS: Indicadors d'activitat del sector serveis
Índex de volum de negoci (IASSVN)11/2019
Índex de volum de negoci (IASSVN)12/2019
Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T4/2019
Índex de volum de negoci (IASSVN)01/2020
Índex de volum de negoci (IASSVN)02/2020
Índex de volum de negoci (IASSVN)03/2020
Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T1/2020
Índex de volum de negoci (IASSVN)04/2020
Índex de volum de negoci (IASSVN)05/2020
Índex de volum de negoci (IASSVN)06/2020
Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T2/2020
Índex de volum de negoci (IASSVN)07/2020
Índex de volum de negoci (IASSVN)08/2020
Índex de volum de negoci (IASSVN)09/2020
Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T3/2020
Índex de volum de negoci (IASSVN)10/2020
IBI: Impost sobre béns immobles
Juny2019
ICD: Índex de comerç al detall
12/2019
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020
08/2020
09/2020
10/2020
11/2020
ICEH: Indicadors de confiança empresarial
T1/2020
T2/2020
T3/2020
T4/2020
IECI: Índex d'entrada de comandes a la indústria
11/2019
12/2019
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020
08/2020
09/2020
10/2020
IEV: Taula de vida
Març2014–2018
IN: Estadística sobre innovació a les empreses
Març2018
INDBPS: Indicadors de benestar i progrés social
FebrerAvanç2019
Juny2019
INTPOBR: Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social
Maig2019
IPI: Índex de producció industrial
11/2019
12/2019
FebrerDades provisionals2019
01/2020
02/2020
03/2020
MaigDades definitives2019
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020
08/2020
09/2020
10/2020
IPRI: Índex de preus industrials
12/2019
Dades provisionals2019
01/2020
02/2020
03/2020
AbrilDades definitives2019
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020
08/2020
09/2020
10/2020
11/2020
IRPF: Impost sobre la renda de les persones físiques
Novembre2018
IST: Índex socioeconòmic territorial
Novembre2017
IVGS: Índex de vendes en grans superfícies
11/2019
12/2019
Febrer2019
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020
08/2020
09/2020
10/2020
IVNI: Índex de volum de negoci a la indústria
11/2019
12/2019
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020
08/2020
09/2020
10/2020
MAT: Estadística de matrimonis
Dades definitives2018
SetembreDades provisionals2019
MCVL: Estadística longitudinal de vides laborals
Desembre2019
MM: Moviments migratoris
Setembre2019
MTPD: Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat
Març2009–2018
NAIX: Estadística de naixements
Dades definitives2018
JuliolDades provisionals2019
NCP: Noms i cognoms de la població
Febrer2020
NOMS: Noms dels nadons
Juliol2019
PCSI: Posició competitiva del sector industrial
T3/2019
T4/2019
T1/2020
T2/2020
PENS: Estadística de pensions contributives
FebrerPensions de classes passives de l'Estat2019
MaigPensions i pensionistes de la Seguretat Social2019
PHRE: Padró d'habitants residents a l'estranger
Abril2020
PIBA: Comptes econòmics anuals de Catalunya
Març2019
PIBAVN: Avanç del PIB trimestral
T4/2019
Febrer2019
PIBC: Producte interior brut territorial
Desembre2018
DesembreMunicipis de més de 50.000 habitants. Avanç2019
PIBT: Comptabilitat trimestral
T4/2019
Avanç del PIBT1/2020
T1/2020
Avanç del PIBT2/2020
T2/2020
Avanç del PIBT3/2020
T3/2020
PMH: Padró municipal d'habitants
FebrerNomenclàtor estadístic d'entitats de població2019
FebrerExplotació estadística. Dades definitives2019
FebrerPoblació estrangera2019
AbrilExplotació estadística. Avanç. Dades provisionals2020
DesembreXifres oficials2020
PPSR: Estadística de pensions no contributives
AbrilPensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda2019
PROJL: Projeccions de llars
Novembre2018–2038
PROJM: Projeccions de població municipals
Febrer2018–2033
PTF: Productivitat total dels factors
Maig2019
RD: Recerca i desenvolupament
Abril2018
RFDBC: Renda familiar disponible bruta territorial
Abril2017
RIS: Estadística de rendes d'inserció social
Abril2019
TICL: Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars
Desembre2020
TICLT: Enquesta territorial TIC a les llars
Juny2019
TMEE: Taxa de mortalitat estandarditzada per edat
Març2014–2018
TURCAM: Estadística de l'activitat en càmpings
T4/2019
FebrerDades provisionals2019
T1/2020
T2/2020
SetembreDades definitives2019
T3/2020
TURCAT: Turisme dels residents de Catalunya
T4/2019
Abril2019
T1/2020
T2/2020
T3/2020
TURDEST: Despesa del turisme estranger
11/2019
12/2019
FebrerDades provisionals2019
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020
08/2020
OctubreDades definitives2019
09/2020
10/2020
TURESP: Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat
T4/2019
Abril2019
T1/2020
T2/2020
T3/2020
TUREST: Turisme estranger
11/2019
12/2019
FebrerDades provisionals2019
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020
08/2020
OctubreDades definitives2019
09/2020
10/2020
TURHOT: Estadística de l'activitat hotelera
12/2019
Dades provisionals2019
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020
08/2020
09/2020
OctubreDades definitives2019
10/2020
11/2020
TURUR: Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural
T4/2019
FebrerDades provisionals2019
T1/2020
T2/2020
SetembreDades definitives2019
T3/2020
iCalendar
Incidències
Codi Estadística Data original Nova data
EESAD Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària 2017 Pendent
CST Compte satèl·lit del turisme Pendent