Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. Per estadística

2020

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. Per estadística. 2020
CodiEstadísticaPeríode temporal
ADR: Indicadors de rendibilitat del sector hoteler
12/2019
2019
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020
08/2020
09/2020
10/2020
11/2020
AFI: Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat
12/2019
Dades provisionals03/2020
Dades definitives03/2020
05/2020
Dades provisionals06/2020
Dades provisionals07/2020
Dades provisionals08/2020
Dades definitives06/2020
Dades definitives07/2020
Dades definitives08/2020
09/2020
ATURP: Estadística de prestacions per atur
2019
CFM: Compte de fluxos de materials
2016
CLEM: Enquesta de clima empresarial
T4/2019
Mòdul d'actualitat empresarialT3/2019
T1/2020
Mòdul d'actualitat empresarialT4/2019
Mòdul d'actualitat empresarialT1/2020
T2/2020
Mòdul d'actualitat empresarialT2/2020
T3/2020
COMEST: Comerç amb l'estranger
10/2019
11/2019
12/2019
Dades provisionals2019
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020
08/2020
09/2020
DesembreDades definitives2019
COMTEC: Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic
T4/2019
Dades provisionals2019
T1/2020
T2/2020
T3/2020
DesembreDades definitives2019
DEF: Estadística de defuncions
2018
Ampliació de resultats2014–2018
Ampliació de resultats2014–2018
EAES: Estadística anual d'estructura salarial
Dades provisionals2018
DesembreDades definitives2018
EAS: Estadística estructural d'empreses del sector serveis
Novembre2018
EAUVI: Estadística de l'audiovisual
Desembre2018
ECL: Estadístiques de cost laboral
T4/2019
T1/2020
2019
T2/2020
T3/2020
ECLL: Enquesta contínua de llars
2019
ECV: Enquesta de condicions de vida
2019
EDCL: Estadística de despesa en consum de les llars
2019
EE: Empreses i establiments
01/01/2019
EEP: Estadística dels estudis de la població
Novembre2016–2017
EES: Enquesta d'estructura salarial
Desembre2018
EF: Enquesta de fecunditat
Octubre2018
EIE: Estadística estructural d'empreses del sector industrial
Novembre2018
EIP: Enquesta industrial de productes
Novembre2019
EMOESC: Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris
NovembreCurs 2019/20
EMOUNIV: Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitaris
OctubreCurs 2018/19
EMPCULT: Estadística i comptes de les empreses culturals
Desembre2018
EMPTIC: Estadística i comptes de les empreses del sector TIC
Desembre2018
EMPTUR: Estadística i comptes de les empreses turístiques
Desembre2018
EP: Estimacions de població
Avanç. Dades provisionals2020
DesembreDades definitives2020
EPA: Enquesta de població activa
T4/2019
2019
Formació i condicions de treball2019
T1/2020
T2/2020
T3/2020
EPCENT: Estimació de la població centenària
2018
EPE: Estimacions de població estacional
Novembre2019
ETICCE: Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses
Novembre2019–2020
FEE: Estadística de filials d'empreses estrangeres
Octubre2017
IASS: Indicadors d'activitat del sector serveis
Índex de volum de negoci (IASSVN)11/2019
Índex de volum de negoci (IASSVN)12/2019
Índex de volum de negoci (IASSVN)01/2020
Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T4/2019
Índex de volum de negoci (IASSVN)02/2020
Índex de volum de negoci (IASSVN)03/2020
Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T1/2020
Índex de volum de negoci (IASSVN)04/2020
Índex de volum de negoci (IASSVN)05/2020
Índex de volum de negoci (IASSVN)06/2020
Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T2/2020
Índex de volum de negoci (IASSVN)07/2020
Índex de volum de negoci (IASSVN)08/2020
Índex de volum de negoci (IASSVN)09/2020
Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T3/2020
Índex de volum de negoci (IASSVN)10/2020
IBI: Impost sobre béns immobles
2019
ICD: Índex de comerç al detall
12/2019
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020
08/2020
09/2020
10/2020
11/2020
ICEH: Indicadors de confiança empresarial
T1/2020
T2/2020
T3/2020
T4/2020
IECI: Índex d'entrada de comandes a la indústria
11/2019
12/2019
IEV: Taula de vida
2014–2018
IIG: Índex d'igualtat de gènere
2017
IN: Estadística sobre innovació a les empreses
2018
INDBPS: Indicadors de benestar i progrés social
Avanç2019
2019
INTPOBR: Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social
2018
IPI: Índex de producció industrial
11/2019
12/2019
Dades provisionals2019
01/2020
02/2020
Dades definitives2019
03/2020
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020
08/2020
09/2020
10/2020
IPRI: Índex de preus industrials
12/2019
Dades provisionals2019
01/2020
02/2020
Dades definitives2019
03/2020
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020
08/2020
09/2020
10/2020
11/2020
IRPF: Impost sobre la renda de les persones físiques
Novembre2018
IVGS: Índex de vendes en grans superfícies
11/2019
12/2019
2019
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020
08/2020
09/2020
10/2020
IVNI: Índex de volum de negoci a la indústria
11/2019
12/2019
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020
08/2020
09/2020
10/2020
MAT: Estadística de matrimonis
Dades definitives2018
OctubreDades provisionals2019
MCVL: Estadística longitudinal de vides laborals
Desembre2019
MM: Moviments migratoris
2019
MTPD: Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat
2018
NAIX: Estadística de naixements
Dades definitives2018
Dades provisionals2019
NCP: Noms i cognoms de la població
Octubre2020
NOMS: Noms dels nadons
2019
PCSI: Posició competitiva del sector industrial
T3/2019
T4/2019
T1/2020
T2/2020
PENS: Estadística de pensions contributives
Pensions de classes passives de l'Estat2019
Pensions i pensionistes de la Seguretat Social2019
PHRE: Padró d'habitants residents a l'estranger
2020
PIBA: Comptes econòmics anuals de Catalunya
2019
PIBAVN: Avanç del PIB trimestral
T4/2019
2019
T1/2020
PIBC: Producte interior brut territorial
Desembre2018
DesembreMunicipis de més de 50.000 habitants. Avanç2019
PIBT: Comptabilitat trimestral
T4/2019
T1/2020
Avanç del PIBT2/2020
T2/2020
Avanç del PIBT3/2020
T3/2020
PMH: Padró municipal d'habitants
Nomenclàtor estadístic d'entitats de població2019
Explotació estadística2019
Població estrangera2019
Explotació estadística. Avanç2020
Dades per regions sanitàries2019
DesembreXifres oficials2020
PPSR: Estadística de pensions no contributives
Pensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda2019
PROJL: Projeccions de llars
Novembre2018–2038
PROJM: Projeccions de població municipals
2018–2033
PTF: Productivitat total dels factors
2019
RD: Recerca i desenvolupament
2018
RFDBC: Renda familiar disponible bruta territorial
2017
RIS: Estadística de rendes d'inserció social
2019
TICL: Enquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars
Desembre2020
TICLT: Enquesta territorial TIC a les llars
Octubre2019
TMEE: Taxa de mortalitat estandarditzada per edat
2014–2018
TURCAM: Estadística de l'activitat en càmpings
T4/2019
Dades provisionals2019
T1/2020
T2/2020
Dades definitives2019
T3/2020
TURCAT: Turisme dels residents de Catalunya
T4/2019
2019
T1/2020
T2/2020
T3/2020
TURDEST: Despesa del turisme estranger
11/2019
12/2019
Dades provisionals2019
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020
08/2020
OctubreDades definitives2019
09/2020
10/2020
TURESP: Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat
T4/2019
2019
T1/2020
T2/2020
T3/2020
TUREST: Turisme estranger
11/2019
12/2019
Dades provisionals2019
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020
08/2020
OctubreDades definitives2019
09/2020
10/2020
TURHOT: Estadística de l'activitat hotelera
12/2019
Dades provisionals2019
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020
Dades definitives2019
08/2020
09/2020
10/2020
11/2020
TURUR: Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural
T4/2019
Dades provisionals2019
T1/2020
T2/2020
Dades definitives2019
T3/2020
iCalendar
Incidències
Codi Estadística Data original Nova data
EESAD Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària 2017 Pendent
NCP Noms i cognoms de la població 2019 Febrer Octubre
MTPD Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat 2018 Març Abril
IN Estadística sobre innovació a les empreses 2018 Març Juliol
CST Compte satèl·lit del turisme 2014 Abril Pendent
RD Recerca i desenvolupament 2018 Abril Maig
FEE Estadística de filials d'empreses estrangeres 2017 Maig Octubre
INTPOBR Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social 2018 Maig Juny
ECV Enquesta de condicions de vida 2019 Juny Juliol
INDBPS Indicadors de benestar i progrés social Maig Juliol
TICLT Enquesta territorial TIC a les llars Juny Octubre
IBI Impost sobre béns immobles 12/06/2020 Setembre
EDCL Estadística de despesa en consum de les llars Juliol Setembre
MAT Estadística de matrimonis. Dades provisionals 2019 Setembre Octubre
TURHOT Estadística de l'activitat hotelera. Dades definitives Octubre 23/09/20
IST Índex socioeconòmic territorial Novembre 2021