Saltar al contingut principal

2790 — Fabricació d'altres tipus de materials i equips elèctrics

  Aquesta classe comprèn:

  • La fabricació de carregadors de bateria.
  • La fabricació de dispositius elèctrics d'obertura i tancament de portes.
  • La fabricació de campanes elèctriques.
  • La fabricació de cables d'extensió elaborats mitjançant filferro aïllat.
  • La fabricació d'equips de neteja mitjançant ultrasons, excepte de laboratori i odontològics.
  • La fabricació de rectificadors, piles de combustible i fonts d'alimentació regulades i no regulades.
  • La fabricació de sistemes d'alimentació ininterrompuda (SAI).
  • La fabricació de supressors de sobretensió (excepte per al nivell de voltatge de distribució).
  • La fabricació de cables d'aparells, cables d'extensió i altres conjunts de cables elèctrics amb filferro aïllat i connectors.
  • La fabricació d'elèctrodes de carbó o grafit i d'altres productes elèctrics de carboni i grafit.
  • La fabricació d'acceleradors de partícules.
  • La fabricació de condensadors, resistències i dispositius similars elèctrics.
  • La fabricació d'electroimants.
  • La fabricació de sirenes.
  • La fabricació de marcadors electrònics.
  • La fabricació de senyals elèctrics.
  • La fabricació d'equips de senyalització elèctrica, com ara els semàfors i els dispositius de senyalització per a vianants.
  • La fabricació d'aïllants elèctrics i de peces o conduccions aïllants, excepte de vidre o porcellana.
  • La fabricació d'equips i components elèctrics per a motors de combustió interna.
  • La fabricació d'equips per a soldadura elèctrica, inclosos els soldadors de mà.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La fabricació d'aïllants elèctrics de porcellana (vegeu 2343).
  • La fabricació de fibres i productes de carboni i de grafit, excepte elèctrodes i aplicacions elèctriques (vegeu 2399).
  • La fabricació de rectificadors com a components electrònics, circuits integrats de regulació de voltatge, circuits integrats convertidors d'energia, condensadors electrònics, resistències electròniques i dispositius similars (vegeu 2611).
  • La fabricació de transformadors, motors, generadors, commutadors, relés i controls industrials (vegeu 271).
  • La fabricació de bateries (vegeu 2720).
  • La fabricació de fil metàl·lic per utilitzar-lo com a canal de comunicació o energia, dispositius de cablejat portador o no de corrent (vegeu 273).
  • La fabricació de dispositius d'il·luminació (vegeu 2740).
  • La fabricació d'aparells d'ús domèstic (vegeu 275).
  • La fabricació d'equips per a soldadura no elèctrica (vegeu 2829).
  • La fabricació de juntes d'estanqueïtat de carboni o grafit (vegeu 2829).
  • La fabricació d'equips elèctrics per a vehicles de motor, com ara els generadors, alternadors, bugies d'encesa, sistemes d'accionament elèctric de portes i finestres i reguladors de voltatge (vegeu 2931).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Fabricació altres tipus d'equips elèctrics

  Correspondència amb NACE-REV.2 (en)
  Codi Descripció
  2790 Manufacture of other electrical equipment