Saltar al contingut principal
Capítol
Codi Descripció
01 Animals vius
02 Carns i despulles comestibles
03 Peixos, crustacis, mol·luscos i altres invertebrats aquàtics
04 Llet i productes lactis; ous d'ocells; mel natural, i productes comestibles d'origen animal ncaa
05 Altres productes d'origen animal ncaa
06 Plantes vives i productes de la floricultura
07 Hortalisses, plantes, arrels i tubercles alimentaris
08 Fruits comestibles; peles de cítrics o de melons
09 Cafè, te, mate i espècies
10 Cereals
11 Productes de molineria; malt; midó i fècula; inulina; gluten de blat
12 Llavors i fruits oleaginosos; llavors i fruits diversos; plantes industrials o medicinals; palla i farratges
13 Gomes, resines i altres sucs i extractes vegetals
14 Matèries trenables i altres productes d'origen vegetal ncaa
15 Greixos i olis animals o vegetals; productes derivats; greixos alimentaris elaborats; ceres d'origen animal o vegetal
16 Preparacions de carn, peix, crustacis, mol·luscos o altres invertebrats aquàtics
17 Sucres i articles de confiteria
18 Cacau i les preparacions
19 Preparacions a base de cereals, farina, midó, fècula o llet; productes de pastisseria
20 Preparacions d'hortalisses, fruits o altres parts de plantes
21 Preparacions alimentàries diverses
22 Begudes, líquids alcohòlics i vinagre
23 Residus i deixalles de les indústries alimentàries, i aliments preparats per a animals
24 Tabac i succedanis del tabac elaborats
25 Sal, sofre, terres i pedres, guix, calç i ciment
26 Minerals metal·lífers, escòries i cendres
27 Combustibles minerals, olis minerals i productes de la seva destil·lació, matèries bituminoses i ceres minerals
28 Productes químics inorgànics, compostos inorgànics o orgànics dels metalls preciosos, dels elements radioactius, dels metalls de terres rares o d'isòtops
29 Productes químics orgànics
30 Productes farmacèutics
31 Adobs
32 Extractes adobadors o tintoris, tanins amb els derivats, pigments i altres matèries colorants, pintures, vernissos, màstics i tintes
33 Essències (olis essencials) i resinoides, i preparats de perfumeria, tocador o cosmètica
34 Sabons, agents de superfície orgànics, preparats per rentar, preparats lubrificants, ceres artificials, ceres preparades, productes de neteja, espelmes i articles similars, pastes per modelar, ceres per a odontologia i preparats per a odontologia a base de guix
35 Matèries albuminoidees, productes a base de midó o fècula modificats, coles i enzims
36 Pólvores i explosius, articles de pirotècnia, llumins, aliatges pirofòrics i matèries inflamables
37 Productes fotogràfics o cinematogràfics
38 Productes diversos de les indústries químiques
39 Matèries plàstiques amb les manufactures
40 Cautxú amb les manufactures
41 Pells, excepte per a pelleteria i cuirs
42 Manufactures de cuir, articles de basteria o de talabarderia, articles de viatge, bosses de mà i continents similars, i manufactures de tripa
43 Pelleteria i confeccions de pelleteria, pelleteria artificial o factícia
44 Fusta, carbó vegetal i manufactures de la fusta
45 Suro amb les manufactures
46 Manufactures d'esparteria o de cistelleria
47 Pasta de fusta o d'altres matèries fibroses cel·lulòsiques, paper o cartó per reciclar (deixalles i rebutjos)
48 Paper i cartó, manufactures de pasta de cel·lulosa, de paper o de cartó
49 Productes editorials, de la premsa o d'altres indústries gràfiques, texts manuscrits o mecanografiats i plànols
50 Seda
51 Llana i pèl fi o ordinari, filats i teixits de crin
52 Cotó
53 Altres fibres tèxtils vegetals, filats de paper i teixits de filats de paper
54 Filaments sintètics o artificials
55 Fibres sintètiques o artificials discontínues
56 Buata, feltre i teles sense teixir, filats especials, cordills, cordes i cordams i articles de corderia
57 Catifes i altres revestiments per al terra, de matèries tèxtils
58 Teixits especials, superfícies tèxtils amb pèl inserit, puntes, tapisseria, passamaneria i brodats
59 Teixits impregnats, recoberts, revestits o estratificats i articles tècnics de matèries tèxtils
60 Teixits de punt
61 Peces i complements de vestir, de punt
62 Peces i complements de vestir, excepte de punt
63 Altres articles tèxtils confeccionats; conjunts o assortiments; articles de robavellaire i draps
64 Calçat, polaines i articles similars i els seus components
65 Articles de barreteria i els seus components
66 Paraigües, ombrel·les, para-sols, bastons seient, fuets, xurriaques i els seus components
67 Plomes i plomissol preparats i articles de plomes o plomissol, flors artificials, manufactures de cabells
68 Manufactures de pedra, guix, ciment, amiant, mica o matèries similars
69 Productes ceràmics
70 Vidre i productes de vidre
71 Perles fines o cultivades, pedres precioses i semiprecioses o de similars, metalls preciosos, xapats de metalls preciosos i manufactures d'aquestes matèries; bijuteria; monedes
72 Fosa de ferro i acer
73 Manufactures de fosa, de ferro o d'acer
74 Coure i manufactures de coure
75 Níquel i les manufactures
76 Alumini i manufactures d'alumini
78 Plom i manufactures de plom
79 Zinc i manufactures de zinc
80 Estany i les manufactures
81 Altres metalls comuns, cermets i les manufactures
82 Eines i útils, articles de ganiveteria i coberts de taula, de metalls comuns, i els components, de metalls comuns
83 Manufactures de metalls comuns
84 Reactors nuclears, calderes, màquines, aparells i artefactes mecànics; components d'aquestes màquines o aparells
85 Màquines, aparells i material elèctric, i els components, aparells d'enregistrament o reproducció de so, aparells d'enregistrament o reproducció d'imatges i so en televisió, i els components i accessoris
86 Vehicles i material per a vies fèrries o similars amb els components, aparells mecànics, fins i tot electromecànics, de senyalització per a vies de comunicació
87 Vehicles automòbils, tractors, cicles i altres vehicles terrestres, amb els components i accessoris
88 Aeronaus, vehicles espacials i els components
89 Vaixells i artefactes flotants
90 Instruments i aparells d'òptica, fotografia o cinematografia, de mesura, control o de precisió, instruments i aparells medicoquirúrgics, components i accessoris d'aquests instruments o aparells
91 Aparells de rellotgeria i els components
92 Instruments musicals amb els components i accessoris
93 Armes i municions, amb els components i accessoris
94 Mobles; mobiliari medicoquirúrgic, articles de llit i similars, aparells d'enllumenat no expressats ni compresos en altres capítols, anuncis, rètols i plaques indicadores, lluminosos i articles similars, construccions prefabricades
95 Joguines, jocs i articles per a esbarjo o per a esport, amb els components i accessoris
96 Manufactures diverses
97 Objectes d'art, de col·lecció o d'antiguitat